Studiematerial


Här hittar du en rad böcker, skrifter och filmer, som passar bra som studiematerial vid studiecirklar. Det är både sådant som Sveriges Hembygdsförbund tagit fram, men också material från andra. En del är gratis medan annat kostar en slant.


Sveriges Hembygdsförbund har ett väl fungerande samarbete, och dessutom ett samverkansavtal, med Studieförbundet Vuxenskolan som finns med lokala kontor över hela landet. De kan erbjuda såväl praktiskt som pedagogiskt stöd. Varje år anordnar Studieförbundet Vuxenskolan över tusen studiecirklar med hembygdsföreningar runt om i landet. Läs mer om deras verksamhet och hitta ett lokalkontor nära dig.

Har du förslag på material som skulle passa på den här sidan, eller saknar du vissa områden? Kontakta Sveriges Hembygdsförbund på [email protected].


 SAMHÄLLSFRÅGOR


Det goda landet

Våren 2018 visade SVT sex dokumentärfilmer som på olika sätt tar upp utmaningen att integrera invandrare i det svenska samhället. Bakom projektet stod det prisbelönta filmbolaget Film and tell. Sveriges Hembygdsförbund, tillsammans med bland andra Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Museer, har stött projektet med syfte att bidra med fler perspektiv på en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Använd gärna filmerna som utgångspunkt för samtal och studiecirklar kring samhällsutveckling och integration.

ImageImageImage

ImageImageImage

Se de sex filmavsnitten 

Image

Ladda ner handledning (pdf)

 


UTFORSKA LANDSKAPET OCH DIN HEMBYGD

Landskapets förändring är ett av hembygdsrörelsens tre fokusområden 2018-2022


Landskap åt alla

Riksantikvarieämbetet

Skriften är slut i lager man kan laddas ner digitalt. Landskap åt alla är ett studiematerial om landskap och den Europeiska Landskapskonventionen som lyfter fram behovet av en ökad helhetssyn på landskapen omkring oss. Hembygdsföreningen kan här få konkreta exempel på tillämpningar av konventionen samt inspiration till engagemang för dialog och samverkan för landskapen. Beställ skriften från SHF eller ladda ner den på Riksantikvarieämetets webbplats där du också hittar en studiehandledning.


Image

Dialog för landskap - en handledning

Centrum för naturvägledning (CNV)
Gratis.

En handledning om kommunikation kring landskapets förändring och relationen mellan människa och natur. Handledningen tar upp vikten av att utveckla former för planering, samråd och synliggörande av landskapets alla värden.

Ladda ner


Image

Husen berättar – om människor där och då

30 kr (6 ex kostar 120 kr)

En praktisk handledning vid studiecirklar om byggnadshistoriskt forskningsarbete. Här beskrivs hur man undersöker och dokumenterar äldre hus och kulturhistoriska miljöer, och hur man med hjälp av arkivmaterial och andra källor kan komplettera kunskapen om de människor som en gång bodde och arbetade där.


Image

En liten bok om torp, torpare och torpinventeringar

95 kr
Av: Kjell Andersson, Per Clemensson, Allan Rostvik, Josef Rydén och Ivan Svanström. Red: Per Drougge.

En studiehandledning för den som vill sätta igång med en inventering av bygdens torp och stugor. Boken innehåller avsnitt om hur man genomför och presenterar en torpinventering men också texter om det svenska torpets historia och ”de grå stugornas folk”.

Beställ


Image

Fårad mark

195 kr
Av: Niklas Cserhalmi.

Handboken Fårad mark  ger dig nycklarna till att kunna avläsa kulturspåren i ett landskap. Här finns en metod för att studera landskapet i sin helhet från vår tid och långt ned i de historiska skikten. Det handlar om äldre tiders odlingsmödor, fornlämningar, vägdragningar och husbyggen. Boken kan användas både för självstudier och studiecirklar. En studieplan ingår.


Image

Den svenska socknen

Nedsatt pris: 150 kr (tidigare 250 kr)

Riksarkivets årsbok 2016 med temat den svenska socknen är utgiven i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund med anledning av SHF:s hundraårsjubileum. Hur uppkom en gång socknarna och vad var deras funktion under medeltiden? Vad kan vi lära av gamla kartor och av ortnamn? Hur kom socknarna att få en sådan stark ställning inom svensk historia? I boken finns också en hel del om det viktiga källmaterial som socknarna lämnat efter sig till nytta för akademiska forskare, släktforskare och hembygdsforskare.

Beställ


Image

Handledningar om släktforskning

Vill du undersöka var du har dina rötter? I Sveriges Släktforskarförbunds bokhandel hittar du en mängd handböcker om hur du hittar dina rötter, använder historiska kartor, gör DNA-tester för att verifiera din "pappersforskning", lär dig vara källkritiska, och mycket mer.

Till hemsidan

 


BARN OCH UNGA

Ett av hembygdsrörelsens tre fokusområden 2018-2022


Image

Hembygdens barn och skola

40 kr (6 ex kostar 160 kr). 
Obs! Skriften är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet  Vuxenskolan. Vid beställning av fler än 3 ex betalas porto. Beställ  genom att kontakta SHF:s kansli på [email protected] eller 08-34 55 11, vx.
 

Skriften vänder sig till hembygdsföreningar som vill utveckla sitt samarbete med skolan. Här finns tips, inspiration och en mängd exempel. Vad är viktigt att tänka på? Hur kan samarbetet passa in i skolans läroplan? Vilka pedagogiska metoder finns? Och inte minst, hur kommer man igång? Skriften passar för att användas i studiecirklar i samarbete med studieförbund. Mer material finns på ­www­.­hembygd.se/barnochunga  

Beställ  Ladda ner studieplan


Image

Att känna sitt hemma

30 kr (6 ex kostar 120 kr). 
Obs! Skriften är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet  Vuxenskolan. Vid beställning av fler än 3 ex betalas porto. Beställ  genom att kontakta SHF:s kansli på [email protected] eller 08-34 55 11, vx.
 
Författare: Ewa Bergdahl och Viktoria Hallberg. Red: Viktoria Hallberg.

Hur kan en hembygdsförening ta tillvara ungdomars intresse och engagemang för hembygdens landskap? Hur möts vi och i vilka former kan vi arbeta tillsammans? I den här skriften beskrivs hur hembygdsföreningar tillsammans med ungdomar har arbetat med lokal historia, landskapets natur- och kulturvärden, friluftsliv och värdskap. ­Verksamheten har skett inom ramen för Sveriges ­Hembygdsförbunds frilufts- och ungdomsprojekt Ung ­hembygdsambassadör som pågått 2013–2016.

Beställ


Image

Källkritik och historiebruk – ett studiematerial för skolklasser

Regionsmuseet Kristianstad

Källkritik och historiebruk genom 11 000 år i Skåne är ett dagsaktuellt studiematerial med rötter i Skånes historia. Övningarna har sin grund i Lgr11:s fokus på källkritik och historiebruk och lyfter fram händelser och personer ur Skånes historia, med rykande färska frågeställningar.


Image  ImageImage

Studiepaket "Barn och unga"

50 kr (6 ex av varje för 200 kr).

Obs! Skrifterna, och paketet, är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet  Vuxenskolan. Vid beställning av fler än 3 ex av varje betalas porto. Beställ  genom att kontakta SHF:s kansli på [email protected] eller 08-34 55 11, vx.

Paketet innehåller titlarna "Att känna sitt hemma" och "Hembygdens barn och skola".


FÖRENINGSUTVECKLING

Ett av hembygdsrörelsens tre fokusområden 2018-2022


  Image

I förening

Av Erika Olsson, Linus Olofsson, Johanna Ekenman
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

I förening är en handbok i föreningsarbete. Materialet vänder sig till ideellt engagerade, och särskilt personer inom de grund-, medlems- och samverkande organisationer som Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med. Materialet tar upp rollfördelning och ansvar i en ideell förening, mötesformer, arbetssätt och hanterar såväl formellt beslutsfattande som processinriktade möten och medlemsfrågor. Boken kan användas som underlag för en studiecirkel eller utbildningsdag för fördjupad förståelse för hur en ideell förening fungerar. Till materialet finns också förslag på studieplaner och utbildningsupplägg samt fallövningar och ett stort antal mallar för praktiskt föreningsarbete.

Beställ från SV

 

Image

 

Lyssna in och nå ut

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Lyssna in och nå ut är en handbok i kommunikation för föreningslivet. Vill föreningen få fler att ta ansvar i styrelsearbetet? Värva nya medlemmar? Få fler besökare till ett arrangemang? Då är det här en bra start.


Image

Ledarskap i vår tid

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Ledarskap i vår tid är ett utbildningsmaterial för ledare inom föreningslivet. Utgångspunkten för studierna är insikten om att dagens ledarskap kräver flexibilitet och ständig anpassning efter nya omständigheter. SV:s studiematerial lägger stor vikt vid hur en ledare bör tänka och agera för att kunna utveckla ett ledarskap i samklang med organisationen.


Image

Dialogduk

Dialogduken är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan. Beställ genom att kontakta SHF:s kansli på [email protected] eller 08-34 55 11, vx. Syftet med hembygdsrörelsens dialogduk är att starta ett samtal i föreningen om det framtida utvecklingsarbetet. Duken är utformad så att alla i gruppen samtidigt kan läsa och antecknar det man kommer fram till direkt på duken.


Image

Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter

Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang? Aron Schoug forskar i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Han är medförfattare i antologin Förtroendevald och sedan länge själv ideellt engagerad i flera föreningar.

Beställ

Image

Berätta mer

Slut i lager men du kan ladda ner den som pdf.

Av Erika Olsson.
Ett studiematerial kring berättande med syftet att ge inspiration och konkreta tips till alla som vill ordna träffar, studiecirklar och andra aktiviteter med berättandet i centrum, men också att visa hur man bidrar med berättelser på www.minnen.se. Till studiematerialet finns förslag på arbetsplaner för sex olika studiecirklar där antal träffar och upplägget varierar. Kontakta Studieförbundet Vuxenskolans närmaste avdelning om du har frågor eller vill få tillgång till arbetsplanerna: www.sv.se

Ladda ner


ImageImageImage ImageImage

Studiepaket "Föreningsutveckling"

Paketet innehåller titlarna I förening, Lyssna in och nå ut, Ledarskap i vår tid samt DialogdukenDialogduken är gratis för hembygdsföreningar och du beställer den genom att kontakta SHF på [email protected] eller 08-34 55 11. Böckerna kostar 100 kr/st och du beställer dem direkt från Studieförbundet vuxenskolan. Klicka här för att komma till deras webbutik

 


Arkiv och museum


Image

Handledningar för registrering och hantering av föremål i museer

Kulturarv Västernorrland.

Murberget Länsmuseet Västernorrland har tagit fram tre häften med råd och tips vad gäller vård och hantering av föremål. Häftena är tillgängliga för alla och kan läsas som pdf-filer.

Ladda ner


Image

Enskilda arkiv

253 kr (Studentlitteratur.se)

Enskilda arkiv är ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig studenter, arkivarier och arkivassistenter samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv.

Beställ

 


BYGGNADSVÅRD OCH FYSISK TILLGÄNGLIGHET


Image

Kolla våra hembygdsgårdar

30 kr

I boken hittar du råd och tips kring praktisk förvaltning av föreningsdrivna lokaler och ska ses som ett hjälpmedel när föreningen systematiskt upprättar sin underhållsplan. Materialet lämpar sig väl att använda vid arbetsdagar, styrelsemöten eller i en studiecirkel. Det kan tillämpas på de flesta typer av byggnader för att tidigt lokalisera underhållsbehov och därigenom minska kostnaderna för åtgärderna.

Beställ


Image

Att arbeta med byggnadsvård i föreningar och förbund - en idéskrift

30 kr (6 ex för 120 kr)

Skriften presenterar ett antal olika upplägg på byggnadsvårdskurser. Varför är byggnadsvård viktigt? Hur anordnar man kurser anpassade för olika behov? Hur kan kurserna finansieras?

Beställ


 

Image

Öppen för alla - Tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar

Av Gunnar Häger
År: 2017

Pris: 30 kr
Skriften innehåller en introduktion till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den svenska lagstiftningen på området samt praktiska råd och tips om hur man kan öka tillgängligheten på museer och hembygdsgårdar. 

Beställ 

 


DATA OCH IT


Är din förening i behov av grundläggande datautbildning? Studieförbundet Vuxenskolan anordnar regelbundet kurser i hela landet.

Planerade kurser på SV:s hemsida

Men föreningen kan också kontakta ert lokala kontor för att planera kurser för just er. 

Kontakta ert lokala SV-kontor

Editerad av: Olov Norin (2019-09-11 11:59:08)