Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn


Debattartikel

Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.

Om inte politikerna tar större hänsyn till kulturella och sociala värden i miljöpolitiken, finns risken att tusentals dammar rivs och sjöar töms för att återskapa vattenflöden som i vissa fall inte funnits sedan medeltiden.

Vi som står bakom den här artikeln företräder över en halv miljon medlemmar i fler än 3 500 föreningar. Vi sköter ideellt ett betydande antal av de miljöer som berörs.

Regeringen presenterar 20 mars en proposition om vattenförvaltning. Bakgrunden är ett EU-direktiv om god vattenkvalitet och 2016 års energiöverenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Om propositionen går igenom i riksdagen i maj ska vattenkraftsbolagen bekosta åtgärder som uppfyller moderna miljövillkor. Branschen bygger därför upp en fond för ekonomiskt stöd till fiskvägar och andra miljöåtgärder vid dammar som används för elproduktion. Det kan röra sig om flera miljoner i kostnader för varje enskild anläggning.

Många små kraftverk har ett stort kulturhistoriskt värde, men kommer inte att klara den egeninsats som krävs. Alla de tusentals dammar som inte används för elproduktion idag omfattas över huvud taget inte av branschfonden och står därmed helt utan ekonomiskt stöd. Många av dessa är viktiga kulturmiljöer som riskerar att rivas för att det saknas pengar till miljöåtgärder.

Vi motsätter oss inte moderna miljövillkor för vattenverksamhet. EU-direktivet ger dock inget stöd för utrivning av kulturarvet. Vi efterlyser en lagstiftning som tar hänsyn även till kulturella och sociala värden i miljön. Om Sverige vill leva upp till Europeiska landskapskonventionen ska fler lokala intressen än vattenvård och fiskevård få komma till tals i frågor som påverkar landskapet.

Vi uppmanar därför politikerna att skyndsamt presentera en lösning för vattenverksamhet, som säkerställer att också vattendragens kulturarv bevaras för framtiden.

Maria Norrfalk, ordförande Sveriges hembygdsförbund
Jan af Geijerstam, ordförande Svenska industriminnesföreningen
Anders Lind, ordförande Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Vicki Wenander, ordförande Svenska byggnadsvårdsföreningen
Tina Wik, ordförande Europa Nostra – Sverige
Inger Liliequist, ordförande Kulturmiljöfrämjandet
Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum
Nils Ahlberg, ordförande ICOMOS Sverige
Gunnar Palme, ordförande Sveriges Jordägareförbund

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-08-10 05:12:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-06-15 07:15:09) Kontakta föreningen