Om oss

Sankt Anna Hembygdsförening är en ideell och opolitisk förening med målsättning att bevara och levandegöra det värdefulla i bygdens traditionsarv och historia. Föreningen driver bland annat Sankt Anna Skärgårdsmuseum och Natur- och Kulturstigen i Tyrislöt samt anordnar diverse program och utflykter.

Under några år i slutet på 1980-talet hade man i Sankt Anna diskuterat bildandet av en lokal hembygdsförening. En grupp Sankt Anna-bor, företrädesvis från Norra Finnö, studerade socknens kulturhistoria i en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Den 9 januari 1990, vid ett informellt möte hos familjen Kjellgren i Tyrislöt, togs frågan om en hembygdsförening åter upp och mötesdeltagarna enades om att en sådan skulle bildas. En arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta förslag till stadgar och målsättning. Vid ett stormöte i Sankt Anna skola den 14 februari 1990  presenterades och fastlades dessa och en styrelse valdes. Sankt Anna Hembygdsförening var bildad.

Redan första verksamhetsåret hade 260 medlemmar betalat årsavgift till föreningen. Antalet medlemmar idag är 482.

Sankt Anna Hembygdsförening arbetar ideellt och opolitiskt och har som övergripande målsättning att bevara och levandegöra det värdefulla i bygdens traditionsarv och historia. I detta syfte vill föreningen arbeta för:

  • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • att kultur- och naturhistoriska minnen, föremål och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  • att värna om kulturarv, miljö tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.
  • att stärka gemenskapen i vårt skärgårdsområde.
  • att med en ekologisk grundsyn verka för en aktiv och levande skärgård.