Stadgar för Österåkers Hembygds- och fornminnesförening


Stadgarna är antagna av medlemmarna vid årsmötet den 22 april 2018 samt vid höstmötet den 18 november 2018. Vid bägge tillfällena var besluten enhälliga.

En utskriftsvänlig version (i pdf) finns här.

Innehållsförteckning

§  1   Namn, verksamhetsområde
§  2   Hembygdsrörelsens grundsyn  
§  3   Hembygdsrörelsens och Föreningens ändamål  
§  4   Föreningens organisation  
§  5   Medlemskap  
§  6   Avgifter  
§  7   Lokalt samarbete  
§  8   Medlemsmöten
§  9   Föreningens styrelse
§ 10  Räkenskaper och revision  
§ 11  Stadgeändring
§ 12  Upplösning 


§ 1  Namn, verksamhetsområde  
Österåkers Hembygds- och fornminnesförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av Österåkers kommun och den samverkar med föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Föreningen är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ. Föreningen har sitt säte i Österåkers kommun. 
 
§ 2  Hembygdsrörelsens grundsyn  
Hembygdsrörelsen och Föreningen är en del av det levande samhället. De skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.  
 
§ 3  Hembygdsrörelsens och Föreningens ändamål  
Hembygdsrörelsens och Föreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Föreningen ska i detta syfte arbeta för att: 

  1. Kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer
  2. Kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla
  3. Kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället
  4. Med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd
  5. Som gåva eller genom köp förvärva – eller i deposition ta emot – hus, egendom, husgeråd, redskap, fotografier, handlingar, litteratur m.m. som ger information om skilda tiders liv och sedvänjor inom orten
  6. Tillse att hus som föreningen disponerar används på ett sätt som överensstämmer med föreningens ändamål 

 
§ 4  Föreningens organisation
4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja Föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.  
4:2 Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet. Mellan medlemsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.  
4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderåret.  

§ 5  Medlemskap  
5:1 Person som delar de under § 2 angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats.  
5:2 Medlem som agerar på sätt som skadar Föreningen kan uteslutas av Föreningens styrelse.  
 
§ 6  Avgifter  
Avgifter för medlemmar beslutas av höstmötet.  
 
§ 7 Lokalt samarbete 
Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med Föreningens ändamål eller gagnar dess sak.  

 
§ 8 Medlemsmöten
Som ett inslag i Föreningens verksamhet anordnas:

  1. Årsmöte
  2. Höstmöte
  3. Extra medlemsmöte 

 
8:1 Årsmöte
8:1.1 Föreningens årsmöte ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
8:1.2 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a. Årsredovisning
  - Verksamhetsberättelsen
  - Bokslut
  - Fastställande av resultat- och balansräkningarna
  - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

b. Fastställande av arvoden och traktamenten samt av eventuella andra ersättningar

c. Val av valberedning, högst tre personer

d. Behandling av inkomna:  
  - motioner
  - förslag från styrelsen

8:1.3 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast under februari månad. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet. 
 
8:2 Höstmöte
8:2.1 Höstmöte ska hållas i november månad.  
8:2.2 Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas:

a. Beslut om verksamhetsplan, organisation och budget för det kommande verksamhetsåret

b. Val av styrelse och revisorer:
  - Ordförande för nästkommande verksamhetsår
  - Styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
  - Revisorer för nästkommande verksamhetsår
  - Ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår

c. Fastställande av medlemsavgift till Föreningen  

8:2.3 Mandatperioden för dem som valts på höstmötet börjar vid nästkommande årsskifte 
 
8:3 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska hållas när Föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget eller när minst 25 % av Föreningen medlemmar begär det i skrivelse till Föreningens ordförande. 
 
8:4 För samtliga medlemsmöten gäller följande
8:4.1 Medlemsmöte består av Föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt. Ledamöterna i Föreningens styrelse äger inte rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8:4.2 Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
8:4.3 Kallelse till medlemsmöte med dagordning utsänds till medlemmarna senast två veckor före mötet.
8:4.4 Medlemsmöte kan endast besluta i ärenden som upptagits i den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
8:4.5 Mötet ska inledas med frågan om dess stadgeenliga utlysande, fastställande av dagordningen och val av mötesfunktionärer  
  - Mötesordförande
  - Mötessekreterare
  - Två protokolljusterare
  - Två rösträknare
8:4.6 Beslut om förvärv eller avyttring av fastighet ska, för att vara gällande, biträdas av minst 2/3 av de röstande.
8:4.7 Beslut på medlemsmöten fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Votering sker genom öppen omröstning utom vid personval, då votering ska ske genom sluten omröstning.

§ 9  Föreningens styrelse
9:1 Mellan årsmötena är styrelsen Föreningens högsta beslutande organ.  
9:2 Styrelsen leder Föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamål och beslut på medlemsmötena.
9.3 Föreningens styrelse ska förelägga höstmötet förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret. Föreningens styrelse ska vidare vid medlemsmöten framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för Föreningens verksamhet.  
9:4 Föreningens styrelse ska bestå av minst nio ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och minst åtta övriga ledamöter. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs varje år.  
9:5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare vid konstituerande sammanträde.  
9:6 Anställd av Föreningen kan inte vara ledamot i Föreningens styrelse.  
9:7 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan. Sammanträde ska också hållas när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska ske enligt plan och senast en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.  
9:8 Föreningens firma tecknas av enligt beslut i konstituerande sammanträde.  
9:9 För av Föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är styrelsens ordförande ansvarig. 

§ 10 Räkenskaper och revision  
10:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.  
10:2 För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses vid höstmöte två revisorer och ersättare för dessa.  
10:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om Föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.  
10:4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid Föreningens årsmöte. 

§ 11 Stadgeändring  
Ändring av stadgarna beslutas av Föreningens medlemmar på två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. För att beslutet ska vara giltigt ska minst 2/3-delar av de röstande vid varje möte godkänna förslaget. Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll föreligger. 

§ 12 Upplösning 
12:1 Upplösning av Föreningen beslutas av Föreningens medlemmar vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. För att beslutet ska vara giltigt ska minst 2/3-delar av de röstande vid varje möte godkänna förslaget. Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första mötet föreligger.  
12:2 Är Föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans medlemsmötet beslutar om.

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 15:47:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-20 04:29:05) Kontakta föreningen