Protokoll / verksamhetsberättelser 2014


 

Minnesanteckningar från styrelsemöte med Öregrunds Hembygdsförening 2014 09 17.

Närvarande: Margareta Edström, Clary Eriksson, Anita Hedman, Anders Lindström, Vanja Jansson, Sören Jansson, Lena Johansson, Torsten Molarin, Inger Nilsén, Siv Rosengren, Birgitta Sandell, Monica Boström Thelin.

Höstmarknad 2014 10 04: Sygruppen ansvarar för lotteriet. Ingvar, Sören och Vanja ansvarar för att ståndet sätts upp intill kiosken som tidigare år.

Höstmöte 2014 10 05: Samling kl 12.30 för förberedelser av servering m m. Mötet börjar kl 14.00.   Torsten ska fråga Mikael Jansson om medverkan med sång, musik och ev monolog. Det blir dessutom dragning på lotteriet och servering av smörgås, kaffe och kaka.

Mötesplats Havsbris 2014 10 07: Hembygdsföreningen ansvarar för samlingen på Tallparksgården    kl 13.00. Samling kl 12.30. Mikael Jansson ska tillfrågas om medverkan. Alternativ två är att vi spelar musik från 1950- och 60- talen.

Planering av höstens arbete:
Askarna ska hamlas. Torsten kontaktar den arborist som vi i våras hade kontakt med.
Nytillverkning av ankarstock till ankaret nere på gården.
Byte av dörrar på den nedre ladan.
Försöka få tag på begagnat tvåkupigt tegel.

Arbeten som kvarstår till våren:
Syrenerna ska beskäras i mars.
Tvåkupigt tegel ska läggas på den övre ladan.

Arbetsträffar: Höstens arbetsträffar kommer som tidigare att vara på onsdagar börjar kl 12    och startade idag.

Ekonomisk rapport: Siv redogör för det ekonomiska läget i föreningen och delar ut resultat- och balansrapport till samtliga.

Julmarknad 2014 12 06.

Tidningsintervju: Christer Bergström från tidningen Östra Uppland har intervjuat Torsten och Hans Lindström på Sjöfartsmuseet. Reportaget kommer att publiceras vecka 40.

Utvärdering av Badortsdagen: Barnaktiviteterna var välbesökta och fungerade i stort sett mycket bra, fiskdammen undantagen. Till nästa år behövs ett eget bord med färger och penslar vid målning av båtarna. Trevligt att en grupp från oss på hembygdsgården deltog i dräktparaden!

Utvärdering av sommarens visningar av gården veckorna 26 - 33: De nya öppettiderna, kl 17.00 – 20.00 på tisdagar och torsdagar, fungerade bra liksom söndagarna med de gamla öppettiderna mellan kl 12.00 och 16.00. Gården har haft ungefär lika många besökare som tidigare och de som kom var mycket positiva och intresserade.

 

Protokoll från årsmöte med Öregrunds Hembygdsförening 2014 03 15

1.  Mötets öppnande: Ordförande Torsten Molarin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.   Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3.   Godkännande av dagordning.

4.   Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5.   Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande för mötet väljs

Jan-Olof Aggeborn och till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.

6.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Berit Rahm och Anita Hedman

väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

7.  Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med

kallelsen till årsmötet skickats till samtliga medlemmar, godkänns.

8.   Resultat- av balansräkning: Siv Rosengren redovisar resultat- och balansräkningen, som godkänns. Se bilaga.

9.   Revisionsberättelse: Lena Johansson läser upp revisionsberättelsen, som godkänns. Se bilaga.

10. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Val av styrelse och ersättare: Torsten Molarin omväljs för ett år som

ordförande. Birgitta Sandell, Clary Eriksson och Anita Hedman omväljs på

två år. Vanja Jansson, Monica Boström Thelin och Siv Rosengren kvarstår

ett år. Till ersättare för styrelseledamöter omväljs på ett år Margareta

Edström, Inger Nilsén och Anders Lindström.

12. Val av revisorer och ersättare: Till revisorer omväljs på ett år Helen

Eriksson och Lena Johansson. Helen Eriksson är sammankallande.

Till ersättare för revisor omväljs på ett år Sören Jansson.

13. Val av samlingsvårdare, lotteriansvarig och tillsyningsmän:

Till samlingsvårdare omväljs på ett år Clary Eriksson och Ingegerd Ernehult

och väljs på ett år Anders Lindström.

Helena Molarin omväljs på ett år som lotteriansvarig.

Till tillsyningsmän för Västra banken-monumentet omväljs på ett år Anders

Lindström och Sören Samuelsson.

14. Val av webbansvarig: Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för

föreningens hemsida.

15. Val av ledamöter till valberedning: Birgitta Aggeborn, Inger Nord och Berit Rahm omväljs på ett år. Birgitta är sammankallande.

16. Fastställande av medlemsavgift för 2015: Mötet beslutar att avgiften ska

vara oförändrad, d v s 75 kr per medlem och år/ 150 kr per familj.

17. Övriga frågor: Torsten Molarin redogör för föreningens verksamhetsplan.

18. Mötet avslutas.

 

Öregrund dag som ovan,

 

Monica Boström Thelin                            Jan-Olof Aggeborn

sekreterare                                                 ordförande

 

Berit Rahm                                                Anita Hedman

justerare                                                     justerare

 

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: (2014-09-25 21:25:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öregrunds Hembygdsförening (2019-03-11 19:58:42) Kontakta föreningen