Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden, som kan påverka riksintresset. Föreningen Linköpings Ekopark tänker motverka ovidkommande exploatering, såsom trafikleder och bebyggelse i området. Enligt Riksantikvarieämbetet utgör Tinnerö odlingslandskap ett av landets främsta exempel på ett fossilt odlingslandskap från järnåldern.

Nutid: Tinnerö eklandskap har på många sätt utvecklats till en uppskattad och välbesökt stadsnära pärla för Linköpingsbor och besökare från andra delar av landet. För att uppnå målsättningen med föreningen så fortsätter vi att på olika sätt bevaka att områdets natur-och kulturhistoriska värden bevaras. Vi bedriver också olika verksamheter för att lyfta fram och visa på intressanta och värdefulla delar av området. Föreningen disponerar och sköter torpet Fröberget, där också ett flertal aktiviteter regelbundet äger rum. Läs mer under Föreningens verksamhet

Adoption av fornlämningar: Är man intresserad av arkeologi kan man här få ta ansvar för skötseln av en eller flera fornlämningar, man gör jobbet när det passar in i ens egna schema.

Kontakta oss gärna, om du vill veta mer, bli medlem eller är intresserad av att delta mer eller mindre aktivt i någon av våra olika grupper. Du kan läsa mer om föreningens olika aktiviteter och arbetsgrupper under denna webbplats via flikarna till vänster

Läs mer om föreningen i dess verksamhetsberättelser .

Historia
Föreningen Linköpings Ekopark bildades hösten 1999 av några eldsjälar inom Linköpings föreningsliv för att rädda det tidigare militära övningsfältet från exploatering. De militära förbanden i Linköping hade då avvecklats och övningsfältet, med dess rika kultur-och naturvärden hade övergått i kommunens ägo och såg ut att gå en osäker framtid till mötes. Dagmar Sjögren från Studiefrämjandet var en av dessa initiativtagare och blev föreningens förste ordförande fram till sin död våren 2003.

Uno Johansson

Dagmar Sjögren öppnar en temadag om eklandskapet  i maj 2000

Click here for information in English