Resultat av föremålstävlingen vid 2018 års Östgötadagar

Resultat föremålstävling 2018

1:a pris Lennart Johansson 11 rätt

2:a pris Berny Johansson 10 rätt utslagsfråga år 1878

3:e pris Eva Gidenäs Johnsson 10 rätt utslagsfråga år 1888

Årsmöte 2018

Årsmötet äger rum lördagen den 14 april kl. 14.00 – 16.00 i Christinagården. Byggnadsantikvarien Evy Rydergård talar och visar bilder kring temat ”Norrköping växer på höjden. Förändrad stadsbild.”

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg. Några gamla Kvarsebobilder visas traditionsenligt.

Välkomna!

Rätta svar på föremålstävlingen 2017

Rätta svar

 1. x   hen
 2. 2   sybaron
 3. x   skränktång
 4. 1   tribolit
 5. 2  mangelbräda
 6. 1   pliggrasp
 7. x  märlspik
 8. 2  vävspännare
 9. 1  kritsnöre
 10. x  bandkrusare
 11. 2  stoppsvamp
 12. x  lod
 13. 1  ritsmått

Utslagsfråga: Rekordåret tillverkades 412 båtar på Kvarsebo varv.

 1. pris    Johans Gustafsson    12 rätt    utslagsfråga 205 båtar
 2. pris    Gunilla Persson         12 rätt    utslagsfråga 164 båtar
 3. pris    Lisbet Paulsson          11 rätt

Hembygdsföreningen överklagar bygglovet för 6 st vindkraftverk vid Skvättsjön

Kvarsebo Hembygdsförening har till Länsstyrelsen överklagat det bygglov som Norrköpings kommun gett Ramströms Vind att anlägga 6 st vindkraftverk öster om Skvättsjön. Föreningen anser att anläggningen inte uppfyller de krav som finns i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Artskyddsförordningen om fågelskydd och buller. Stora ingrepp behövs också i den orörda naturen för vägar – ingrepp som ger sår i naturen för all framtid. Beslutsunderlaget är också ofullständigt. Det mest anmärkningsvärda är att exploatören inte gjort den arkeologiska undersökning som kommunen och länsstyrelsen krävt. Läs det fullständiga överklagandet.Besvär över bygglov 2017-02-19

Inbjudan till studiecirkel om bebyggelse- och naturnamnen i Kvarsebo

Vad kommer namnen Sveas hage, Pigans plågosten, Kittelbokärr, Laggarmålen ifrån? Hur gamla är namnen, hur har de stavats i äldre tider? Vi ska i studiecirkeln samla in naturnamn och namn på gårdar, torp mm. Det gör vi genom att fråga varandra och andra i byn om kända namn. Vi ska också leta efter namn på gamla kartor och titta på de namn ortnamnsarkivet fick fram på 1930-talet när de gick runt i Kvarsebo och intervjuade folk. Målet är att ta fram en karta över Kvarsebo där vi utöver de vanliga bebyggelse- och naturnamnen lägger in de ”otryckta” namn vi fått fram och om möjligt redovisar hur namnen kommit till och vad de betyder.

Tid:

Lördag 11 februari            10.00 – 12.00

Lördag 4 mars                   10.00 – 12.00

Lördag 25 mars                 10.00 – 12.00

 Lokal: KIK, ta med fika!

Kostnad: 100:-/familj

Anmälan: Per e-post [email protected] eller till Karolina Karlsson        

073-067 40 24 eller Jan Moberg 070 – 684 80 95 senast onsdagen den 8 februari 2017.

Väg gärdesgårdar 1906Fotograf: Väg gärdesgårdar 1906

Resultat av Föremålstävlingen Östgötadagarna 2016

Föremålstävling 2016Fotograf: Föremålstävling 2016Föremålstävlingen Bilder 2016

Resultat av föremålstävlingen Östgötadagarna 2016

Fråga Rätt svar Rätt svar
1 x Ask för stålpennor
2 1 Trilobit
3 1 Stoppapparat
4 x Skotring
5 2 Ljussax
6 1 Bonål
7 x Klappträ
8 1 Oxsko
9 x Länskätting
10 2 Hållhake
11 x Bikupa
12 2 Strigel
13 1 Ankare
 Rätt svar på utslagsfrågan. 172,2 % d.v.s. på 100 hästar i Kvarsebo år 1911 gick det 172,2 oxar!
1:a pris Eva Jidenäs-Johansson 12 rätt 160%, 2: pris Nisse Norinder 12 rätt 62% sedan hade vi fyra stycken på 11 rätt.
Totalt antal inlämnade kuponger var 54 stycken vilket är nytt rekord.
Bilder på föremålen finns på länken ovan.

 

Hembygdsföreningen överklagar bygglov om vindkraftverk på Morkulleberget

Moberg. Utsikt från Morkulleberget.Fotograf: Moberg. Utsikt från Morkulleberget.

Hembygdsföreningen har överklagat Byggnads- och miljöskyddsnämndens beslut att ge bygglov för sex vindkraftverk på Morkulleberget. Nämnden tog detta beslut trots att en enig tjänstemannakår föreslagit avslag eftersom parken strider mot Plan- och bygglagens och Miljöbalkens bestämmelser. Föreningen har visat att i detta unika område finns 15 rödlistade och artskyddade fågelarter. Havsörnen har två kända häckningsplatser intill verken. Den rödlistade berguven som minskat kraftigt i antal under senare år häckar också här. En spelplats för tjäder finns omedelbart intill ett av verken. Bullernivåerna i det närbelägna naturreservatet Nävsjömossen kommer att  överstiga det tillåtna riktvärdet med nästan det dubbla i den närmaste delen av reservatet. 3,3 km nya vägar behöver sprängas fram genom de vackra bergsformationerna upp till bergstopparna där 1000 m² stora uppställningsplatser behöver plansprängas. Föreningen har liksom bl a länsstyrelsen och Nyköpings kommun  också visat att ansökan är ofullständig. Det gäller ex.vis fågelinventeringen, studier av flyttfågelsträcken, fladdermusförekomsten, nödvändiga ingrepp längs den allmänna vägen från Kvarsebo till Stormbäcken m.m. Överklagan stöds av sju vägledande domar där vindkraft förbjudits och där förutsättningarna varit samma som vid Morkulleberget. Se det fullständiga yttrandet. Besvär över bygglov 2015-12-09 web

Inbjudan till studiecirkel om byggnadsvård

Långmossen Torp och GårdarFotograf: Långmossen Torp och Gårdar            Marieborgs sjöbodFotograf: Marieborgs sjöbodFotograf: Marieborgs sjöbod

Hembygdsföreningen inbjuder till en studiecirkel i byggnadsvård. Tanken med cirkeln är att utveckla intresset hos deltagarna för äldre byggnaders historia, egenart och utformning. Cirkeln ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om vad som är utmärkande för olika hustyper, exteriör och interiör utformning och vad man bör tänka på vid ombyggnad och renovering av gamla hus. Vi ska också försöka ge praktiska tips och titta på några byggnadsvårdsprojekt i Kvarsebo och på Vikbolandet.

Tid:

Lördag 6 februari              10.00 – 12.00                   Lär känna Ditt hus

Lördag 5 mars                   10.00 – 12.00                   Det utvändiga

Lördag 19 mars                 10.00 – 12.00                   Det invändiga

Två lördagar i maj             Utflykt till byggnadsvårdsobjekt i Kvarsebo och på Vikbolandet

Lokal: KIK, ta med fika!

Kostnad:  100:-/familj 

Anmälan: Till Jan Moberg 070 – 684 80 95 eller per e-post [email protected] senast den 30 januari 2016.

 

 

Rätta svaren till föremålstävlingen

Moberg. Föremålstävlingen.Fotograf: Moberg. Föremålstävlingen.

Östgötadagarna 2015

1 X Sockerskrin
2 2 Sockertång
3 2 Strykjärnsställ
4 X Rävsax
5 2 Navare
6 1 Köttvagga (Kötthacka)
7 2 Väghållningsskylt
8 X Rihållare
9 1 Holkyxa
10 X Kaksprits
11 2 Locktång
12 1 Bärdyna
13 2 Slaga
Utslagsfråga 4 795 dagsverken

 Vinnare

 1. pris         Lennart Johansson                    12 rätta svar    Utslagsfrågan 4000 dv
 2. pris         Göran Karlsson                           12 rätta svar    Utslagsfrågan 3650 dv
 3. pris         Veijo Helin                                    12 rätta svar    Utslagsfrågan    68 dv

Gunnar Strandberg kom på en hedrande 4:e plats med också 12 rätta svar. Utslagsfrågan 12 350 dagsverken

Vandringsleden invigd

I en strålande vårsol invigdes den nya vandringsleden längs Kvarseboån den 6 maj. Kommunekologen Anna Herrström klippte bandet varefter kommunen bjöd alla ca 40 deltagare på fika vid den gamla kvarngrunden. Sedan följde en guidad visning av den trollska naturen längs ån och alla kulturlämningar längs ån. Anna Herrström klipper bandet

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter