Om oss

Välkommen till Jämshögs Hembygdsförening!

"Föreningens syfte och mål är att inom Jämshögsbygden verka för kultur- och naturskydd, först och främst genom att stärka kärleken till hembygden samt att öppna och vidga sinnet för dess traditioner och minne, vidare genom att uppteckna och bevara sägner, berättelser och folkseder samt alla slags uppgifter av intresse för bygden. Ävensom att verka för att alla föremål, som kunna belysa bygdens kulturhistoria, näringsliv och folkseder, på ett värdigt sätt tillvaratages, antingen i sin ursprungliga miljö, eller i ett särskilt museum, som föreningen kan komma att uppföra eller iordningställa på plats, som föreningen eller dess styrelse beslutar. Alla åtgärder, som vidtages för att försköna eller vidmakthålla bygdens kultur, skall föreningen städse beakta och stödja. Föreningen må icke i sin verksamhet låta sig påverkas av någon särskild politisk, social, religiös eller annan strömning i samtiden" (portalparagraf i stadgarna)

Vi förvaltar och utvecklar hembygdsmuseets fyra huvuddelar:

Hembygdsmuseet

Författarmuseet

Hantverksmuseet

Skolmuseet