Sockenmuseet

Sockenmuseet i Gamla Uppsala

Sockenmuseet ligger vid Gamla Uppsala kyrka. I museet visar Gamla Upsala Hembygds­förening utställningar om de utgrävningar och fynd som gjorts i fornminnesområdet i anslut­ning till kungshögarna och om såväl världsliga som kyrkliga förhållanden och händelser som rör socknen. Utställningarna innehåller bl.a. föremål, planscher, bilder, porträtt och kartor.

Museet hålls öppet utan entréavgift lördagar och söndagar från maj t.o.m. augusti kl. 13.00–16.00. Efter överenskommelse kan museet mot ersättning visas andra tider för grupper. Boka på telefon
070-791 58 44

Historik

Sockenmuseet ligger i ett gammalt spannmålsmagasin som församlingens invånare beslutade om 1760. Enligt den särskilda magasinsordning som Kungl. Maj:t fastställde skulle varje jordägare i församlingen om hösten per mantal till magasinet leverera en tunna (1,47 hl) av vardera råg och korn. Spannmålen kunde om våren lånas ut mot en ränta i spannmål om 8 kappor per tunna. Då 1 kappa motsvarar 4,6 liter uppgick räntan till nästan 37 liter eller ca 25 %.

Hela sädesförrådet skulle årligen omsättas och det som inte lånades ut skulle säljas. De influtna medlen skulle användas till socknens allmänna behov. Poängen med sädesmagasinet var således tvåfaldig. Dels hade man en utsädesreserv på våren, dels hade socknen en kassa för gemensamma behov. När transport-
möjligheterna blev bättre under senare delen av 1800-talet upphörde magasinets betydelse och verksamheten upphörde.

Magasinet stod oanvänt fram till 1920 då det beslutades att byggnaden skulle användas som församlingens bårhus. Den tjänstgjorde som bårhus fram till 1950-talet.

Magasinet stod sedan oanvänt till i början av 1970-talet då den från Gamla Uppsala skola pensionerade läraren Harald Gustafsson föreslog att man skulle inreda ett sockenmuseum i magasinet. Kyrkorådet ställde sig bakom förslaget och det godkändes av landsantikvarien. Harald Gustafsson och kyrkvaktmästare Lars Berglund iordningställde museet med gamla inventarier och överblivna inredningsdetaljer från kyrkan. Harald förevisade själv museet från början. När han inte orkade längre stängdes museet, förmodligen i början av 1980-talet.

På förslag av Lars Berglund beslöt Gamla Upsala Hembygdsförening 1992 att, efter samråd med Gamla Upsala församling som ägare av magasinsbyggnaden, åter öppna museet. Sedan dess har genom hembygdsföreningens försorg museets utställningar fortlöpande kompletterats och lokalerna rustats.

Till startsidan

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter