Essinge Villastad



Essinge Villastad no 1 – Stockholms nya villastad.

Aktiebolaget Stora Essingen har genom köp förvärvat förvärvat omkring 120 tunnland på Stora Essingen, som kommer att i sin helhet styckas till tomter, skriver Svenska Dagbladet i mars 1907. Arbetet med vattenledningsverk och väganläggningar komma omedelbart att påbörjas. Likaså vidtager omedelbart uppförandet af ett antal villor och torde redan under första året ett hundratal byggnader komma att uppföras för den personal, som är anställd vid de stora bolagen Lux och Primus, hvilka som bekant för närvarande hålla på att uppföra stora, moderna fabrikskomplex på Lilla Essingen. Det är bolagets bestämda afsikt att gifva en prägel af landtlighet åt hela anläggningen och få följaktligen inga hyreskasärner uppföras inom samhället. Bolaget har låtit uppgöra en del ritningar och planer öfver villor, och den, som önskar solidarhem, kan bli i tillfälle taga projekt till sådana i betraktande. Stora områden för promenader, lek- och idrottsplatser kommer att reserveras och det är meningen att anlägga ett större, modernt kallbadhus. Kommunikationerna komma att ordnas med direktförbindelser med staden samt Lilla Essingen, hvilken som bekant fast förbindelse medelst bro för närvarande iordningställes. Äfven komma direkta täta ångbåtsturer mellan staden och Stora Essingen att anordnas.

Image


Tidningen Aftonbladet skriver fyra månader senare, i juli 1907: Stora Essingen blir en ö för egna hem. Stora Essingen håller i dessa dagar att genomgå en grundlig omvandling. Aktiebolaget Stora Essingen, som nu senast köpt ön, tänker nämligen uppdela den samma i ett större antal tomter för egna hem. Ett helt nät af vägar utlägges därför nu på Stora Essingens östra del, som först skall tagas i anspråk; ett åttiotal arbetare äro sedan början af sommaren sysselsatta med detta arbete.

Då det första vägnätet blir färdigt – antagligen i höst – har ön fått först och främst en stor väg från ungefär midt på öns norra sida bort till nuvarande uppfartsvägen från Augustenborgs brygga på östra sidan. Vidare en norra och östra ringväg samt dessutom en hel rad mindre förbindelsevägar. Östra området blir därigenom uppdelat ett tjugotal kvarter med inalles minst 250 tomter. Dessa tomter, hvilka skola få en storlek af mellan 300 och 1.500 kvadratmeter, komma att betinga ett pris af från 30 till 60 öre pr kvadratfot. I detta pris är det inberäknadt, att tomtköparen får tillgång till vatten- och kloakledningar m. m. I kvareter närmast öster om den gamla herrgården komma att reserveras tomter för skola, kyrka och andra mera allmänna behof. Bolaget har dessutom planlagt två hamnanläggningar på ön, en på norra och en på östra sidan. För att få riktigt goda kommunikationer fordras i första rummet för att ett egnahems-samhälle skall raskt växa till, att man planerat att få en färjeförbindelse från en av dess hamnar öfver till Lilla Essingen, som en vacker dag får spårvagnsförbindelse till hufvudstaden.
Försäljningen tycks lovande – åtminstone om vi läser annonserna. Från och med i november kan vi läsa:

Image


Essingebornas vägbekymmer, skriver Stockholmstidningen 29 maj 1908, under rubriken Allmänhetens afdelning: I Stockholms-Tidningen för den 27 dennes finnes under ofvanstående rubrik infördt ett meddelande, hvilket härmed i sanningens intresse torde närmare skärskådas.”Bland strandägare och sommargäster på Stora Essingen råder, som bekant, allmänt missnöje med Essingebolaget etc”. Min bäste hr Q, hvem har uppdragit åt eder att utlysa möte samt sedan tala å strand- och villaägarnas vägnar? Edert utlysta möte var besökt af ungefär 20 personer – damer och herrar – således ganska få, då öns folkmängd under sommaren är minst 500 personer. I meddelandet säges, att vägen öfver ön borttagits! Någon sanning finns ej i detta påstående, dels därför, att någon sådan väg ej borttagits, och dels därför, att det nu finnes rakt öfver ön anlagd en 5 à 8 meter bred väg, som dagligen användes för körtrafik. Vidare, till hvilken brygga är vägen afstängd? På ön finns omkring 25 st. bryggor, och till dessa har aldrig funnits körväg. Att gå till bryggorna har man gjort förr, och något hinder därför finnes ju icke nu heller. Att bolaget vill tvinga villaägare att köpa mark för väganläggning har jag ej hört omnämnas, ej heller har jag hört , att någon villaägare affodrats någon ersättning, oaktat att bolaget, lagt och anlägger vägar till och förbi våra tomter. Den som icke bor vid af bolaget anlagda vägar, som herr Q, får väl göra hvilket han vill, antingen icke begagna bolagets vägar eller också skaffa sig väg till dessa. Enligt min enfaldiga tanke har bolaget gjort ön mer godt än ont, äfven om under pågående arbeten en del obehag för förutvarande ägare förekomma. Särskildt påvisas att förutvarande villaägare aldrig kunnat åstadkomma sådana vägarbeten på grund af dess kostnad vi nu få helt och hållet gratis. Högaktningsfullt Rättvis villaägare.

AB Stora Essingen har stora ambitioner med en alltför stark tro på en fantastiskt utveckling för ön. Intresset från allmänheten är dessvärre inte alls så stort som bolaget har räknat med. Under hösten 1907 annonseras återkommande löftet att ”Kommunikationer senast i nästkommande Maj hvarje timme till och från Villastaden half 7 f.m. - half 12 e.m. (eller som vi idag skulle skriva, 06.30-23.30) – 17 turer/dag! Av det blir intet! Luften går ur bolaget som dock lever vidare med ”en klart mindre ryggsäck” som stämmer bättre med verkligheten. Begreppet ”Essinge Villastad” ska dock leva vidare, bland annat i tidningsannonser. Först 1929 går bolaget i likvidation, överlever, för att 1938 få byggnadsförbud utverkat av stadskollegiet.

Läs mer om det fantastiska projektet och se kartan hur det skulle bli, i vår välfyllda bok om Stora Essingens historia: Si här har du Hessingen - landet mitt i stan. Finns att köpa hos Salongs Kassar på Badstrandsvägen, eller genom Hembygdsföreningen - maila till: [email protected]
Kul, spännande och informativ läsning om hela öns historia!

 

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2023-11-20 22:49:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2023-11-21 21:59:27) Kontakta föreningen