Primusområdet efter Primus


Text: Jahn Charleville

Sedan Primuskoncernen 1956 flyttat tillverkningen till andra orter och samgående med Bahco inletts, uppfördes 1961 en hög byggnad på området. Den uppköptes 1965 av Byggnadsstyrelsen. Därmed inleddes en ny men relativt kort period av skiftande företagsverksamheter. Bland annat tre myndigheter som egentligen var en sextett.

Inför stundande bebyggelse av nya bostadskvarter på gamla Primusområdet ges här en tillbakablick på platsens tidigare aktiviteter.

Den världsberömda Primusfabriken byggdes upp 1906/07 på den västra delen av Lillans utfyllda mark. Världsberömmelse fick företagets fotogenkök, som såldes till länder över hela världen. En produkt som var idealisk för massproduktion. Även andra kända exportprodukter framställdes här.
Efter andra världskriget började efterfrågan på företagets produkter successivt att tryta. År 1956 flyttades tillverkningen till andra orter i Sverige. Firman Bahco tog över det områdets södra del och uppförde ett nytt kontorshus. År 1962 revs Primusfabriken och dess bostadshus. Essingeleden tog då hand om den resterande fabriksmarken. År 1966 sålde Bahco Primus kontorsverksamhet. Gasolgasen hade då helt detroniserat fotogenen som önskad kraftkälla.

Image

Flygvy från 1977 visar Vasakronans byggnader, som efter gjord försäljning 2015 är aktuella att rivas och ge plats för bostäder. Nu rivs det - äntligen. Foto: Kerold Klang 

År 1967 flyttade Riksrevisionsverket (RRV) in i Bahcohuset. En ny era inleddes på Lillan. RRV var en central myndighet för statlig redovisning och revision, som med andra ord sorterade under regeringen. Verket hade sina anor i Riksräkenskapsverket som hade sina rötter i kung Olof Skötkonungs statshushållning för mer än 1000 år sedan. Från år 1539 blev namnet Räknekammaren.
”Liter senare” tillkom namnet Riksrevisionsverket. – RRV flyttade från Lillan 1994. Knappt tio år senare (1 juli 2003) ombildades RRV genom en sammanslagning med Riksdagens revisorer (som sorterade under riksdagen) till en och samma myndighet under riksdagen, Riksrevisionen.
Till denna del av Primusområdet kom också Statskontoret (1975/76) – som ursprungsmässigt var ett kontor för rikets stat (budget); ett budgetkontor helt enkelt. ”Kontoret” var länge statens centrala myndighet för rationalisering och gryende IT-verksamhet. Det berättas att dåvarande finansministern Gunnar Sträng vid invigningen uttryckte särskild belåtenhet med att bygget inte bara hållit budgeten, utan även till och med underskridit den. Kanske en skröna? Men husets utformning talar för att låga kostnader hade hög prioritet vid bygget.” – Statskontoret var och är en renodlad uppdragsmyndighet till regeringen och dess kansli. Verksamheten flyttade från Lillan 1994.
År 1973 anlände till Primusområdet en myndighet som hade ett mycket långt och småkrångligt namn nämligen Datamaskincentralen För Administrativ Databehandling, som gavs förkortningen DAFA Data AB. Det var initialt en statlig myndighet men som senare blev ett franskt-brittiskt aktiebolag med namnet SEMA-GROUP. Verksamhetsrötterna fanns i Statistiska Centralbyråns (SCB) arbete med administrativ databehandling. DAFA låg i den långa huskroppens mitt. Därifrån och ur IBM:s stordatorers printrar levererades bland annat skattsedlar, tulldeklarationer med mera.
Sedan år 1993 ägs Primuskvarteret av det statliga fastighetsbolaget Vasakronan. Som bevis på att nya tider inträtt placerade företaget ett stort roterande klockur på Bahcohusets södra takhörn. Essingeborna skulle förstå vad klockan vad slagen … Men sedan många år har ”taktiden” slutat att ticka. Nya tider väntade för Vasakronan på Lillan.

I början av 2000-talet återkom tanken på bostäder på detta Primusområde. Vasakronan ville sälja hela fastighetsinnehavet till hugad spekulant för detta ändamål. Men då måste alla befintliga byggnader rivas. Flera turer har dock fördröjt ett nöjaktigt realiserande av bostadsplanerna....

Läs mer om det Primus som nu försvinner. Hela historien i vår bok om Lilla Essingen - från sommarö via industriort till attraktiv sjöstad. Finns att köpa bl a hos ICA Essingen och Lilla Mamsens bageri. På Stora Essingen finns boken hos Salong Kassar på Badstrandsvägen 29.

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Ändrad av: Essingeöarnas Hembygdsförening (2021-08-29 23:25:38) Kontakta föreningen
Skapad av: Essingeöarnas Hembygdsförening (2021-08-29 22:42:50) Kontakta föreningen