Om oss

      VÄLKOMMEN 

   VI FINNS PÅ GÅRDEN VANNSLÄTTEN I HALLABRO Hembygdsföreningen är aktiv året runt.

Vill du bli medlem kontakta styrelsen  se Meny-kontakt. 

Måndagssamlingarna har paus tills vidare ( SAMLING I KÖKET de flesta måndagar samlas medlemmar och andra

intresserade i köket på Vannslätten 9.30 -11.00 Intresserade är välkomna att ta en fika och prata.) 

Här planerar man också om kommande aktiviteter och möten.

 Hembygdsföreningen har styrelsemöte varannan månad.
      

                           PROGRAMBLADET 

   Med kallelsen till årsmötet får alla medlemmar ett programblad med de

stående arrangemang föreningen har varje år. Där kan man läsa tid och plats

för dessa återkommande aktiviteter t.ex Gröt och berättarafton, gökotta, allsång m.m.  

                           se även Meny-Aktiviteter>>>>

                         

 STUDIECIRKLAR
    I många år har vi haft pågående studiecirklar, och en handarbetsträff.

Man träffas varannan vecka på Vannslätten. Vill du vara med,

kontakta  någon i styrelsen. Se Meny-kontakta oss>>>>

                           - Handarbetsträffen samlas runt handarbete: tillverkar, pratar och fikar.

                           - En studiecirkel tar upp gamla begrepp, talesätt och uttryck. Man tar

reda på mer och delger varandra.

                           -En studiecirkel går för närvarande igenom de  Årsböcker som föreningen

gett ut genom åren.

                             ÅRSBÖCKERNA  som  föreningen gett ut, går att köpa på Vannslätten eller

                             direkt av Gösta Hedlund 070 8511 222.

Se Meny-försäljning hembygdsböcker

                             Även andra hembygdsböcker har getts ut, som av

                             Curt Johansson och Gösta Hedlund
 

                       Bakgrund till Hembygdsgården Vannslätten  

Den siste brukaren av hemmanet Västra Hallen 1:3 i Backaryd socken,

Harry Håkansson avlider den 11 februari 1991. Då han inte hade några

arvsberättigade släktingar hade Harry Håkansson valt att testamentera

sin kvarlåtenskap, efter testamentsgåva till husföreståndarinnan och att medel

avsatts för hans begravning och gravens skötsel, till Ronneby kommun.

Som villkor anges att viss exploatering får ske men gården skall i övrigt

vara i kommunens ägo.

 

Enligt avtal mellan Ronneby kommun och Backaryds-Öljehults socknars

hembygdsförening medges hembygdsföreningen rätt att för sin verksamhet

nyttja mangårdsbyggnaden samt tomt och kringliggande ekonomibyggnader

på Västra Hallen 1:3. Hembygdsföreningen förbinder sig att väl vårda

egendomen och svara för dess skötsel och tillsyn samt att ge allmänheten

tillfälle att besöka egendomen.

 

Mangårdsbyggnaden är en timmerbyggnad i två våningar klädd med

rödfärgad träpanel. En så kallad framkammarstuga med tre rum och kök

i bottenvåningen och tre rum på andra våningen. Uppförd på 1810-talet

och har väl bibehållen 1800-talets byggnadstradition.

Ladugården utgörs av vinkelställd stall och loge i skiftesverk och

regelverk, delvis panerad.

Hönshus från 1920-talet i regelverk med stående panel.

Tak med tvåkupiga pannor. Sockel gjuten i betong.

Vedbod utgörs av en enkel regelverksbyggnad med pulpettak.

 

Backaryd-Öljehults socknas hembygdsförening har beslutat att de av

föreningen disponerade byggnaderna och tomten skall bära namnet

Hembygdsgården Vannslätten.

 

Sedan urminnes tid har de två norr gårdarna, Västra Hallen 1:2 och 1:3

i byn Västra Hallen kallas Vannslätten. Valet av namn på hembygds-

gården vill uppmärksamma och vidareföra detta namnskick.

Backaryds sockens hembygdsförening bildades onsdagen den 2 juni 1993.
Vid årsmötet lördagen den 20 mars 1999 utökades föreningens
verksamhetsområde till att även omfatta Öljehults socken.
Förningens namn ändrades till Backaryd-Öljehults socknars hembygdsförening.

Ändamålet med föreningen är att värna om och vårda hembygdens miljö
och dess kultur och föra detta vidare till kommande generationer.
Hembygdsföreningen har med stort och välvilligt stöd av Ronneby
kommun tillskapat och driver hembygdsgården Vannslätten på fastigheten
Västra Hallen 1:3 i Hallabro tätort. En gård som speglar livsmiljö och
verksamhet på en mindre gård under 1940-talet.

En omfattande inventering av kulturobjekt har skett i socknarna. Det
riksomfattande projektet ”Skog med historia” har visat stort intresse för
denna inventering.

Ett flertal studiecirklar har arbetat och arbetar med att i någon mån
kartlägga byarnas historiska utveckling i socknarna. Bybornas intresse
för verksamheten uppmuntras och deras kunskaper om byarna
dokumenteras.