Årsmöte 2021

Årsmöte med Wittsjö hembygdsförening hölls tisdagen den 31 augusti 2021. Här kommer ett sammandrag.

Stefan Pettersson hälsade 40-talet medlemmar välkomna och öppnade mötet. En parentation hölls över de som avlidit under 2020. Sven Jensén valdes till ordförande för mötet. Till sekreterare valdes Sonia Lindberg och till justeringsmän  Gert Hallkvist och Elna-Maria Lindén. Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Ordförandeposten förblev vakant. Till styrelseledamöter för 2 år valdes Karin Persson, Lars Ivansson och John Sturesson. För 1 år valdes Crister Albinsson. Kvarstående på 1 år är Inge Johannesson.

Anders Larsson och Jörgen Larsson omvaldes som revisorer.

I den nya valberedningen ingår Sivard Strand, Marita Gutrad och Kire Malmgren Sagegrim.  

Sedan skedde val till ett flertal kommittéer. (En artikel Wittsjö hembygdsförenings kommittéer kommer inom det snaraste)

Claes Ruderstam blir ansvarig för hembygdsföreningens arkiv och Karin Persson för hemsidan. 

Medlemsavgiften beslutades oförändrad för 2022, alltså 100 kr per person.

Sven Jensen avslutade mötet. 

Stefan Pettersson avtackades av Karin Persson för sitt mångåriga intresse och arbete i Wittsjö hembygdsförening med en bok och blomma. Blommor överräcktes också till avgående Sonia Lindberg och till de närvarande i avgående valberedningen Gunilla Bengtsson och Arne Persson, som gjort ett mycket gott jobb! Olof Lunnergård får blomma vid ett senare tillfälle.

Kvällen avslutades liksom den inleddes med att Hembygdskören med spelmän framförde flera trevliga och glada sånger, och de fick  varma applåder!


Editerad av: Karin Persson (2021-10-05 11:08:06)