Museiföreningen 1995-2019


1995

19 maj 1995 träffades nio Vaggerydsbor på Bäckalyckan. De närvarande var Georg Boberg, Gullvi Claesson, Magnus Dauhn, Roland Emanuelsson, Ingemar Ingefjäll, Helena Isaksson, Lars Erik Joakimson, Arnold Kardemark och Thore Ohlsson.

Mötet hade sammankallats med anledning av pågående diskussioner med Vaggeryds kommun om ”Magnisa stuga” och möjligheten att bevara den. En flyttning av stugan var enda möjligheten, Marken där den stod behövdes till bilparkering. Kommunen var beredd att upplåta mark i Järnvägsparken.

Stugan kunde antingen plockas ned och därefter sättas upp på nytt ställe eller rullas över gatan till Järnvägsparken i befintligt skick av ett husflyttningsföretag. Mötet resulterade i att Waggeryds Museiförening bildades. En interimsstyrelse tillsattes med de närvarande som styrelsemedlemmar med undantag av att Georg Boberg ersattes av Kåre Boberg. Till ordförande utsågs Lars Erik Joakimson. Ingemar Ingefjäll blev sekreterare och Roland Emanuelsson kassör. Styrelsen tog kontakt med flyttningsbolaget Fritz Persson och Söner AB i Sölvesborg. Kommunstyrelsen, Miljö o Bygg-nämnden och Kultur- o Fritidsnämnden uppvaktades för tillstånd och bidragsansökan. Intresset från allmänheten var stort, medlemsvärvningen satte fart.

Kåre Boberg meddelade att överskottet /75000 kr/ som uppstått vid försäljningen av ”Prosa, Poesi, Prologer” av Verner Malmsten, ”Hemmavid” och ”Strövtåg hemmavid och i omlandet” av Natan Boberg och Torsten Nygren, lämnades som bidrag.

På Vaggerydsdagen 1995 fick föreningen 83 nya medlemmar och den 7 september beslutade styrelsen att flytta Magnisa stuga till sin nya plats på andra sidan Stationsgatan. Vaggeryds kommun lovade ställa tomt till förfogande, anslå 50 000 kr och svara för anslutningsavgifterna. Kultur- och fritidsnämnden bidrog med 150 000 kr.

TISDAGEN 5 DEC 1995 RULLADE MAGNISA STUGA UT PÅ STATIONSGATAN OCH

6 DEC PLACERAS STUGAN PÅ DEN NYA HUSGRUNDEN I JÄRNVÄGSPARKEN.

Vid årets slut hade föreningen 180 medlemmar.

 

1996

Vid årsmötet 7 mars ställde Ingemar Ingefjäll frågan: Vad skall Magnisa stuga användas till? Årsmötet svarade att stugan ska användas som arkiv för Natan Bobergs samlingar och att den kan användas för mindre utställningar, föreläsningar, lokal för sammanträden och studiecirklar m.m. Årsmötet uppmanade styrelsen att fullfölja tanken att ta vara på den snart utrangerade semaforen som fanns vid järnvägen i Vaggeryd. Den kunde placeras intill stugan och bli utgångspunkt för en liten järnvägshistorisk utställning. Under året fick stugans tak nytt tegel, verandan återupppfördes i ursprunglig stil, ytterväggarna skrapades och grundmålades. Invändigt isolerades vinden och källartrappan kom på plats. Medlemsantalet steg till 200.

 

1997

Målningen utvändigt klarades av. Invändigt installerade vi elvärme, samt en vedkamin i hallen. Bottenvåningen målades och tapetserades. Rummen inreddes. Utvändigt anlades gräsmatta. Vaggeryds Trädgårdsförening hjälpte till med anläggningen av en passande trädgård.

Söndagen 14 september öppnade Magnisa stuga sina dörrar för allmänheten. Kommunalrådet Evald Andersson talade och klippte banden. I samband med öppnandet visades två utställningar. Konstnären Bertil Ågren visade modeller på ett urval av sina offentliga konstverk. Waggeryds Släkt- och bygdeforskare arrangerade en utställning om emigrationen från Byarums socken. 500 personer besökte Magnisa stuga under öppningsdagen och den efterföljande veckan. Medlemsantalet var 215.

 

1998

Georg Boberg efterträdde Lars Erik Joakimson som ordförande. Detta år färdigställdes källaren i Magnisa stuga. Väggarna kläddes med panel och utställningsplatser anordnades. På så vis skapades miljöer med hantverk och handel, såsom John Anderssons skomakeri, P. A. Larssons speceriaffär, C. O. Fredrikssons skrädderi och interiör från möbelfabrik. Dessutom har en plats upplåtits till en modell av Munksjö sulfatfabrik  av Leif Palm. Magnisa Café kom igång. Flera studiecirklar i NBV:s regi genomfördes. På Vaggerydsdagen hade vi en utställning med Gunnar ”Bissefällar´n Svensson. Vid årets julskyltning ställde hantverkare från bygden ut sina alster i stugan. Två elever från Fenix genomförde under våren en uppskattad företagsidé under namnet Café Wåfflan. Uthyrningen av stugan till föreningar och företag tog fart. Som remissorgan till Kultur- och Fritidsnämnden lämnade föreningen synpunkter på järnvägsmiljön med anledning av den omfattande ombyggnationen av Vaggeryds stationsområde. Medlemsantalet var 214. Lördagen 29 augusti mottog Waggeryds Museiförening utmärkelsen ”Årets Vaggerydsprofil”.

 

Motivering: Vänskapsklubben i Vaggeryd har äran att utnämna Waggeryds Museiförening till  vänskapsklubbens Vaggerydsprofil 1997-1998 för en förtjänstfull allmännyttig insats för Vaggeryd genom flyttning av Magnisa Stuga till Järnvägsparken, iordningställt och inrett stugan samt i denna påbörjat uppbyggandet av ett museum, som kommer att visa delar av Vaggeryds historia.

 

1999

Evert Melin valdes till ny ordförande. Detta år färdigställdes inredningen av Magnisa stuga. Genom ett samarbete med Tekniska kontoret, Banverket och Vaggeryds Trädgårdsförening utarbetades en helhetslösning på stugans trädgård och stationsparken.

Årets stora händelse var när Natan Bobergs samlingar av gamla föremål från bygden invigdes som en permanent utställning. En studiecirkel över snickeri- och möbelfabriker i Vaggeryd startade. Magnisa Café hade 8 samlingar. Konstnären Lise Elkorn, Danmark ställde ut sina konstverk. Föreningen medverkade som remissinstans när det gäller ombyggnationen i Vaggeryds centrum. Namnförslag har lämnats på gator och kvarter till Kultur- och Fritidsnämnden. Medlemsantalet var 207.

 

2000

Under år färdigställdes järnvägsutställningen. Semaforen, ställbocken och dressinen kom på plats. 23 september invigdes anläggningen samtidigt som vi genomförde en loppmarknad. Magnisa Café hade 10 träffar. Studiecirkeln och snickeri- och möbelfabriker avslutades och betydelsefullt material för en planerad bokutgivning hade samlats in. Museiföreningen agerade för vattentornets reparation och uppmanade kommunen att uppmärksamma ”århundradets möbel” laminostolen och dess formgivare Yngve Ekström. Medlemsantalet var 211.

 

2001

Vi installerade en ljudanläggning och kompletterade inredningen med nya stolar från Swedese.

I trädgården satte vi upp två belysningsstolpar med lyktor. 19 augusti hade vi invigning av trädgården som då var anlagd i sin helhet. 8 Magnisa Café genomfördes. Loppmarknad och studiecirklar ordnades. Skolklasser besökte vid tre tillfällen vår stuga, som dessutom var uthyrd 18 gånger under året. Arbetet med utgivningen av boken om möbelfabrikerna i Vaggeryd fortsätter. Vaggeryds station, vattentornet och kvartersnamn i Götafors var ärenden som vi bevakade mot Kultur- och Fritidsnämnden. Medlemstalet var 216.

 

2002

Under året genomfördes 8 Magnisa Café. Boken om Snickeri- och möbelfabriker i Vaggeryd kom från tryckeriet och var slutsåld efter tre månader. Museiföreningen anslöt sig till Jönköpings Läns Hembygdsförbund och därmed också till Sveriges Hembygdsförbund och tecknade avtal med Kultur- och Fritid för tillsyn av Vattentornet. Medlemsantalet var 210.

Den stora händelsen var när vi tilldelades 2002 års Byggnadsvårdspris av Vaggeryds kommun.

 

Motivering: Detta lilla bostadshuset är  ett av de äldsta husen  i Vaggeryds centrum. Det låg tidigare på andra sidan gatan och användes som järnhandelsförråd. Inför hotet om rivning bildades Waggeryds museiförening 1995, som därefter, helt på ideell grund, flyttat och renoverat byggnaden. Detta har gjorts på ett föredömligt sätt (titta t.ex. på den återuppförda verandan). Renoveringen är värd att tjäna som förebild för andra som renoverar gamla hus.

Förutom Waggeryds Museiförening bör Vaggeryds Trädgårdsförening hedras för sin insats att plantera, utföra

och sköta den fina lilla  trädgården runt huset.

 

2003

30 augusti genomförde vi vår första hemvändardag i samband med Vaggerydsdagen. 150 besökare kom, därav ca 60 gamla Vaggerydsbor på besök i hembygden. Under året visades utställningarna: Sparbanken under 125 år, naturbilder av Mattias Bokinge och Målningar av Yngve Ekström. 13 Magnisa Café genomfördes. Stugans samlingar visades upp för ca 100 mellanstadieelever och 2 gymnasieklasser. Trädgårdsföreningen visade trädgården vid en samling av trädgårdsfolk från länet.

Medlemsantalet var 206.

Årets stora händelse var när Waggeryds Museiförening tilldelades Vaggeryds kommuns kulturpris för 2003.

 

Motivering: Museiföreningen får priset för att den på ett hängivet och framgångsrikt sätt lyckats dokumentera och skildra Vaggeryds utveckling. Föreningen bildades 1995 för att rädda det s.k. Gula huset från rivning. Genom ett uppoffrande arbete har föreningen sett till att huset, som numera kallas Magnisa Stuga, flyttats, rustats upp, inretts och idag blivit ett levande museum mitt i Vaggeryd. Ett museum som på olika sätt speglar samhället genom olika tidsepoker. Idag är Magnisa Stuga med tillhörande omgivningar en vacker kulturmiljö som för oss tillbaka till hur Vaggeryd centrala delar en gång såg ut. Detta tack vare många timmars arbete från föreningens medlemmar. I dag finns ett antal permanenta utställningar som speglar samhällets utveckling. Föreningen har också svarat för bokutgivning bl. a. för att skildra snickeri- och möbelindustrin i Vaggeryd. Det är Kultur- och Fritidsnämndens uppfattning att Waggeryds Museiförening är en värdig mottagare av årets kulturpris, för sin ansvarskänsla och vilja att dokumentera och bevara delar av Vaggeryds historia för framtiden.

 

2004

9 Magnisa Café genomfördes. Ett vikande intresse för söndagssamlingarna kunde märkas. Föreningen uppmärksammade Munksjös hundraåriga historia genom en utställning av Lennart Nilssons foton. Detta skedde i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Waggeryds Cell och Pappers avd. 73. Hemvändardagen lockade många. Magnisa stuga var till trängsel fylld när Fredrik Skillemar kåserade under ämnet ”Varför blev jag journalist?”

Museets samlingar har visats för skolungdom i samma omfattning som tidigare år. Stugan hyrdes ut vid 22 tillfällen under året. Förslag till gatunamn har givits till Kultur- och Fritidsnämnden. Medlemsantalet var 200.

 

2005

Ett arbetsrum med två arbetsplatser har inrättats i källaren. Boken ”Affärer kring Hjortabron” gavs ut med en upplaga på 655 ex. Under året startade vi lördagsöppet med enkel servering i stugan. Magnisa Café genomfördes under två söndagseftermiddagar. På hemvändardagen uppmärksammade vi Toni Gustavssons målningar med många Vaggerydsmotiv. Besöken av skolklasser och andra grupper har fortsatt i samma omfattning. Stugan har varit uthyrd vid 14 tillfällen. Under året har Waggeryds Vänskapsklubb tecknat hyresavtal med Museiföreningen, vilket innebär att Magnisa stuga utgör basen för föreningens verksamhet. Medlemsantalet var 190.

 

2006

Magnisa stuga målades om och en redskapsbod tillkom. Arbete pågår med att kartlägga gamla byggnader i Vaggeryd och Götafors. Registrering och dokumentering av föreningens föremål och dokument tar fart genom en studiecirkel som träffas varje måndagsförmiddag. Vi påbörjar digitaliseringen av vår fotosamling. Stadsvandring på Karlavägen och Café om Östra Storgatan samlade många deltagare. Lördagen den 26 augusti uppmärksammade vi WIK:s legendariska fotbollsspelare från 1956 med en utställning under hemvändardagen. De flesta spelarna var med.

Studiebesöken från skolorna fortsätter. Stugan har varit uthyrd vid 16 tillfällen.

Medlemsantalet var 195.       

 

2007

En handikappramp till verandan har byggts. Vi har utökat vårt arkiv med ytterligare ett brandsäkrare

rum. Brandsäkerheten har höjts genom en ny larmsändare och nya rökdetektorer anslutna till Räddningstjänsten och SOS Alarm. Vi startar arbetet med egen hemsida. Vi föreslog att bostads-området Hjortsjöområdet byter namn till Västra strand. Registrering och dokumentering av föremål och dokument fortsätter. Intresset för vår öppna lördagstimma ökar. Stadsvandring på Järnvägsgatan genomfördes. Årets hemvändardag anordnades 25 augusti med Brita Lena Ekström som berättade om sin far Yngve Ekström och signerade sin bok ”På spaning efter Lamino”. Intresset för studiebesök i Magnisa stuga stiger. Stugan har varit uthyrd vid 25 tillfällen. Medlemstalet stiger till 262. Ökningen utgörs av gamla Vaggerydsbor som bor på annan ort.

 

2008

Boken ”Bebyggelse kring Hjortabron” gavs ut. Arbetet med registrering och dokumentation fortsatte.

Under våren ordnade vi en utställning över Erik Juhlins efterlämnade konstverk och en stadsvandring på Östergatan genomfördes. Vid årets hemvändardag ägnade vi oss åt Oliver Forsbergs konst. På Arkivens dag uppmärksammade vi Folkets Parks historia med en utställning. Jönköpings läns Hembygdsförbunds sommarresa gick till Vaggeryds kommun och de 120 resenärerna besökte Magnisa stuga. Stugan var uthyrd vid 33 tillfällen. Medlemsantalet ökade till 297 - en fortsatt tillströmning med f.d. Vaggerydsbor.

 

2009

Kultur- och Fritidsnämnden flyttade minnesmärket över Yngve Ekströms Lamino från en undanskymd plats på torget till en öppen plats intill Magnisa stuga. Två nya fasta utställningar tillkommer. En som visar bildhuggeriverksamheten och en som visar intarsiaarbeten. Smålandsakademien gästar Vaggeryds kommun och professor Ulf Beijbom föreläser på Bäckalyckan om Vilhelm Moberg - ett samarrangemang mellan Museiföreningen, IOGT/NTO och Släktforskarna. Akademiens ledamöter besökte också med stort intresse Magnisa stuga. Årets stadsvandring gick på Stationsgatan och en hattparad lockade 40 välklädda deltagare. Stugan var uthyrd vid 39 tillfällen. Medlemsantalet var 310. Detta är en ökning med 120 från årsskiftet 2005-2006.

 

2010

Årets hemvändardag uppmärksammade vagnsindustrin i Vaggeryd och Götafors. En buss byggd av Waggeryds Vagnfabrik AB och en brandbil byggd av Bröderna Anderssons Vagnfabrik visades upp. Två vagnar tillverkade av Alexius & C.J. Andersson Vagnfabrik fanns också med. Den permanenta utställningen om vagnindustrin har kompletterats med ett fotomontage. Götaforsvägens affärer och småföretag har kartlagts. Detta arbete avslutades med en stadsvandring som lockade 80 deltagare. Arkivens dag uppmärksammade vi ”Kulturens vägar” genom att tillsammans med Byarums  Hembygdsförening och Föreningen Munkaleden vandra den gamla kyrkvägen från Bäck till Byarum. Arkiv- och dokumentationsarbetet har fortsatt i studiecirkelform. En ny studiecirkel påbörjade arbetet med att inventera byggnader och byggnadsmiljöer i Vaggeryd och Götafors. Magnisa stuga har varit uthyrt vid 27 tillfällen. Medlemsantalet ökade till 320.

 

2011

Vid årsmötet avtackades Evert Melin för 12 års uppskattat ordförandeskap och Lars Erik Joakimson valdes till ny ordförande. Stadsvandring på Frideborgsvägen lockade 80 deltagare och på Arkivens dag spelade en sjumannaensemble under Jan Allan Perssons ledning musik efter Erik Fredrikssons och David Lidéns noter. I samband med Vaggerydsdagen inbjöd Museiföreningen till Hemvändardag. Vi uppmärksammade Bordtennisklubbens 40-åriga historia med en utställning. Stugan besöktes av mer än 400 besökare. Boken ”Snickeri- och Möbelfabriker i Vaggeryd och Götafors” nytrycktes i 100 exemplar. Byggnadsinventeringen fortsatte under året och beräknas bli klar 2012.

Toaletten i Magnisa stuga handikappanpassades och vi fick ett fint Chippendalemöblemang i gåva av Per-Åke Pernemalm och Elisabeth Schollander. Magnisa stuga har varit uthyrt vid 50 tillfällen.

Medlemsantalet är 300.

 

2012

Årets verksamhet har präglats av den salmonellaepidemi som drabbade Vaggeryd 1962. Tillsammans med IOGT/NTO inbjöd vi till en föreläsning på Bäckalyckan 130 deltagare. Vid den mycket välbesökta hemvändardagen visades en bild- och textutställning om hur epidemin drabbade människorna i Vaggeryd. Vi visade sniderier av Ingvar Magnusson och Jan Allan Persson spelade med sin blåsensemble musik från musikkåren Götas notböcker. Årets stadsvandring genomfördes på Storgatan och avslutades med kaffe och bildvisning i en fullsatt Pingstkyrka. 120 deltagare. Vi deltog i kommunens kulturvecka genom att uppmärksamma Mikael Raatikainen med en utställning av 12 tavlor från bygden. Byggnadsinventeringen avslutades under året. Hembygdsrådet har genom Riksantikvarieämbetet medverkat till att skapa arbete åt tre kvinnor. Magnisa stuga har fungerat som bas för denna verksamhet och har utöver det varit uthyrt vid 29 tillfällen. Medlemsantalet var 296.

 

2013

Magnisa stuga har under året fungerat som centrum för hembygdsrörelsen i Vaggeryds kommun Hem-

bygdsrådets anställda medarbetare Camilla Appelqvist och Jennie Enander och vår egen medarbetare Thorleif Bergström har arbetat här. Under två veckor i juli när konditorierna Ritz och Johnssons hade semesterstängt inbjöd vi till "Magnisa café". På Hemvändardagen visades en utställning med 40 utvalda hus ur byggnadsinventeringen. Betelförsamlingen uppmärksammade sin kyrkas 100-åriga historia och Jan Allan Persons sextett bjöd på musik i parken. Stadsvandring på Storgatan lockade 120 deltagare. Vi genomförde två föreläsningar med IOGT-NTO - 16 oktober berättade bröderna Ingmar och Björn Grenthe om sina yrkesliv och 16 oktober redovisade Lars Erik Joakimson delar av byggnadsinventeringen. Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun tilldelades 2013 års kulturpris som ett erkännande för genomförd byggnadsinventering. Stugan har varit uthyrd vid 36 tillfällen. Medlemsantalet var 296.

 

2014

Hembygdsrådets verksamhet har under året samordnats i Magnisa stuga. Kulturarvslyftet avslutades. Två av våra medarbetare fortsatte i lönebidragsanställningar. Thorleif Bergströms Fas 3jobb växlades över till en lönebidragsanställning med Hembygdsrådet som anställare. Varje dag i veckan mellan kl. 8-14 har stugan varit bemannad. Magnisa Café genomfördes under två veckor i juli. Hemvändardagen med Leif Palm som utställare lockade över 600 besökare. Jan Allan Perssons sextett spelade för tredje året i rad ur musikkåren Götas repertoar. I år ur nytryckta notböcker. Stadsvandringen på Karlavägen lockade 120 deltagare. Tolv informationsskyltar över kultur- och samhällshistoriskt intressanta platser har tagits fram. Evert Melin och Lars Erik Joakimson presenterade skyltarna vid en föreläsning på Bäckalyckan. Detta år fick Waggeryds Museiförening Jönköpings Läns Hembygds-förbunds hederspris. Den s.k. ”Hedersenen”, som planterades i vår trädgård när distriktsstyrelsen hade sitt sammanträde hos oss 19 maj. Magnisa stuga fick en ny ytterdörr. Stugan har varit uthyrd vid 59 tillfällen. Medlemstalet var 322.   

Prismotivering: Waggeryds Museiförening har genom forskning, studier, föreläsningar och bokutgivning på ett gediget sätt beskrivit brukssamhället Götafors och stationssamhället Vaggeryds historia. Gata för gata har digitalt kumenterats och allmänheten har fått ta del av resultatet vid årliga stadsvandringar.

 

2015

Magnisa stuga har under året varit flitigt använd. Stugan är inte bara Museiföreningens givna bas utan också centrum för Hembygdsrådets verksamhet och arbetsplats för rådets två anställda, Camilla Appelqvist och Thorleif Bergström. Vi installerade en fast digital bildskärm i salen med hjälp av pengar från Majken och Rolf Grenthes stiftelse. Stugans södervägg målades om. Magnisa café pågick under två semesterveckor. Hemvändardagen lockade över 600 besökare. Musik i parken och en utställning med veteranmopeder skapade en festlig inramning. Vi visade klasskort från skolorna i Vaggeryd och Götafors. Vid årets redovisning av Jönköpings-vägen tilldelades Evert Melin Jönköpings Läns Hembygdsförbunds förtjänstnål. Museiföreningen har placerat ut 12 informationstavlor i Vaggeryd och Götafors. Under året har Lars Evert Eskilsson påbörjat skrivandet på boken om verksamheter i Vaggeryd. Magnisa stuga har varit uthyrd vid 64 tillfällen. Medlemsantalet var 308.

Prismotivering: Evert Melin har varit den drivande kraften i Museiföreningens och IOGT/NTO:s  studiecirkel som kartlagt affärer, hantverk och småföretagsamhet i Vaggeryds tätort. Varje år sedan 2006 har under Evert Melins ledning en gata presenterats genom stadsvandring och bildvisning.

 

2016

Boken ”Från Waggeryd till Vaggeryd – en vandring i ord och bild” Del I gavs ut lagom till hem-vändardagen. Det omfattande materialet om tio gator i Vaggeryd som Evert Melins studiecirklar samlat på sig under tio år och Lars Evert Eskilssons tillägg blir två böcker. Del II ges ut 2017. Hemvändardagen lockade 800 besökare och över 300 böcker såldes. Brunnsmusik och veteranmotorcyklar i parken.

Sex nya informationsskyltar har satts upp i Götafors och Vaggeryd. Lars Evert Eskilsson har föreläst om ”Från Waggeryd till Vaggeryd” på Bäckalyckan och hos PRO. Lars Erik Joakimson har berättat om ”Utmärkta platser” hos PRO, Byarums hembygdsförening och för daglediga i Missionskyrkan. Lars Evert Eskilsson och Evert Melin tilldelades 2016 års kulturpris av Vaggeryds kommun. Magnisa stuga har varit uthyrt vid 122 tillfällen. Medlemsantalet var 311.

 

Prismotivering:  Ni får 2016 års kulturpris för boken ”Från Waggeryd till Vaggeryd”. Det har under årens lopp givits ut åtskilliga böcker i Vaggeryd. Förmodligen är det så att denna bok är den som fått starkast mottagande. Se därför priset som ett erkännande från Vaggeryds kommun för den insats ni båda har gjort för att beskriva och dokumentera delar av samhället Vaggeryds historia.

 

2017

Bokprojektet ”Från Waggeryd till Vaggeryd – en vandring i tid och rum” fullföljdes. Del II gavs ut lagom till årets hemvändardag, som lockade många besökare. I parken visade Krister Gustavsson veterancyklar och Jan Allan Person med musiker spelade Musikkåren Götas musik. Lars Evert Eskilsson ha besökt SPF och PRO och berättat om boken och Lars Erik Joakimson har berättat om ”Utmärkta platser” vid dagledigträff i Missionskyrkan. Tillsammans med Lions klubb har Museiföreningen överlämnade en bok av del 1 till varje avdelning på Furugården och vid två tillfällen genomfört bokprat med en grupp pensionärer. 

I stugan har elvärmen ersatts med fjärrvärme och vattenburet värmesystem. För att spara energi och förbättra brandsäkerheten har trapphuset till andra våningen byggts in. Bredband från Vaggeryds Energi har installerats.

Ulla Lindelöf har under våren och hösten haft förberedande SFI-undersisning vid 36 tillfällen.

Torleif Bergström, som började sitt arbete i Magnisa stuga 2013, flyttade från Vaggeryd.

Magnisa stuga har varit uthyrd vid 72 tillfällen. Medlemsantalet var vid årsskiftet 317.

 

2018

Övergång till fjärrvärme och inbyggnaden av trappan till andra våningen har gjort att vi har fått ett behagligare inomhusklimat i Magnisa stuga. Förändringarna med fler väggar på andra våningen har också gett oss möjlighet att
skapa nya utställningsnischer. Under året har vi på vinden byggt upp ett fabrikskontor, en skolmiljö och påbörjat en
avdelning med köksföremål. I källarplanet har vi skapat en avdelning om David Lidén och hans måleriverkstad. Med hjälp av Magnus Ohlsson har hemsidan kommit i gång i en ny form. På hemvändardagen visade Carl-Philip Svensson, Hagafors verk av sin konstsamling med Sven Ljungberg och VSOK visade sin 75-årsutställning. Jan Allan Persson spelade med sin blåsensamble. Lars Evert Eskilsson har föreläst om ”Gamla Waggeryd” på Bäckalyckan, Furugården och hos SPF.

Magnisa stuga har varit uthyrd vid 71 tillfällen. Antalet uthyrningar till
privatpersoner ökar. Medlemsantlet var 303 vid årsskiftet.

 

2019

Under året har Museiföreningen blivit ägare till WIK:s kiosk. Den fick sin plats i trädgården mellan järnvägsspåret och Stationsgatan. Med pengar från Grenthestiftelsen kunde vi anlägga en stenlagd markyta att ställa kiosken på. Arbetet med en jubileumsbok om WIK tog fart. En redaktionskommitté tillsattes med Kåre Boberg som författare. En studiegrupp om verkstadsindustrin i Vaggeryd startade. Evert Melin tilldelades Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmedalj i guld. 10 april framförde Clifford Ling på Bäckalyckan egna visor illustrerade med teckningar som handlade om uppväxten i Vaggeryd och Lars Evert Eskilsson berättade om Gamla Waggeryd. På Hemvändardagen visade fotograf Sol-Britt Ohlsson, född Thagesson, Götene sin konst och Jan Allan Persson hade två framträdanden med sin blåsensemble. Vi uppmärksammade Vaggeryds Schackklubbs 70-åriga historia. Under året har stugan varit uthyrd vid 118 tillfällen. PRO är ny fast hyresgäst. Medlemsantalet var 300.

Förening:

Waggeryds Museiförening

Skapad av: Kenneth Lindelöf (2019-02-06 15:01:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Waggeryds Museiförening (2020-07-12 15:19:44) Kontakta föreningen