Gullbacka före 1995

Gullbacka före 1995
Gullbacka före 1995. Strandv. 14