Årsmötesprotokoll 2016

Protokollfört vid årsmöte med Virestads hembygdsförening den 23 mars 2016 i Bråthults bygdegård.

§165.
Harry Eriksson öppnade mötet och hälsade ett 75-tal medlemmar välkomna.

§166.
Till ordförande för mötet valdes Harry Eriksson.

§167.
Till sekreterare valdes Elisabet Gunnarsson.

§ 168.
Till att justera dagens protokoll valdes Kennart Bengtsson och Ingvar Johanson.

§ 169.
Dagordningen godkändes.

§ 170.
Mötet har varit utlyst i Viljanbladet samt kallelse har skickats till alla medlemmar. Godkändes av årsmötet.

§171.
Verksamhetsberättelsen upplästes av ordf, godkändes och lades till handlingarna. ( bilaga 1).

§172.
Ingvar Johansson redogjorde för ekonomin i föreningen. Björn Martinsson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 2) och den godkändes av årsmötet.

§ 173.
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

§174.
Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 60:-/person samt 150:-/ familj.

§175.
Till ordförande valdes Elisabet Gunnarsson.

§176.
Sven Andersson har avsagt sig som ledamot i styrelsen vilket godkändes.

§177.
Till styrelsen valdes följande ledamöter: Eva Fristedt, Ingalill Ljungkrantz-Pettersson, Ingvar Johansson, Per-Anders Turesson, Rikard Pålsson, Kenth Axelsson, Kjell Ekblad, Magnus Björkman samt Harry Eriksson

§178.
Till revisorer omvaldes Björn Martinsson samt Ingrid Åström. Till ersättare omvaldes Ingrid Valtersson.

§ 179.
Till valberedning omvaldes JanOlof Svensson och Kennart Bengtsson.

§180.
Verksamhetsplan för 2016: Traditionella arrangemang kommer att hållas samt att föreningen kommer att högtidlighålla att det är 200år sedan Per Hörberg dog. Ett utskick har gjorts till alla invånare i Virestad med förslag på aktiviteter, några av dessa kommer att genomföras under året.

§181.
Övriga frågor.

Ordf. i Bråthults bygdegårdsförening Lars Lundgren berättade om hur föreningen bildades 1957.

En byggnads kommite tillsattes bestående av Ingvar Johansson, JanOlof Svensson, Kenth Axelsson och Christer Pettersson. De har som uppgift att kontrollera våra anläggningar 2 ggr per år och informera styrelsen om vad som behöver åtgärdas.

§182.
Harry Eriksson avtackades som ordförande med en blomsterbukett. Siv Johansson uppmärksammades med en blomma för hennes stora arbete med släktforskarstugan som hålls en gång per månad i Sockenstugan Virestad.

§ 183.
Mötet avslutades.

Därefter avnjöts kaffe och 12 sorters kringlor som bakats av medlemmar i föreningen.

Som avslutning visade Ingela Holmberg filmen ”Hur Bråthults Bygdegård kom till” inspelad av Lars-Erik Eineborn.

Vid protokollet.

_________________________ ________________________________________

Elisabet Gunnarsson Ordf Harry Eriksson

Justeringsmän:

__________________________ _______________________________________

Kennart Bengtsson Ingvar Johansson