Sevärdheter

VÄGTRUMLA(Vägvält)
Trumla är en gammal benämning på våra
dagars vägvält.
Trumlan är en blandning av olika
bergarter, i huvudsak grå granit.
Trumlan har används vid ombyggnad av
vägen mellan Ljungby kyrka och Alfshög kyrka 1925-1926. Troligen här den används
vid något annat vägbygge.
Trumlan hämtades 1948 från platsen
strax ovanför bron över Vinån (Lillån) på vägen mot Alfshög av Gert Andersson
Trustorps kvarn.
Där den användes till att välta
grovt grusmatriel på kvarnvägen.
Det tillverkades ett stativ (skaklar)
för att kunna använda trumlan på vägen.
Vid första försöket brast anordningen
och trumlaren kom lös och rullade mot kvarnbyggnaden.
Av någon anledning svängde den och
hamnade i kanten av trädgården mitt emot kvarnen.
Trumlan finns nu att beskåda sedan
2008-12-09 vid Ljungby kyrkas sydvästra parkering.
Bredd 115 cm   Diameter 115 cm Vikt
4500 kg
Vinberg-Ljungby
hembygdsförening

 

Vinbergsbygden

Vinbergs Kyrka

Kyrkan i Vinberg invigdes 1899.
Den har ritats av den på sin tid berömde arkitekten Adrian Pettersson i
Göteborg och räknas som ett av hans förnämsta verk. Såväl invändigt som
utvändigt är kyrkan rikt ornamenterad. Målade blomrankor, smidda järnbeslag,
formgjutna murverk och ett färgmönstrat skiffertak bidrar till utsmyckningen.

I kyrkan finns också ett epitafium över släkten Dalin, där Olof von Dalin framställs vid 17 års ålder. Kyrkan är en av de bäst bevarade i sitt slag i hela Västsverige. I byggnadens närhet finns de gamla kyrkstallarna bevarade.

Gamla Kyrkogården

Den gamla kyrkogården nordost om kyrkan erbjuder flera sevärdheter. Platsen för den gamla kyrkan, som stod från tidig medeltid till omkring 1900 är markerad med häckar och en minnessten. Kyrkogårdsporten är från 1806 och ett gravkor är från 1700-talet. Flera gamla gravar är väl bevarade.
Öster om kyrkogården finner man en gammal vattenkvarn vid Vinån. I norr finns
en gammal dopkälla, en gång utnyttjad som hälsobrunn.

Församlingshemmet

strax söder om kyrkogården uppfördes 1978-79. Det inrymmer samlingssalar,  lokaler för församlingsarbete, kontor för vaktmästare samt pastorsexpediton.

Kyrkstallarna

omedelbart öster om kyrkogården minner om den tid då folket i Vinberg åkte till kyrkan med häst och vagn. De nuvarande stallarna uppfördes på 1920-talet.

Vinbergs Prästgård

uppfördes på 1760-talet och är idag Vinbergs förmodligen äldsta byggnad. Privat ägare
sedan 2009.

Vinbergs kyrkby

Samhällsbildning ca 500 m nordost om Vinbergs kyrka. Där finns låg-mellanstadieskola, bygdegård, tennisbana, småindustri, samt bostadsbebyggelse m.m.

Vinbergs samhälle

beläget utmed gamla väg 154 ca 2 km från Vinbergs Kyrka. Där ligger Vinbergs Idrottsplats med Idrottshall. Åren 1894-1959 fanns en järnvägsstation i anslutning till Falkenberg-Limmareds järnväg. Stationsbygganden finns kvar såsom klubbstuga för Vinbergs IF.

Hällingebacken

Utsiktsplats. Följ vägen från Vinbergs kyrka mot Falkenberg ca 1 km. Högst uppe på åsen
bjuds en vid utsikt över Vinberg och den kringliggande bygden. Längs åsryggen finns en rad fornlämningar – en hällkista, resta stenar, stensättningar och flera gravhögar av bronsålderstyp.

Tröingeberg

Villasamhälle på gränsen mot Falkenberg. Promenadvägar och grönområden.

Faurås by

Långsträckt jordbrukarby längs Ätran och utmed bygdeväg från Tröinge till Tågarp. Se vägskyltar med text ”Faurås”. På ett höjdparti mellan denna väg och Ätran står en bautasten, kallad Kungsstenen eller Kung Fares sten. Längre åt nordost och på motsatta sidan av vägen ligger Ståberg med goda utsiktspunkter. På nordöstra delen av detta berg finns flera fornlämningar, främst gravhögar och stensättningar.

Dalinstenen

En sten till minne av 1700-talsskalden Olof von Dalin står i ett hörn av prästgårds- trädgården. Stenen restes 1957 och erinrar om att Dalin föddes i Vinbergs prästgård år 1708.

Olof von Dalin blev bekant bland annat för Tidskriften Then Swänska Argus, som han utgav 1732-34. Han var informator senare guvernör vid Gustav III:s hov, där han vid sin död 1763 var hovkansler, d v s en av rikets högsta ämbetsmän.

Vinåns dalgång

Vinåns dalgång är mycket naturskön, särskilt vid Falkenbergs vattenverk i Jonstorp samt vid Prästens ö och Präst-gårdshagen norr respektive söder om den gamla kyrkoplatsen.

Sannagårds hembygdsgård

En gammal hallandslänga, uppförd år 1827, som är stilenligt bevarad. Den tillhör sedan 1973 Vinberg-Ljungby Hembygds-förening. Byggnaden var bebodd till 1971.

Bronsåldersgravar

Gravfält med bronsåldersgravar som kan ses från vägen.


Tröingeberg-Hällinge

På krönet av grusåsen vid Hällinge i Tröinge framträder en rad fornlämningar. Området är idag genomskuret av den starkt trafikerade väg nr 700. Det är uppenbart att gravarna, som uppförts här, lagts på en plats där de kan synas av förbipasserande. En av gravarna innehåller en frilagd hällkista.

Ståby Berg

Är Vinbergs högsta punkt och en utmärkt utsiktsplats. På berget finns fornlämningar  och en intressant flora.

Kung Fares sten

En mäktig bautasten i Faurås, synlig vida omkring i Ätrans dalgång. Högarna har kallats för ”Kvastakullarna” vilket har tolkats som att förbipasserande kastat sten på dem för att de döda inte skulle gå igen. En rest sten ingår även i fornlämningsmiljön. Några vetenskapliga undersökningar i området har inte skett i modern tid. Trots detta kan dock
fornlämningarna genom sin typ och utformning dateras till en lång tidsperiod –
stenålder t o m järnåldern. I högar av detta slag vet vi från andra håll i länet att de använts vid upprepade begravningar. De kan därför med rätta kallas för ”ättekullar”.

Ljungbybygden

Ljungby Kyrka

kyrkan ligger mitt i socknen på samma plats som den gamla kyrkan, i södra utkanten av byn utmed väg 154. Den gamla kyrkan, vars ålder aldrig har kunnat fastställas, förstördes av brand 1869 och den nuvarande invigdes 1873. Sedan dess har kyrkan genomgått flera renoveringar under 1900-talet. Kyrkan innehåller trots sin ringa ålder, en del äldre inventarier, bl a en dopfunt från 1200-talet samt en kyrkokista från 1623 med järnbeslag och tredubbla lås.
På kyrkogården finns en del äldre väl bevarade gravstenar.

Ljungby prästgård

belägen ca 150 metersydväst om kyrkan, uppförd 1854. Intill ligger den gamla sockenstugan. Prästgården används för närvarande som privat bostad.

Gästgivaregård

Den gamla gästgivaregården drevs under åren 1830-1919 med skjutshåll, uthyrningsrum,
öl-och brännvins-utskänkning. Att det ofta gick vilt till på gästgiveriet
vittnar fru Carin Svenssons berättelse om i Torsten Rehns bok om Halländska gästgiverier: ”Vi var alltid rädda för att gå förbi krogstugan på Ljungby Gästgivaregård när vi gick till skolan. För min del vågade jag aldrig gå ensam den vägen. Dörren stod ofta öppen och jag hörde skrålet därinifrån”. Det berättas också om en av de anställda som brukade avväpna folk vid bråk och slagsmål. Med tiden hade han på detta vis samlat en
hel låda med knivar.

Gästgiveriet byggdes om på 1960-talet och är idag privat bostad i Ljungby kyrkby.

Ljungbyskolan

Låg-och mellanstadieskola, belägen på Bergagårdsområdet ca 1 km ssv om kyrkan. I
anslutning till skolan finns samlingslokaler/gymnastiklokal (Ljungbygården).

Bergagårdsområdet

modernt bostadsområde i området runt Ljungbyskolan. Högt beläget och med goda
utblicksmöjligheter över bygden.

Lilla Ljungby

Gård ca 300 m norr om Ljungby kyrka. I ett äldre magasin vid gården har Vinberg-Ljungby hembygdsförening samlat äldre föremål från bl a lanthushållningen i bygden.
Strax intill ligger gamla gästgivargården som drevs under åren 1830-1919.

Hellerup

Den största lantegendomen i Ljungby, belägen i socknens västra del. Förr gammalt
adelssäte. Gårdens huvudbyggnad, kallad Borgen, är uppförd av trä i två
våningar. Invändigt finns bl a väggmålningar från 1600-och 1700-talen.
Byggnaden är i enskild ägo. För att komma till Hellerup följer man vägvisare på
154:an utanför Vinbergs Samhälle.

Ljungsjön

Ca 2 km väster om Ljungby kyrka. Insjö med badplats, fritidsfiske (fiskekort erfordras) promenadvägar och vacker natur.

Höstena källor

En större källa och flera mindre på slätmark nära Ätran. Höstena är s k
artesiska källor, dvs grundvatten-magasinet står under övertryck, vilket ger
intrycket att det uppträngande vattnet kokar. De stora vattenmängderna ger
upphov till en liten bäck med klart källvatten som rinner ut i Ätran. Naturbildningarna
är omgivna av ett flertal gamla sägner. En sägen berättar t ex om en bonde som
körde ner i källan med vagn och oxar. De försvann men flöt så småningom upp i
Ätran vid Falkenberg. Avtagsvägen till källorna är markerad med skylt vid vägen
Höstena- Vessigebro.

Milsten

En dryg kilometer söder om Ljungby kyrka står en vägvisare, en rikt utsirad stentavla från 1847, som anger avstånd och skjutskostnader till inte mindre än sex gästgivaregårdar i bygden.

 

 

Hermanstorps berg

ca 3 km söder om Ljungby kyrka. Ger god utsikt över bygden. Uppe på berget finns en miniatyr-sjö i en fördjupning i klipporna. I bergsbranten mot nordväst finns en
klippgrotta, Jättestuan, där folk förr trodde att jättar bott. Talrika flyttblock i bygden sägs enligt sägnerna vara ditkastade av jättarna i Hermanstorps berg i fiendskap mot kyrkorna.

Falkenbergs Motorbana

vid Töllstorp. Användes vissa dagar av året för motortävlingar, cykeltävlingar
m.m.

Ljungsjön

socknens enda sjö av någorlunda storlek, ligger ca 2 km nordväst om Ljungby
kyrka. Vid en udde finns en badplats och här finns utmärkt fritidsfiske året
runt (abborre och gädda) med båtuthyrning. Runt sjön, som även har ett rikt
fågelliv, finns promenadstigar. Fiskekort krävs.

Hällarp

I Hällarps naturreservat finns en av Sveriges två växtplatser för tagg-ginst (Genista Germanica) Området på 1.2 ha har förklarats som naturreservat för att skydda Sveriges enda betydande bestånd av arten och för att skapa goda betingelser för spridning av såväl tagg-ginsten som andra ljunghedsväxter. Ca 1,5 km söder om Ljungby kyrka svänger man västerut mot Lastad. Efter ca 1 km ligger reservatet på vägens vänstra sida.

Borgen Hellerup

”Borgen” är ett träslott med anor från 1500-talet. Byggnaden i sin nuvarande form är troligen uppförd år 1700. Spår av äldre inredningsdetaljer från senare delen av 1700-talet är bevarade, bl a oljemålade vävtapeter med jaktoch trädmotiv. Gamla sägner berättar att tomtar bor under köksgolvet. För att komma till Hellerup följer man vägvisare på 154:an utanför Vinbergs Samhälle.

Häströr Röse med brätte, 32 m i diameter och intill 2,5 m i höjd. I mitten är en
grop 10 m i diameter och 2,5 m djup. Kallmurade partier finns i gropens och rösesidans kant, men deras ursprunglighet har ifrågasatts. Däremot anses det inte vara något
tvivel om att röset utgör s k kraterröse dvs med inbyggt kraterliknande rum för
gravläggning. Rösen av detta slag är ovanliga i Sverige och Häströr är Hallands
enda.

Gravröse

I ett mycket fornlämningsrikt område på Höstenabjär i nordvästra delen av Ätradalen ligger detta enorma gravröse. Rösen av detta slag är från bronsåldern (ca 1500-500
f Kr) och är gravar anlagda åt personer som sannolikt hade stort inflytande i ett dåtida bondesamhälle, inriktat på boskapskötsel.

Gravfält

beläget i ostsluttningen mot Ätradalen, norr om Ljungby kyrka. Gravfältet är 140 x 15-50 m och består av total 16 gravanläggningar. . Här finns fyra olika gravtyper representerade: högar, stensättningar, treuddar och en domarring.

Domarring

i Tormorup. Några undersökningar har inte företagits i fornlämningen. Röset torde emellertid har uppförts under bronsåldern dvs för omkring 3000 år sedan. Ytterligare två rösen är belägna söder om Häströr.

Stenvalvsbro

Bro över Vinån, 200 m söder om vägen Ljungby-Höstena. Stenvalvsbron, i ett spann, är uppförd vid 1800-talets mitt och av huggen och källmurad gråsten.