Östanskogsstugan

Denna ur byggnadshistorisk synpunkt mycket  intressanta byggnad har ursprungligen varit boningshus på torpet  Östanskog, Villstads socken. Östanskogsstugan är en hustyp som från  mitten av 1700-talet var mycket vanlig på torp och gårdar i våra  bygder. Förmodligen bör huset vara minst 200 år gammalt.  Det flyttades hit till hembygdsgården 1968.

Stugan är ett bra exempel på den s k framkammarstugan som är en lång och smal hustyp där man helt enkelt har förlängt planlösningen  i enkelstugan med en kammare på gaveln. Detta rum kunde sedan som i  detta fall delas i två mindre kamrar.

När det gäller de äldre boningshusens inredning och möblering  skedde under 1800-talet en ganska stor förändring. I äldre tider  bestod möbleringen i huvudsak av väggfasta bänkar och sängar. Även  övriga inredningsdetaljer placerades utmed långväggar och gavlar.  Möblerna placerades på detta sätt därför att man behövde den fria  golvytan i rummets mitt till olika arbeten i hushållet. Under  1800-talets senare del skedde en gradvis förändring av de olika  rummens användning. Storstugan (det stora rummet) kom allt mer att  istället för arbetsplats bli finrum.

Av medlemmarna i familjen Svärd, som bodde här i huset under tjugo och trettiotalet,  har vi fått veta att under deras tid var köket husets centrum. Den lilla kammaren innanför  köket brukades som sovkammare. Storstugan användes i första hand som finrum vid högtider  och kalas. Under sommaren fick några av familjens medlemmar sova i en av de s k framkamrar  som på grund av brist på eldstad inte kunde användas till annat än förråd under den kalla  årstiden.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter