Remisser och svar

Remisser:

2018

Besöksnäringsutredningen

En analys av styrmedel för skogens sociala värden – regeringsuppdrag. Skogsstyrelsen
Missiv Remissrapport Skogens sociala värden
Rapport Regerings uppdrag skogens sociala värden – remiss
Svarstid 1 mars 2018.

 

Remissvar:

2017

Synpunkter på remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft, dnr M2017/01639/R  (pdf)

Synpunkter på Riksantikvarieämbetets remitterade förslag till verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen (pdf)

Synpunkter på Landsbygdskommitténs betänkande (SoU 2017:1) (pdf)

Skrivelse: Överklagande av länsstyrelsens beslut 2017-02-08, dnr 4031-22308-2016, angående detaljplan DP2013-00460 för del av fastigheten Norrmalm 3:43 (Nobel Center på Blasieholmen), i Stockholms kommun (pdf)

Synpunkter på Riksintresseutredningens slutbetänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SoU 2015:99) (pdf)

Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för återställning och kommande ändringar av aktuella bestämmelser (pdf)

2016

2015

2015-01-16
Yttrande: Bevara skogens kulturmiljöer (PDF)

2014

2014-12-22
Yttrande: Namnsättning av nya distrikt (Dnr 504-2014/5059) (PDF)

2014-11-28
Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50 (PDF)

2014-06-03
Yttrande: Remissen Statens fastigheter – urval och förvaltning för framtiden (SOU 2013:55) (PDF)

2013

2013-09-27
Yttrande: Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1, SOU 2013:43 (PDF)

2013-09-06
Yttrande: En effektivare plan- och bygglovsprocess,  SOU 2013:34 (PDF)