Opinion

Sveriges Hembygdsförbund företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare. Vi uppvaktar politiker och besvarar remisser, arrangerar möten och debatter med mera.

SHF arbetar för

 • Ett levande kulturliv som är öppet för alla människors medverkan
 • Ett starkt och oberoende föreningsliv
 • Ett tillgängligt kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • En hållbar samhällsutveckling, där hembygdsrörelsens kunskap och föreningslivets engagemang nyttjas som en resurs

Några aktuella frågor:

 • Ökat inflytande för hembygdsrörelsen i regionala kulturplaner, som ligger till grund för fördelning av stats- och landstingsbidrag till kulturlivet.
 • EU:s nya landsbygdsprogram. SHF medverkar i referensgrupper och lyfter fram föreningsperspektivet.
 • Förstärkt anslag till kulturmiljövård. Satsningen Hus med historia visar på ett stort behov av insatser för att bevara Sveriges unika byggnadskultur.
 • Ett bevarande av socken som geografiskt område för indelning av Sveriges befolkning. Finansdepartementet bereder ett förslag där människor endast kommer att registreras på kommun och fastighet. Förslaget hotar en historisk kontinuitet med medeltida rötter och kommer att försvåra starkt för framtida forskning.
 • Ökat skydd för skogen som kulturmiljö. Trots insatser för att stärka bevarandet av kulturminnen i skogen, orsakar skogsnäringen stora skador på kulturlämningar i skogen.
 • Fortsatt momsbefrielse för ideella föreningar. EU har fattat beslut att häva tidigare undantag för ideella föreningar och införa momsskatteplikt. SHF anser i likhet med ett samlat föreningsliv, att det skulle skapa stora problem för föreningar.
 • Motverka stölder av kulturföremål. SHF samarbetar med Svenska Kyrkan, Riksförbundet Sveriges Museer, BRÅ och Rikspolisstyrelsen för att stärka skyddet av kulturföremål.