Kulturarv i skogslandskapet

Flera studier visar att både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar skadas i samband med skogsbruk. Inventeringar utförda 1998 – 2013 visar att ingen egentlig förbättring skett under perioden. Åren 2012, 2013 och 2014 har hänsynsuppföljning till kulturmiljöer skett i samarbete mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Inventeringen utfördes på 400 avverkningar i landet och endast kända och registrerade forn- och kulturlämningar inventerades. Det är särskilt i samband med markberedning som skador sker. I slutet av 2014 tog Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen fram ett PM, Bevara skogens kulturmiljöer, med förslag på åtgärder för att långsiktigt motverka problemet.

Olika forum finns för att lyfta skogslandskapets många värden och inte minst uppmärksammas alltmer dess kulturvärden och sociala värden. SHF arbetar med frågan om skogslandskapets många värden och riksstämman 2013 antog en policy i frågan. SHF har deltagit i Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn som resulterade i ett antal målbilder, har en plats i programrådet för det nyinstiftade Nationellt skogsprogram för Sverige, deltar i Skogsstyrelsens nationella sektorråd för skogliga frågor samt i en av forskningsprogrammet Future Forests referensgrupper.

Länkar:
Skogsstyrelsens rapport: Hänsynen till forn- och kulturlämningar – Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2013

Skogsstyrelsens remiss: Bevara skogens kulturmiljöer

Skogsstyrelsens PM: Bevara skogens kulturmiljöer

SHF skogspolicy

Om det Nationella Skogsprogrammet

SLU:s Future Forests