Hembygdsrörelsen i Europa

Över hela Europa finns organisationer, små och stora, medborgarinitiativ och grupper som arbetar för sin närmiljö. De kämpar för att bevara och utveckla sin by, sitt bostadsområde, sin historia, sitt kulturarv. De går under olika namn. En av dessa är den svenska hembygdsrörelsen. Myndigheter inom naturvård, kulturarv och planering arbetar för att öka sin helhetssyn och förstå olika intressenters perspektiv samt hitta former för samverkan och medborgarinflytande. De arbetar för att identifiera och värdera, skydda och utveckla natur- och kulturvärden, historiska och sociala värden. Det sker genom samverkan mellan skilda discipliner som fysisk planering, kommunikation, ekologi och infrastruktur. Bland universitet och forskningsinstitut tas data och beslutsunderlag fram, metoder utvecklas för tvärvetenskapligt arbete, helhetssyn och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Ökad helhetssyn och hållbar utveckling
Under många årtionden har natur- och kulturvärden, plan- och demokratifrågor separerats i statlig förvaltning och i mångas tankevärld. Värden som skönhet, lokal särart, kulturarv, människors livskvalitet och långsiktiga perspektiv har ofta fått stå tillbaka vid exploateringar och snabba förändringar. En tydlig trend pågår sedan flera år för en ökad helhetssyn, integrering av olika perspektiv, samverkan, deltaktighet och medborgarinflytande. Den är självklart nära kopplad till omställningen till en hållbar utveckling. Dessa perspektiv formulerades år 2000 av Europarådet, i Landskapskonventionen. Sverige ratificerade den 2011. Begreppet landskap inbegriper en mångfald av perspektiv, intressen och värden. Det är i landskapet vi alla ska leva, bo, förflytta oss, försörja oss och finna livskvalitet. Landskapet består av den natur som utgör grunden för vår existens, där finns historiska spår från tidigare samhällen och förhoppningsvis förutsättningarna för kommande generationers. Det är där samhällets värderingar och prioriteringar blir synliga. Ett landskap är inte bara den utsikt vi ser utan innehåller också mångskiktade kunskapsområden, beroenden och funktioner.

Mötesplatser och medborgarinflytande
I Katalonien arbetar man sedan 8 år med en metod som kallas Landskapsobservatorium. Mötesplatser och metoder för medborgarinflytande och samverkan utifrån en helhetssyn på landskapet är kärnan i verksamheten. Förhållanden man brottas med är social utsatthet, intressekonflikter mellan olika aktörer, motsättningen mellan ekonomisk exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden med mera. Metoder prövas och utvecklas för att alla berörda parter ska komma till tals och för beslut om värdering och prioritering av kvaliteter och resurser. Bland annat tar man fram kataloger över olika landskap som resultat av processer kring definition av landskap, identifiering, karaktärisering och värdering av platser, miljöer och kvaliteter. Man tar också fram utvecklingsmål för dessa. Katalogerna utgör sedan plattform för fortsatta informationsinsatser och processer.

– Vårt arbete är en verkstad för folkbildning och praktisk demokrati säger Pere Sala, teknisk koordinator i projektet. Vi ser det som en nödvändighet för att vi ska klara omställningen till en hållbar utveckling och landa i ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart brukande av våra resurser, av landskapet, fortsätter han.

Civilscape
Civilscape bildades 2004 och är ett Europeiskt nätverk för ideella organisationer och medborgarinitiativ relaterade till Landskapskonventionen. Idag har nätverket 81 medlemmar från 28 europeiska länder och nätverket växer. Sveriges Hembygdsförbund blev medlem 2013. Nätverket ingår sedan 2009 i Europarådets konferens för internationella icke-statliga organisationer, den så kallade INGO-konferensen. Man arbetar också aktivt för att påverka EU för ett ökat medborgarinflytande i be-slutsprocesser som rör landskapets utformning. Mycket kraft läggs på att sprida information, driva projekt och kampanjer samt organisera mötesforum i aktuella frågor.

montenegro_publik3

Den svenska hembygdsrörelsen kan hämta mycket stöd ur det engagemang som växer fram både bland ideella krafter, myndigheter och forskning över hela Europa. Det finns många möjligheter till utbyten av goda exempel och idéer samt samverkan med och besök hos likasinnade inom det europeiska nätverket. Där finns också ett stort intresse för att ta del av de svenska erfarenheterna och perspektiven.

/Viktoria Hallberg, SHF