Natur- och landskapsvård

Landskapet och naturmiljön är ett prioriterat område inom Sveriges Hembygdsförbund. Bevarande och synliggörande av det biologiska kulturarvet samt skogs- och odlingslandskapens kulturvärden är en viktig miljövårdsinsats i dagens samhälle. Landskapet är vår största och rikaste historiebok med flera ännu olästa sidor. En Miljöpolicy för SHF antogs av riksstämman 2012.

Kulturarvet och därtill hörande kunskaper behövs för bevarande av den biologiska mångfalden, för friluftsliv och turism samt i omställningen till ett hållbart samhälle. Hembygdsrörelsen har en viktig roll att fylla i implementeringen av Landskapskonventionen i Sverige.

Hembygdsrörelsen har en omfattande verksamhet som bidrar till arbetet för Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Mycket rör Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö och Levande kust och skärgård men flera av de övriga berörs också.

Skogslandskapet utgör en betydande del av Sveriges yta och kulturarv. Det är av stor betydelse för boendemiljö, rekreation, turism och landskapsbild. SHF deltar i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd för skogliga frågor och sektorns pågående dialog om miljöhänsynen i skogsbruket. SHF har tagit fram ett diskussionsunderlag om hembygdsrörelsens roll för skogens kulturvärden. Diskussionsunderlaget låg till grund för ett demokratiskt arbete som resulterade i att 2013 års riksstämma antog en Skogspolicy.

Sveriges Hembygdsförbund har fått möjlighet att erbjuda tio hembygdsföreningar utsäde av trädgårds- och jordbruksväxter, lantsorter med lokal/regional anknytning. Detta sker genom ett samarbete med NordGen – Nordens genresurscentrum. Det är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Intresserade hembygdsmedlemmar kan anmäla sitt intresse genom att skicka in en ifylld Intresseanmälan NordGen, senast 1 mars! Endast de tio första fullständiga ansökningarna kan få delta i år men vi hoppas kunna utvidga samarbetet till 2014.

Samverkansparter
SHF samverkar bland annat med Riksantikvarieämbetet, Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet, NordGen och Hantverkslaboratoriet som är kopplat till Göteborgs universitet. SHF ingår också i nätverket Naturens år, Landsbygdsnätverket och Skogsstyrelsens nationella sektorsråd för skogliga frågor.

Naturens År

Nätverket Svenska kulturlandskap

Skrifter
Boken ”Ju förr desto bättre – kulturarvet som resurs för en hållbar framtid” med tillhörande seminariepaket, togs fram under 2009 med Centrum för Biologisk Mångfald.

Kontakt
Viktoria Hallberg, konsulent natur och miljö: [email protected]