Upprop om biologisk återställning av vattendrag

Biologisk återställning av vattendrag i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten kan ha negativa följder för både hembygdsföreningar och kulturmiljön i hembygden. Sveriges Hembygdsförbund arbetar med frågan men vi behöver ett bra underlag från hembygdsföreningarna så att vi tillsammans kan jobba vidare på ett bra sätt. Nu vill vi ha din förenings erfarenheter!

Läs vidare och delta i uppropet! Det är viktigt att så många hembygdsföreningar som möjligt berättar.

Den biologiska återställningen av vattendrag kan innebära en snabb och omfattande förändring i landskapet, som utrivning av gamla dammar, nya ”omlöp” eller fisktrappor i värdefulla kulturmiljöer. Saknas gällande tillstånd till vattenverksamhet får innehavaren stå för kostnader för både tillståndsprocess och återställningsåtgärder.

Sveriges Hembygdsförbund har en grundläggande positiv inställning till återställningen av vattendragen, men vi anser att den behöver göras utifrån en helhetssyn på landskapets olika värden och så att ideella aktörer inte ska drabbas hårt ekonomiskt. De strömmande vattnens biologiska mångfald och vattendragens kulturmiljövärden behöver tas tillvara samtidigt, genom smart planering och med smarta åtgärder. Det är centralt att lokala aktörer, som hembygdsföreningen, ska kunna ha inflytande över förändringar av miljön.

Sveriges Hembygdsförbund behöver bra underlag för att veta hur hembygdsföreningarna och kulturmiljön i hembygden påverkas av den biologiska återställningen av vattendragen – så att vi tillsammans kan jobba vidare i frågan på ett bra sätt. Vi ber dig därför att för din hembygdsförenings räkning svara på frågorna via länken nedan senast den 31 mars.

Har du frågor eller vill dela med dej av både bra och dåliga exempel på lösningar så hör av dej till Micke Lehorst på telefon 070-386 68 68 eller [email protected].

Hoppas att du hörsammar uppropet! Din röst gör skillnad!