Mall för underhåll och åtgärd

Nu finns en mall tillgänglig för arbete med underhålls- och åtgärdsprogram i hembygdsgårdarna. Mallen har utarbetats av Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Gästrike- Hälsinge hembygdsförbund och i nära dialog med ett stort antal hembygdsföreningar.

Ett underhålls- och åtgärdsprogram upprättas för hembygdsgårdens byggnader av en byggnadsantikvarie eller en person med motsvarande kompetens. Programmet ska fungera som ett underlag för hembygdsföreningens underhållsarbete. Programmets tre delar; byggnadsbeskrivningen, skadeinventeringen och åtgärdsförslaget, utgör grunden för föreningens eget arbete. Med den medföljande checklistan kan en årlig kontroll utföras på samma sätt som vid skadeinventeringen, och när en skada noteras förs den in i åtgärdslistan. På så vis får hembygdsföreningen en bra överblick över åtgärdsbehovet vid inventeringstillfället, en kontinuerlig uppdatering av detsamma, samt en lätt överblickbar historik över utförda åtgärder. Det prioriteringssystem som används i åtgärdsförslaget gör det även lätt att planera och kostnadsberäkna framtida insatser.

Varför ska man ha ett underhålls och åtgärdsprogram?

  • Ni får ett verktyg som hjälp i förvaltningen av föreningens byggnader, till exempel med prioriteringen bland olika åtgärder
  • Ni får en överblick och underlag för kostnadsberäkning av framtida vård och underhåll
  • Ni får ett förbättrat underlag för eventuella myndighetskontakter vid ansökan om tillstånd och bidrag
  • Ni får ett förenklat samarbete med rådgivande instanser som exempelvis länsmuseet och kommunen, eftersom en kopia programmet lämnas till dessa organisationer
    Ni får ett bra underlag i försäkringsfrågor
  • Ni får en bra grund för fortsatt forskning om hembygdsgårdens och byggnadernas historia

Finansiering
Finansieringen av underhålls- och åtgärdsprogram i hembygdsgårdarna måste lösas lokalt eller regionalt. Kostnaden för att ta fram ett program beror bland annat på hur många byggnader som finns på hembygdsgården och avståndet från utföraren till hembygdsgården. Det finns olika sätt att finansiera underhålls- och åtgärdsprogram. Hör dig för med ditt regionala hembygdsförbund och med länsmuseet. I Gävleborg och Hälsingland har nu snart samtliga hembygdsföreningar program för sina byggnader. Det har varit möjligt tack vare stöd till en större satsning från Länsstyrelsens Allmänna Regionalpolitiska utvecklingsmedel, Landsbygdsprogrammet, Landstingets medel för Tillväxt- och Regional utveckling samt Gästriklandsfonden.

Så här används mallen
Mallen är fri att användas i alla hembygdsgårdar. Programmen är tänkta att upprättas av en antikvarie, anställd på ett museum eller i privat regi. Det kan också vara en antikvariskt sakkunnig byggnadshantverkare eller byggnadsingenjör med kunskaper om och erfarenheter av arbete med historiska byggnader.
Länsmuseet Gävleborg har som handledning för utförararen av programmet skrivit en manual som noga beskriver arbetet med mallen.

Mallen består av åtta olika dokument:
Här kan du hämta hem dokumenten du behöver får upprätta ett underhålls- och åtgärdsprogram. Klicka en gång och välj ”spara”.

Dokumenten bearbetas inför och under arbetets gång och samlas i en pärm som införskaffats för ändamålet. Se vidare i manualen för arbetet.

SHF hoppas att denna mall, och erfarenheterna av arbetet i Gävleborg och Hälsingland, kommer till bred användning och kan upprättas för alla hembygdsgårdar som stöd för deras bevarande och utveckling.
Länsmuseet Gävleborgs byggnadsantikvarier svarar gärna på frågor om mallen. Du får också gärna höra av dig till SHF om du undrar över något när det gäller vården av hembygdsgårdarna.

Lycka till!