Kulturmiljö

Intresset för kulturmiljön är central i hembygdsrörelsen. Föreningarna anordnar stads- och byvandringar för att berätta om platsens kulturmiljö, de samlar bilder och dokument i arkiv, ger ut hembygdsböcker och tidskrifter. Hembygdsföreningarnas kunskap om kulturmiljön är en resurs för kommunerna i samband med större byggprojekt.

I Sverige finns nära 1 400 hembygdsgårdar med omkring 8 000 byggnader. Det vanliga är att husen är placerade i en sammanhållen miljö, men föreningarna har ofta byggnader i landskapet utanför hembygdsgården – till exempel kvarnar eller fäbodar. Många hus är kulturhistoriskt värdefulla. Hembygdsrörelsen har till exempel några av Sveriges äldsta bevarade timmerhus.

Offentliga stöd
Hembygdsföreningarna kan söka olika typer av offentliga stöd för utvecklingsprojekt, bland annat Landsbygdsprogrammets projektstöd. Det handlar bland annat om stöd från landsbygdsfonden, regionala fonden och kulturmiljövårdsanslaget.
Läs mer om offentliga stöd till hembygdsföreningars utvecklingsprojekt

Hus med historia
Hus med historia var en statlig satsning på hembygdsgårdarna under 2010-2012. Totalt satsade regeringen 40 miljoner kronor på vård av några av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på hembygdsgårdarna. I samband med arbetet skapade föreningarna en rad aktiviteter för besökare där man berättade om kulturmiljön och den lokala historien.

Även efter Hus med historia är avslutat, kan hembygdsföreningar söka pengar från länsstyrelsernas bidrag för kulturmiljövård. SHF har tagit fram en handledning som förklarar hur man söker.

bidragsansökan_faktablad
bidragsansökan_formulär

Hus med historia har en egen hemsida, husmedhistoria.se som presenterar verksamheten 2010 och 2011. SHF har lämnat en redovisning till Riksantikvarieämbetet för 2010 och 2011. Den kan du läsa här: Hus med Historia

SHF kan erbjuda mallar för underhålls- och åtgärdsprogram, läs mer.