Våra stadgar


Stadgar för Ventlinge hembygdsförening.

§1 Ändamål

Ventlinge Hembygdsförening, som omfattar Ventlinge socken, är en ideell, allmännyttig förening som arbetar för

 • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs   vidare till kommande generationer
 • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla
 • att värna om bygdens miljö, traditioner och seder
 • att värna och vårda byggnader och inventarier som föreningen är satt att förvalta
 • att verka för skyddandet av den karaktäristiska öländska landskapsbilden och dess naturminnesmärken

Genom sitt arbete vill föreningen vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv och bidrar till att ge alla innevånare på orten hemkänsla.

§2 Medlemskap

Medlem i föreningen blir var och en, som erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift.

§3 Organisation

Föreningens beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser en styrelse, som mellan årsmötena är föreningens beslutande organ.

§4 Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Det skall vara utlyst senast 3 veckor i förväg på ett sätt som styrelsen beslutar.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter för året.
 8. Val av styrelse och ev suppleanter
 9. Val av revisorer jämte suppleanter
 10. Val av företrädare för föreningens andelar i Ventlinge Byggnadsförening
 11. Beslut om medlemskap i hembygdsrörelsens regionala och nationella föreningar
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Behandling av styrelsens förslag, inklusive val av ev kommittéer
 15. Behandling av motioner, som inkommit till styrelsen minst två veckor före årsmötet
 16. Övriga frågor.

§5 Styrelsen

Årsmötet utser en styrelse bestående av 5-7 ledamöter, valda växelvis på två år vardera. Årsmötet utser ordförande för ett år i taget, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Årsmötet kan utse 1 – 2 styrelsesuppleanter.

Styrelsen inträder i sina funktioner vid årsmötet då den valts. Det åligger styrelsen att verkställa föreningens beslut, sköta det löpande arbetet och tillse att föreningens stadgar följs. När beslut fattas ska en majoritet av styrelsemedlemmarna vara närvarande. I händelse av lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. 

Styrelsen utser firmatecknare för föreningen.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar för speciellt uppdrag. Önskar ledamot avgå ur styrelsen skall styrelse och valberedning informeras i god tid före årsmötet.

§6 Revisorer

Vid årsmöte skall väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter.

§7 Medlemskap i regional och nationell Hembygdsrörelse

Föreningen ingår såsom medlem i minst en regional och/eller nationell hembygdsförening.

Beslut om vilken/vilka fattas av årsmötet.

§8 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut vid två på varandra följande möten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte, och under förutsättning att 2/3 av de i beslutet deltagande är eniga.

§9 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande årsmöten, varvid erfordras minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. Samtidigt beslutas på vilket sätt föreningens tillgångar ska hanteras för att bäst gagna föreningens ändamålsparagraf.

Dessa stadgar är antagna 17 mars 2010

Förening:

Ventlinge Hembygdsförening

Skapad av: Bitte Janninger (2019-02-19 16:46:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bitte Janninger (2019-04-27 13:52:27) Kontakta föreningen