Stadgar


Stadgar för Västra Tunhems Hembygdsförening, org nr 862500-2392

 

§1 Namn, verksamhetsområde

Västra Tunhems hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av  Västra Tunhems socken,  och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Västra Tunhems hembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.

 

§2 Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

 

§3 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill uppnå detta syfte genom:

 

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

 

§4 Hembygdsföreningens organisation

4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och som är intresserade av, att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ

4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

 

§5 Medlemskap

5:1 Person som delar de under § 2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts.

5:2 Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där, person inte delar föreningens grundsyn.

5:3 Personer som på särskilt sätt främjat föreningens syften kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

5:4 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

5:5 Medlemskap upphör i de fall den årliga medlemsavgiften inte har erlagts under löpande verksamhetsår.

 

§6 Avgifter

Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

 

§7 Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsen avgörande

 

§8 Ordinarie årsmöte

8:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast den 1 april på tid och plats som styrelsen beslutar.

8:2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslag- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8:3 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

8:4 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

8:5 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

8:6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:


          - Mötesordförande


          - Mötessekreterare

          - Två protokolljusterare, tillika rösträknare


c. Fastställande av dagordning


d. Årsberättelse

          - Verksamhetsberättelsen


          - Ekonomiskt sammandrag – resultat- och balansräkning

          - Revisorernas berättelse

          - Fastställande av ekonomiskt sammandrag


          - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter


e. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.

f. Val av:

          - Ordförande för nästkommande verksamhetsår


          - Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren 

          - Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren


          - Två revisorer för nästkommande verksamhetsår


          - En - två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår


          - Valberedning om högst 3 personer, varav en sammankallande

g. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner från medlemmar.

h. Fastställande av medlemsavgift till föreningen.

8:7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

8:8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

 

§9 Extra årsmöte

9:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 50 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

9:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor före mötets hållande.

9:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

9:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 

§10 Hembygdsföreningens styrelse

10:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

10:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

10:3 Föreningens styrelse ska inför årsmötet framlägga sådana förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

10:4 Föreningens styrelse har sitt säte i Västra Tunhems hembygdsgård.

10:5 Föreningens styrelse ska bestå av 5 - 7 ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och
4 - 6 övriga ledamöter, därutöver skall minst 2 ersättare/suppleanter utses. Samtliga väljs av föreningens årsmöte.  Udda antal ledamöter eftersträvas. Vid jämnt antal ledamöter har ordföranden utslagsröst. Ersättare/suppleant har närvarorätt och yttranderätt men endast rösträtt då denne ersätter ordinarie ledamot.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare/suppleanter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

10:6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

10:7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse. Vid val av ledamot eller ersättare/suppleant bör man vara observant på eventuell jävsproblematik.

10:8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

10:9 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska ske senast 1 vecka i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.


10:10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller var för sig.

10:11 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

 

§11 Räkenskaper och revision

11:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

11:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och ersättare för dessa.

11:3 Styrelsen ska senast sex veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

11:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast tre veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

 

§12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. Sådant beslut måste fattas med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster.

 

§13 Upplösning

13:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmöte ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna förslaget.

Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

13:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den/de instans/instanser årsmötet beslutar om. Till föreningens tillgångar räknas även föreningens föremål, foton, filmer och övriga samlingar.

13:3 Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

 

 

Dessa stadgar är antagna av föreningen vid extra föreningsmöte den 3 februari 2019 och vid ordinarie årsmöte den 24 mars 2019.

 

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-03-25 16:39:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-03-25 16:59:12) Kontakta föreningen