Föreningens ändamål

I Västra Göinge hembygdsförenings stadgar (2013-03-26) finns bl a föreningens ändamål och verksamhet angivna:

Västra Göinge hembygdsförening är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av Hässleholms kommun och Västra Göinge härad.

Socknar i Västra Göinge häradFotograf: Socknar i Västra Göinge härad

Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan detförgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer. Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:

Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas ochförs vidare till kommande generationer. Kultur- och naturarv dokumenteras och görs tillgängligt.

Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla, bl. a i föreningens museer, övriga byggnader och anläggningar.

Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.

Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Att samarbete sker med andra hembygdsföreningar inom och utom verksamhetsområdet eller andra organisationer som delar hembygdsrörelsen grundsyn.