Stadgar


STADGAR för VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING

Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl. a. genom

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner;

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering;

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid;

att samarbeta med kommunala organ och kultur-organisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling;

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter, som kan öka kunskapen om och intresset för bygden, dess natur och historia.

Föreningen skall vara ansluten till regionalt Hembygdsförbund.

 1. Medlemskap i föreningen kan erhållas av person, som erlägger avgift, som fastställes av årsmötet;
 2. Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot en årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet;
 3. Personer, som på särskilt sätt främjar föreningens syften, kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.

Föreningens verksamhet utövas genom

 1. föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte;
 2. styrelse.

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller då styrelsen så finner påkallat. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet:

 1. Val av mötesfunktionärer: ordf., sekr., två justeringsmän samt pressreferent.
 2. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst;
 3. Styrelsens berättelse föredrages.
 4. Revisorernas berättelse föredrages.
 5. Fråga om ansvarsfrihet.
 6. Val av ordf. för kommande verksamhetsår.
 7. Val av styrelseledamöter och suppl. (Minst fem ledam. + samma antal suppl.) Mandatperiod enligt årsmötets beslut.
 8. Val av två revisorer jämte suppl.
 9. Val av ombud till regionalt Hembygdsförb.
 10. Val av tre ledamöter till valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Behandling av styrelsens förslag.
 13. Behandling av inkomna motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
 14. Vid mötet väckta frågor.

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordf., v. ordf., sekr. samt kassaförvaltare + det antal styrelse-ledamöter och suppl. årsmötet beslutar.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 1. Att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut;
 2. Att förvalta föreningens tillgångar och sköta dess löpande ärenden;
 3. Att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna styrelseberättelse, protokoll och räkenskaper;
 4. Att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet;
 5. Att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i §1.

.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte fram till nästkommande årsmöte.

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Ändringsförslag skall ovillkorligen kungöras i samband med kallelse. För ändring erfordras två tredjedels majoritet.

Beslut om upplösning av Hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten. Vid båda dessa tillfällen skall beslutet stödjas av minst två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala Hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Förening:

Västerlanda Hembygdsförening

Skapad av: (2016-10-28 13:25:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerlanda Hembygdsförening (2018-11-09 13:34:52) Kontakta föreningen