ProtokollÅRSMÖTE VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING 2021

Datum: 20210526 Tid: 18:00 Plats: Utedansbanan vid Västerlanda bygdegård. Närvarande: ca 35 personer. 

$ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Bjarne Färjhage förklarar årsmötet öppnat och välkomnar alla hit.

$ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Som mötesordförande valdes Bjarne Färjhage. 

$ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Som mötessekreterare valdes Jenny Dristig Morales. 

$ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Som justeringspersoner valdes Lennart Hallén och Tore Olsson. 

$ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

$ 6 FASTSTÄLLANDE AV ROSTLÄNGD

Bestämdes infalla vid eventuell votering. 

$ 7 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Godkändes utan anmärkning.

$ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2019 OCH 2020 REDOGJORDES ENSKILT.

Redovisades av kassör Margot Färjhage. Se bilaga 1, 2, 3 och 4. 

$ 9 REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING

Redovisades av kassör Margot Färjhage. 

$ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Godkändes av samtliga närvarande medlemmar. 

$ 11 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Förslag från styrelsen på att höja medlemsavgiften till 100 skr godkändes av samtliga närvarande medlemmar. 

$ 12 VAL AV ORDFÖRANDE

Vi tackar Gun Jansson för sin tid som ordförande och väljer Mikael Mattsson till ny ordförande i ett år. 

$ 13 VAL AV KASSÖR

Margot Färjhage omvaldes till kassör ytterligare ett år. 

$ 14 VAL AV SEKRETERARE

Jenny Dristig Morales omvaldes till sekreterare ytterligare ett år. 

$ 15 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER

Ragnar Axelsson, Gun Jansson, Lennart Hallén samt Solveig Mattsson.

$ 16 VAL AV SUPPLEANTER

Nils Andersson, Ingrid Olsson, Tore Olsson, Elsie Sundberg, Jan Jonsson samt Urban Svengren omvaldes och Lena Sandström och Annika Brooks valdes in. 

$ 17 TECKNINGSRÄTT

Ansvarig att teckna Västerlanda hembygdsförening valdes ordförande Mikael Mattson född 19630105-XXXX och kassör Margot Färjhage född 19490820-XXXX, var för sig.

$ 18 VAL AV REVISOR

Som revisorer omvaldes Mats Lilja och Gunnar Dymén. 

$ 19 VAL AV VALBEREDNING

Som valberedning omvaldes Erling Dymén och Lennart Färjhage valdes in. 

$ 20 ÖVRIGA FRÅGOR  Milstensfaddrar - Ragnar Axelsson och Annika Brooks. 

Ombud till Bohusläns hembygdsförbunds årsmöte 20210912 – Mikael Mattsson reserver Margot Färjhage och Jenny Dristig Morales. 

Pressansvarig - Gudrun Eklund, 

Hemsidan - Ansvarig Jan-Erik Petterson. 

Bohusstugan och sockenmagasinet gräsklippning, trimning - Ansvariga Ragnar Axelsson och Mikael Mattsson.

Kontaktpersoner - Elsie Sundberg och Lennart Hallen. 

Smedjan - Ansvarig Jenny Dristig Morales.

Det har inkommit en donation på 200,000 skr via testamente till Smedjan, se bilaga 5. 

$ 21 MÖTETS AVSLUTANDE Mötet avslutades och det bjöds på smörgås, kaffe och blåbärskaka som vi tackar Ingrid Olsson och Solveig Mattsson för. 
Sekreterare Jenny Dristig Morales 

 

Årsmöte Västerlanda Hembygdsförening 2019

Datum: 2019-03-29

Tid: 18:00

Plats: Västerlandakyrka församlingshemmet.

Närvarande: ca 40 personer.

§ 1 Mötets Öppnande

Ordförande Gun Jansson öppnade mötet.

§ 2 Parentation

Elsie Sundberg läste en dikt till minne av de som inte längre finns med oss.

§ 3 Val av mötesordförande

Som mötesordförande valdes Bjarne Färjhage.

§ 4 Val av mötessekreterare

Som mötessekreterare valdes Jenny Dristig Morales.

§ 5 Val av justeringsperson

Som justeringspersoner valdes Ingrid Olsson och Tore Olsson.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Bestämdes infalla vid eventuell votering.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande

Godkändes utan anmärkning.

§ 9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Redovisades av kassör Margot Färjhage. Se bilaga 1 och 2.

§ 10 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

Redovisades av kassör Margot Färjhage.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Godkändes av samtliga närvarande medlemmar.

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen.

§ 13 Val av ordförande

Gun Jansson omvaldes till ordförande ytterligare ett år.

§ 14 Val av kassör

Margot Färjhage omvaldes till kassör ytterligare ett år.

§ 15 Val av övriga ledamöter

Ragnar Axelsson, Anders Svensson samt Solveig Mattsson.

§ 16 Val av suppleanter

Nils Andersson, Uno Jansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson, Elsie Sundberg omvaldes och Jan Jonsson samt Urban Svengren valdes in.

§ 17 Teckningsrätt

Ansvarig att teckna Västerlanda hembygdsförening valdes ordförande Gun Jansson född 430905-4841 och kassör Margot Färjhage född 490820-6222, var för sig.

§ 18 Val av revisor

Som revisorer omvaldes Mats Lilja och Gunnar Dymén.

§ 19 Val av valberedning

Som valberedning omvaldes Mikael Mattsson och Erling Dymén.

§ 20 Övriga frågor

Milstensfaddrar - Otto Eriksson och Anders Svensson.

Pressansvarig - Gudrun Eklund.

Ansvarig för hemsidan - Jan – Erik Petterson.

Bohusstugan och sockenmagasinet gräsklippning, trimning samt grävning av rabatter - Mikael Mattson och Ragnar Axelsson. Kontaktpersoner Elsie Sundberg och Lennart Hallèn.

Bohusstugans rabatter - grävs och förbättras av Lennart Färjhage och Erling Dymèn. Plantering av blommor görs av Margot Färjhage och Solveig Mattsson.

Smedjan – Styrelsen

Flaggstången och vid bohusstugan skall renoveras och det skall inhandlas en ny vimpel – Styrelsen utreder hur och av vem detta skall anordnas. 

§ 21 Mötets avslutande

Lotter såldes i form av åror och många fina priser lottades ut. Mötet avslutades och det bjöds på smörgås, kaffe och rulltårtsbakelser som vi tackar Ingrid Olsson, Solveig Mattsson för.

Sekreterare Jenny Dristig Morales

 

Protokoll fört vid årsmöte med Västerlanda Hembygdsförening den 9 mars 2018 i församlingshemmet. 25 medlemmar var närvarande.

§1 Ordförande Gun Jansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte. Elsie Sundberg läste ”Någon kommer okänd” av Atle Burman, Gudrun Eklund spelade melodin till ”Strövtåg i Hembygden”.

§3 Bjarne Färjhage valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§4 Till sekreterare utsågs Gudrun Eklund. Justerare blev Lennart Hallén och Nils Andersson.

§5 Gudrun Eklund valdes till pressreferent.

§6 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7 Kallelse till årsmötet hade sänts per brev och annonserats på hemsidan och i ttela, vilket godkändes.

§8 Verksamhetsberättelse för 2017 upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§9 Den ekonomiska berättelsen för 2017 förklarades av Jan-Erik Pettersson. Den godkändes och lades till handlingarna.  Det gångna året innebar ett minus på 478,50. Kassören meddelade att kommande år kan innebära större minusresultat p.g.a. höjda porton.

§10 Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§12 Val.

Till ordförande för 1 år omvaldes Gun Jansson.

Mötet ajournerades för servering och för att ge valberedningen extra tid.

Till ledamöter för två år valdes Jenny Dristig, sekreterare, Margot Färjhage, kassör och Lennart Hallén, omval,  (Ragnar Axelsson, Solveig Mattsson och Anders Svensson kvarstår ett år).
Till ersättare i styrelsen omvaldes Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg.

Till att teckna föreningens firma utsågs styrelsen som helhet. Att teckna föreningen i banken ska skötas av ordförande och kassör, tillsammans eller var för sig.

§13 BHF:s årsstämma skall vara 6 maj. Den nya styrelsen får utse ombud.

§14 Otto Eriksson och Anders Svensson valdes som milstensfadder.

§15 Ingrid Olsson och Jan-Erik Pettersson omvaldes som arkivansvariga.

§16 Som stugvärdar omvaldes Elsie Sundberg och Lennart Hallén.

§17 Till revisorer omvaldes Gunnar Dymén och Mats Lilja, ersättare Erling Dymén.

§18 Som valberedning omvaldes Erling Dymén och Mikael Mattsson.

§19 Medlemsavgiften beslutades till 50 kr, oförändrat enligt styrelsens förslag.

§20 Hemsidan skall även i fortsättningen handhas av Jan-Erik Pettersson.

§21 Verksamhetsplan för våren 2018 är studiecirkel, vandring och midsommarfirande.

§22 Gun Jansson överlämnade blommor till avgående styrelseledamöterna Jan-Erik och Gudrun, till mötesordförande samt serveringsansvariga Ingrid och Solveig.

§23 Bjarne Färjhage förklarade årsmötet avslutat.

Efter avslutade förhandlingar leddes vi i en musiklek av Christina Elfström Mellberg. Som brukligt hade man också ordnat ett lotteri.

Dag som ovan

Gudrun Eklund

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Västerlanda Hembygdsförening den 10 mars 2017 i församlingshemmet. 35 medlemmar var närvarande.

§1 Ordförande Gun Jansson öppnade mötet.

§2 Parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte. Elsie Sundberg läste ur ”Ord till avsked” av Kerstin Hed, Gudrun Eklund spelade ”Anthem” ur musikalen ”Chess”.

§3 Bjarne Färjhage valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§4 Till sekreterare utsågs Gudrun Eklund. Justerare blev Solveig Mattsson och Nils Andersson.

§5 Gudrun Eklund valdes till pressreferent.

§6 Den föreslagna dagordningen godtogs.

§7 Kallelse till årsmötet hade sänts per brev och annonserats i ttela, vilket godkändes.

§8 Verksamhetsberättelse för 2016 upplästes och godkändes.

§9 Den ekonomiska berättelsen för 2016 förklarades av Jan-Erik Pettersson och godkändes.

§10 Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§12Val. Till ordförande för 1 år omvaldes Gun Jansson. Till ledamöter för två år: Ragnar Axelsson, Solveig Mattsson och Anders Svensson, samtliga omval. Gudrun Eklund, Lennart Hallén och Jan-Erik Pettersson kvarstår ett år. Till ersättare i styrelsen omvaldes Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Som arbetsutskott omvaldes Gun Jansson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén och Jan-Erik Pettersson.

§13 BHF:s årsstämma skall vara i Marstrand 7 maj. Som ombud utsågs Gun och Uno Jansson samt Gudrun Eklund. Ersättare för dessa: Inge Eklund och Jan-Erik Pettersson.

§14 Nils Andersson omvaldes som milstensfadder.

§15 Ingrid Olsson och Jan-Erik Pettersson omvaldes som arkivansvariga.

§16 Som stugvärdar omvaldes Elsie Sundberg och Lennart Hallén.

§17 Till revisorer omvaldes Gunnar Dymén och Mats Lilja, ersättare Erling Dymén.

§18 Som valberedning omvaldes Erling Dymén och Mikael Mattsson.

§19 Medlemsavgiften beslutades till 50 kr, oförändrat enligt styrelsens förslag.

§20 Verksamhetsplanen för 2017 upplästes och godkändes efter tillägg att gräsklippningen ska skötas av Ragnar Axelsson och Mikael Mattsson. Elsie lovar att ombesörja att flaggan vid Bohusstugan hissas.

§21 Övriga frågor.
Styrelsen har fått förfrågan av församlingen om hjälp med målning av sockenmagasinet, om kyrkan betalar färg. Mikael Mattsson kan samla folk till detta.
Gudrun Eklund har väckt frågan om en badbrygga i Tjärnsvattnet. Markägaren ställer sig positiv till detta. Frågan går åter till styrelsen för bl.a. kostnadsförslag.

Gudrun Eklund

 

Protokoll fört vid årsmöte med Västerlanda hembygdsförening fredagen den 4 mars 2016. Mötet hölls i Församlingshemmet där 28 medlemmar deltog.

§1. Ordförande Gun Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Parentation hölls över de medlemmar som avlidit under det gångna året. Elsie Sundberg läste dikten - Det är tid för en lång resa av Atle Burman och Gudrun Eklund spelade stämningsfullt på piano Som en bro över mörka vatten av Paul Simon.

§2. Gun Jansson förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande valdes Bjarne Färjhage och till sekreterare Christina Färjhage.

§3. Solveig Mattsson och Ingrid Olsson valdes att justera dagens protokoll.

§4. Gudrun Eklund valdes till pressreferent.

§5. Bjarne gick igenom föredragningslistan för mötet som godkändes.

§6. Kallelsen / inbjudan till årsmötet har skickats till alla medlemmar med vårens aktivitetsblad samt annons i ttela under föreningsmeddelanden. Mötet godkände kallelsen.

§7. Gudrun Eklund läste styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015. Mötet godkände förslaget och verksamhetsberättelsen för 2015 lades till handlingarna.

§8. Den ekonomiska rapporten för 2015 lämnade kassören Jan-Erik Pettersson lite förklaringar till. Mötet fastställde bokslutet för 2015 som visade ett överskott på 4.603 kronor och föreningens sammanlagda behållning var vid årets slut 199.436 kronor.

§9. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av mötet.

§10. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§11. Val av styrelse:     Till ordförande för ett år omvaldes Gun Jansson.                                 Gudrun Eklund, Lennart Hallén och Jan-Erik Pettersson omvaldes för två år.                        Ragnar Axelsson, Solveig Mattsson samt Anders Svensson kvarstår ett år. Till ersättare i styrelsen för ett år valdes Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson samt Elsie Sundberg, samtliga omval.

§12. Mötet beslutade att styrelsens arbetsutskott skulle bestå av ordförande Gun Jansson, kassör Jan-Erik Pettersson, sekreterare Gudrun Eklund samt Lennart Hallén.

§13. Till revisorer valdes Mats Lilja och Gunnar Dymen. Till ersättare utsågs Erling Dymen.

§14. Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma är den 28 maj i Dingle. Mötet utsåg Ordf. Gun Jansson, Uno Jansson samt Jan-Erik Pettersson som ombud från Västerlanda hembygds- förening. Styrelsen utser ersättare om det behövs.

§15. Till milstensfogde omvaldes Nils Andersson.

§16. Till arkivansvariga omvaldes Ingrid Olsson och Jan-Erik Pettersson.

§17. Till stugvärdar för Bohusstugan och Magasinet omvaldes Lennart Hallén och Elsie Sundberg.

§18. Erling Dymen och Mikael Mattsson omvaldes till valberedning. Erling Dymen utsågs till sammankallande.

§19. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad 50 kronor / person.

§20. Gräsklippningen utanför Bohusstugan och magasinet diskuterades. Eftersom det är kommunens mark så får styrelsen i uppdrag att lösa frågan med Lilla Edets kommun om hur gräsklippningen ska skötas.

§21. Den planerade verksamheten för 2016 presenterades. Tre sockenprat, 9 maj vårvandring till Hassledalen och glimmergruvan, 24/6 midsommarfirande vid Bohusstugan samt medverka i Vägkyrkan veckorna 29 och 30. Vårens program har skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet. Ett besök ska planeras till Åsaka hembygdsgård.

§22. Som övrig fråga togs det beslut om att blommor ska lämnas även till äldreboendet Soläng, då det även där bor västerlandabor. Tidigare har föreningen lämnat till de boende på Pilgården och Lindkullen.

§23. Årsmötesförhandlingarna avslutades. Nu serverades välsmakande kaffe, smörgåsar och kaka. Efter serveringen visade Gudrun och Inge Eklund bilder från resan i Spanien där de besökte bland annat den gamla staden Alhambra. Efter den intressanta utblicken blev det lottdragning. Mötet avslutades med att ordförande Gun tackade alla för en trevlig kväll.

Vid protokollet                                     Justeras

Christina Färjhage                               Ingrid Olsson, Solveig Mattsson

Förening:

Västerlanda Hembygdsförening

Skapad av: Jan Erik Pettersson (2013-10-15 15:31:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerlanda Hembygdsförening (2021-08-26 20:54:44) Kontakta föreningen