Tidningsmannen Thure Sällberg

Ringen är en gåva som Thure uppvaktades
med på sin 50-årsdag av ett par journalister
från Minneapolis. Hans berättelser trycktes
nämligen ofta i den svenska emigrantpressen
i Nordamerika.
Ringen är av guld och besatt med ädelstenar.
Den är inköpt i Paris, en liten avstickare på
de amerikanska journalisternas långa väg till
Värnamo.

Thure Sällbergs tidningar.

WERNAMO TIDNING 1881-1884Avläggare till tidningen HALLAND, trycktes i Halmstad. Järnvägen Vernamo-Halmstad som stod klar 1876 möjliggjorde lokalutgivning. Tidningens motto var: ”Sansadt liberal”.
Thure Sällberg tryckte sin första krönika Bref med lokalposten den 21 oktober 1881 och blev senare tillsammans med Axel A-son Rydbeck ”lokalredaktör”. Tidningen lades ned 1884.
VERNAMO-POSTEN 1886-1893Tidning för Vestra Småland, trycktes i Vimmerby, till slut Jönköping.
Tidningens motto var:
Tänker icke blifva något visst partis organ utan syftar endast att blifva ett, så vidt möjligt är, troget referat över de vigtigaste händelserna för dagen, hvilka det är nyttigt och nödigt att få del af och öfverlämnar sedan åt lesarne sjelfva att efter egna välvisa hufvuden göra sina reflektioner öfver desamma”.

Detta var Thures första egna tidning. Han blev dess redaktör med sitt namn i vinjetten men hade utgivningsbevis tillsammans med Jakob Julius Jahn. Provnummer utkom friveckolördagen den 30 oktober 1886. Tidningen hade i början lokala korrespondenter från Dannäs, Voxtorp , Fryele och Anderstorp och Thure själv skrev krönikan När saxen vilar.
Utgivningen lades ned 1893. Tryckningen hade just flyttat från Vimmerby till Jönköping och drabbats av stora tekniska problem. Så skriver Thure i sista numret:

De senaste veckorna har för oss varit en vedermödans och förödmjukelsens tid och för Eder, kära läsare, hafva det varit vredenes dagar. Det senare undra vi ej öfver.
Allt sedan vi höftade och hovererade oss öfver huru dråpligt och härligt det skulle blifva när tryckeriet en gång flyttade från det tarfliga Vimmerby till det stolta Jönköping har emellertid allting gått oss emot. Förvisso har de ordstäf gått i uppfyllelse som säga ”att högmod går före fall” och ”när drygheten är inne är fallet i förstugan”.

Men, välvilliga läsare, det trassel med Vernamo-Posten som uppstått, har berodt på omständigheter som det stått utom vår förmåga att afvärja. Denna synd kommer endast öfver boktryckarens kala hufvud, fastän den i Vernamo bosatte stackars redaktören fått uppbära smädelsen, föraktet och hånet. Hvarje dag har brefkort anländt som frågat: ”Hvad skam är det för en tidning vi fått, är den från Otaheiti eller Patagonien eller från eskimåernas land?” Och de har haft rätt att fråga så.

Men, från och med 1 januari kommer Vernamo-Posten att uppgå i Smålands Allehandas veckoupplaga, som helt och hållet ersätter den förra.
Vi skola sålunda, ärade läsare, under det kommande året träffas hvarje vecka i den trefna gemytlighet som alltid rådt oss emellan, ty det kan ju ej blifva tal om annat än att Vernamo-Postens läsare vilja trösta sin stackars redaktör genom att räcka honom handen till försoning i Smålands Allehandas veckoupplaga. Detta så mycket mera som denna tidning, trots dess större format, ändå blir billigare än Vernamo-Posten.

För redaktionen
Thure Sällberg

VERNAMO ALLEHANDA 1899-1903

Avläggare till SMÅLANDS ALLEHANDA, trycktes i Jönköping.
Tidningens motto var:
Att stärka och bevara gemenskapen mellan Jönköping och Vernamo och ha en fast svensksinnad och samhällsbevarande hållning till tidens frågor”.
Thure Sällberg var redaktör och hade hjälp av brodern, fanjunkare August Fredrik Sällberg, med att sälja annonser. Tidningen blev inte långlivad, inte minst genom konkurrensen från samtida VERNAMOPOSTEN med redaktör Axel A-son Rydbeck, och lades ned 1903.
VERNAMOPOSTEN 1899-1908

Avläggare till SMÅLANDS-POSTEN, trycktes i Växjö. Tidningens motto var:
Att inte tveka att ställa sina krafter till förfogande då det gällde häfvdande av svensk ära och sjelfbestämningsrätt, svenska folkets herravälde i eget hus, god samhällstukt, värn och lyftning åt svensk industri och svenskt näringslif, särskildt då den svenska jordbruksnäringen, lagstiftningens humaniserande och tidsenlig nationell utveckling på de lagliga reformernas väg”.

Redaktör var först Axel A-son Rydbeck. 1905 tröttnade Rydbeck och Thure Sällberg tog över och drev tidningen till sin död 1908.
SMÅLANDS ALLEHANDA, trycktes i Jönköping.
Thure Sällberg medverkade sporadiskt med krönikor och nyhetsartiklar från Vernamo 1884-1908.