Årsstämma 2020

18 April 2020

Årsstämman hålls med Gustav Adolfs hembygdsförening som värd lördagen den 18 april 2020 i Gustavsfors bygdegård. 
(Följ väg 246 från Hagfors, i Geijersholm, ta av mot Gustavsfors)

Hedersgäster är vår nye landshövding
Georg Andrén med makan Maria.

Program
Samling med incheckning och kaffe 9.00–9.30

Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Parentation
3. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd
4. Val av årsstämmans funktionärer.
 Mötesordförande, mötessekreterare och två justerare som också är rösträknare)
5. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Årsredovisningar:
 a) Verksamhetsberättelse
 b) Ekonomisk berättelse
 c) Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelse
9. Fastställande av arvoden och andra ersättningar
10. Val av styrelse, revisorer och valberedning
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Fastställande av årsavgift 
13. Stadgeändring
14. Inkomna motioner
15. Rapporter
16. Utdelning av utmärkelser
17. Stämmans avslutande

Dagens tema är arkivfrågor samt rapporter från våra arbetsgrupper 

12.30 Lunch med underhållning

Välkomna!
Hälsningar styrelsen

Anmälan senast 1 april till Hembygdsförbundets kansli 0570-522 09 eller e-mail: [email protected] Meddela önskemål om eventuell specialkost p.g. av allergi eller om någon är vegetarian.
Pris: 180 kr. (faktura skickas i efterhand).


Editerad av: Kjell Sundström (2020-02-25 10:15:34)

Värmlands hembygdsförbund

Plats:

Börjar: 18 April 2020 09:00

Slutar: 18 April 2020 14:00