Hembygdsförbundets kansli

Nu är det dags att anmäla sig till
Studiedagen Hembygdens barn och unga

Plats: Residensbyggnaden i Karlstad
Lördag 17 mars 2018 kl 10.00–15.30

Hämta hem anmälan som PDF

Mycket bra barnverksamhet finns redan i många hembygdsföreningar och vi vill utveckla denna viktiga del av hembygdsrörelsen ännu mer. Hur kan vi utveckla vårt samarbete med skolan? Hur kan vi ta vara på ungdomars engagemang i hembygden? Hur kan vi öka vår samverkan med kommuner, museer, ungdomsorganisationer och andra intresserade? Dagen arrangeras av Värmlands Hembygdsförbund i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Lärarstiftelsen.

9.30-10.00 Fika serveras
Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen
Hembygdens skola – hembygdsföreningar är en resurs för skolan!
Viktoria Hallberg från Sveriges Hembygdsförbund berättar om läroplanen och ger goda exempel från hela landet på samverkan mellan hembygdsföreningar och
skolor.

Folkskolan 150 år
Vandringsutställningen En sagolik skola kommer till Värmlands Museum, Karlstad i december 2018. Det ger en särskild möjlighet för hembygdsföreningar att skapa olika arrangemang för skolan och visa skolmuseer, samlingar och arkiv. Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén berättar om utställningen och webbplatsen ensagolikskola.se

12.00-13.00 Lunch och mingel

Goda exempel
I vårt län finns många goda exempel på barn- och ungdomsverksamhet. Några hembygdsföreningar berättar om sina erfarenheter och framtidsplaner.

Samverka!
Hembygdsföreningar kan göra mycket för och med barn och unga på deras fritid. Här finns stora möjligheter att samverka med kommunerna och till exempel ungdomsorganisationer. En representant från kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad och en ungdomsrepresentant ger sina perspektiv.

Ung hembygdsambassadör – ungdomar i hembygdens landskap
Två hundra ungdomar har hittills deltagit SHF:s projekt Ung Hembygdsambassadör. De har tillsammans med sin hembygdsförening genomfört en studiecirkel om hembygdens landskap, friluftsliv och guidning. Fler deltagare välkomnas! Viktoria Hallberg från SHF berättar om projektet.

Det blir också samtal i smågrupper för att samla upp fler goda idéer, som vi samman-
fattar i slutet av dagen.

Utställningskatalogen till En sagolik skola, med mycket matnyttigt material, delas ut till deltagarna. SHF:s skrifter om ungdomsprojektet Ung Hembygdsambassadör (Att känna sig hemma) och om samverkan mellan hembygdsföreningar och skolan, Hembygdens skola, finns att köpa.

15.30 Avslutningsfika

Anmälan till Vuxenskolan
Charlotte Jarebro 054-402 01 41 mail: [email protected]
Ulrika Johansson 054-402 01 37 mail: [email protected]
Anmälningsavgift 100 kr inklusive lunch och kaffe.
Anmälningsavgiften kommer att faktureras.
Välkomna!


Välkommen

Värmlands hembygdsförbunds årsstämma
Hammarö hembygdsgård lördagen den 14 april
Värd: Hammarö hembygdsförening. Parkering vid Hammarö kyrka.

Program:
09.00 – 09.30. Samling och incheckning och kaffe

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Parentation
3. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd
4. Val av årsstämmans funktionärer. (Mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare som också är rösträknare)
5. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Årsredovisningar:
a) Verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelse
9. Fastställande av arvoden och andra ersättningar
10. Val av styrelse, revisorer och valberedning
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Fastställande av årsavgift
13. Inkomna motioner
14. Rapporter
15. Utdelning av utmärkelser
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Temat blir försäkringsfrågor samt rapport från våra arbetsgrupper

Lunch 12.30

Efter lunchen finns möjligheter att besöka Skärgårdsmuseet och hembygdsgården.

Styrelsen

Anmälan till Värmlands hembygdsförbunds kansli telefon 0570 522 09 eller
e-mail: [email protected] senast den 6 april. Meddela önskemål om specialkost på grund av allergi eller om någon är vegetarian.
Pris: 150 kr. Värmlands hembygdsförbund Bg 5666-5516


Värmlands Hembygdsförbund
Skutboudden
671 94 BRUNSKOG
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706
Kansliets öppet- och telefontider
måndag–fredag 10.00–12.00
tel. 0570-522 09
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson
[email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren
• Kollektiv hembygdsföräkring
• Kollektivavtal med SAMI och STIM
• Råd och stöd i hembygdsarbetet
• Gratis hemsida på SHF:s portal
• Tidskriften Bygd och Natur (5 nr/år)
• 10% rabatt vid bokinköp från SHF
• Tillstånd att sälja Bingolotter


Webbansvarig

Kjell Sundström, 0565-303 20, 070-351 28 32 [email protected]