Föreningsträff hösten 2018


De flesta av varbergskretsens hembygdsföreningar mötte upp till föreningsträffen i Värö-Stråvallas hembygdsmuseum på Limacka.  På förslag från Gunnar Johansson  i Sibbarp-Dagsås Hembygdsförening anordnades träffen för erfarenhetsbyte mellan föreningarna. Att döma av deltagarantalet, drygt 25 personer, var träffen en efterlängtad kretsaktivitet.

Värdföreningens ordförande Kurt Sevehem inledde kvällen med att hälsa välkomna och berätta lite om Värö-Stråvalla Hembygdsförenings verksamhet och byggnader. Hembygdsmuseet på Limabacka är föreningens fasta punkt för verksamhet året runt. Samlingslokalen för ca 25 personer upplåts även till andra föreningar och privatpersoner. 

Kretsordförande Hans-Erik Qvarnström inledde programmet med att kort redogöra för organisationen inom hembygdsrörelsen. Vi fick bl.a. veta att Varbergs Hembygdskrets är en av sex kretsar i Halland och representerar i halländska Hembygdsrådet med en ledamot. Kenneth Johansson, Gödestad, redogjorde för Hembygdsförbundets tre fokusområden åren 2018-2022. Barn och ungdom, Landskap i förändring, Förenings- och demokratiutveckling är de tre stora områdena som satsas på i hela rörelsen under fem år. 

Efterföljande grupparbeten knöt an till nämnda fokusområden där diskussionen om medlemskapet och den nya möjligheten att registrera barn och ungdomar upp till 25 år diskuterades livligt. Många föreningar upplever idag att det är svårt att nå ut till de yngre generationerna med verksamheten. De föreningar som lyckas inbjuder i regel kontinuerligt även barnen till de olika aktiviteterna. På så sätt kan hela familjen delta i verksamheten. 

Innan det var dags för gruppvis redovisning av diskussionerna serverades kaffe, smörgås och kaka. Mer utförligt om vad som framkom i grupperna redovisas nedan. Hans-Erik Qvarnström avslutade med att berätta om Hallandsbygd och problemen med de stigande lagren av osålda böcker som finns hos redaktionsmedlemmarna. Sista alternativet är att bränna böckerna. Glädjande för årets bok, som presenteras i slutet av oktober, är att skrivandet har ökat i varbergskretsen. Inte mindre än 16 artiklar är skrivna av olika personer från kretsen. 
Det informerades om de förtjänsttecken som finns inom rörelsen på krets, läns- och riksnivå. Synpunkter framkom om att mer påminna om möjligheten att söka dessa för sina förtroendevalda. 

Tiden går fort när man har roligt, heter det ju, och så även denna kväll. Hans-Erik kunde avrunda vid halvtiotiden på kvällen och många av deltagarna önskade fler liknande träffar.

Idéer, förslag och synpunkter från föreningar vid föreningsträffen 22 oktober 2018

 

Medlemskapet:

 • Medlemsavgiften varierar i de olika föreningarna. Alla föreningar erbjuder enskilt medlemskap från 50 kronor upp till 100 kronor. I flera föreningar erbjuds även familjemedlemskap, räknas som två medlemmar, och då i regel till priset av två enskilda medlemskap.
 • När det gäller att kräva in medlemsavgifter finns flera olika modeller; Dela ut inbetalningskort tillsammans med årsprogram till endast medlemmar eller dela ut inbetalningskort med information till bygdens samtliga hushåll, är de vanligast förekommande.
 • Inga föreningar registrerar idag barn eller ungdomar som särskilda ungdomar.
 • För de föreningar som är intresserade att starta registrering av barn och ungdomar förelås en träff i december 2018 för att diskutera rutiner m.m.

Barn och ungdomar i verksamheten

 • Några föreningar bjuder in skolklasser till sina museer. Populärast blir det i de fall som föreningen även demonstrerar gamla arbetsmetoder exempelvis smörkärning eller ullkardning.
 • Beroende på intresset från skolan kan även eleverna ha förberett sig med frågor inför sitt besök.
 • Någon förening anordnar julgransplundring
 • Någon förening har regelbundet med barnfamiljer i verksamheten
 • En förening restaurerar sin hembygdsgård för att kunna ta emot skolklasser och visa hur livet på landet var förr.
 • Smide och arkeologi är exempel på aktiviteter som engagerar barn.

 

Landskap i förändring

 • Gamla Varberg har ett stort engagemang mot den utveckling av centrum och förtätning som pågår.
 • En förening har bostadskö på sin hemsida för att påvisa behovet av bostäder på orten.

 

Förenings- och demokratiutveckling

 • Önskemål om träff för kassörer för erfarenhetsutbyte kring medlemsregister, bokföringssystem, bidragsansökning m.m.
 • Samla intresserade föreningar till utbildning med Ingvar Karlsson.
 • Viktigt att synas på sociala medier.
 • Förslag om att bjuda in nyvalda ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden för att presentera föreningarnas verksamhet.
 • Tänka på att alla inte har tillgång till dator och internet.
 • Vi behöver bli bättre på att tillgängliggöra våra lokaler och platser för alla människor.
 • Generellt svårt att locka folk till styrelseuppdrag, viktigt att ställa frågan.

 

Image
Beskrivning: Föreningsträff 2018 Fotograf: Gert Johansson

 

 

 

 

 

 

Förening:

Varbergs Hembygdskrets

Skapad av: Varbergs Hembygdskrets (2018-10-23 03:32:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Varbergs Hembygdskrets (2018-10-23 14:42:08) Kontakta föreningen