Händelser under åren

 

Lite händelser under åren i vår bygd

Detta är bara början till en historielista.
Här finns plats för mer. Skicka gärna in uppgifter till föreningen.
Tex:
När fick vi telefon? När automatiserades den? När fick vi flygsändaren?
Andra händelser, bränder, etc. av allmänt intresse

Direkthopp till sekler/årtal:
1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-talet
1900-1909
1910-talet
1920-talet
1930-talet
1940-till 1999
2000-talet
Historiska händelser i övriga världen

1500-talet:

1596 (Ur Södermanlands landskapshandling 1596:10.
De svåraste orden något moderniserade)
Uppå tetthe förscreffne åhr hölttz lagating i Wangnhäredz tingstugu
then 13 marti i fogdens Christoffer Pär sons närwäre.
Samma tiid kom för retthe Bencktt Andersson,
en husman utii en litthen stugu under Tollegarn,
och bekendhe sig haffa gjort hor medh en enckia i Österhaninge i Stexholm, och sedan rymde han hitth.
Och så togh fru Christin på Åresta twedell, effter han war hennes landbo.
Och någon tiid therefter for han tiith, togh så hustrun hitth till sig.
Och therföre haffuer gjortt hvarken plickt eller botth,
icke heller wariid til sacramenthett, och nu ähr och bekender,
att han om såå gjorth haffuer, nemlige hoor medh en kona benemd Ragnill, och haffuer icke heller therföre gjortt någon bättring.
Therföre kundhe wii icke friia hans lif,
utan hwad wår nådige herre teckes göre medh honom,
thett står utti hans förstlige nådes godha behag.

 

1600-talet:

1610 Trosa Landsförsamling ochTrosa stadsförsamling delades till två. (Trosa Landsförsamling gick sedan 1926 ihop med Vagnärads församling)
1668 Var det 7 giftemål och 14 barndop under månaderna maj till december.
Detta enligt kyrkböckerna vars noteringar finns från och med detta år tillsammans med noteringar om begravningar, fattigvård mm.
Husförhörslängder börjar först från 1708.

1700-talet:

1761 Söder-Telge, den 2 November. Under Deras Kongl. Mai:ters wistande på Gäddeholm hos Hr. Riks-Rådet, Riddaren och Kommendeuren af Kongl. Maj:ts Orden Grefve Thure G. Bjelke, hafwa Deras Maj:ter af nådig åstundan at giöra wälbemälte hans Excellences åminnelse ewärdelig, behagat kalla berörde dess Gård, Thureholm, hwilket straxt lämnades vederbörande i Orten til efterrättelse.
(Inrikes tidningar 1761-11-05)
1776 Gjorde Georg Bjurman en vägvisare där Åby gästgiveri fanns med.
1780 I Trosa Lands Församlings Annera Wagnhärad, kommer Klockaresysslan, som nu är ledig, med först at återbesättas.
Lönen består af 5 Tunnor spannmål. Boningsstället är Sockenstufwan, som har inga andra tillägor, än 2 små åkertäppor til 6 Kapplands årligt utsäde.
Sökande äga sig med första anmäla i Trosa Prästegård hos Församlingens Pastor Lars Holmberg.
(Inrikes Tidningar 1780-05-22)
1796 Strumpwäfware-gesällen Johan Carl Englund som varit uppfostrad po Stora Barnhuset, lärt strumpwäfware-proffessionen i Trosa och sedan arbetat på åtskilliga ställen här i staden, will träda i gifte med jungfru Margaretha Beckström, men kan ej upte bewis om hinderslöshet sedan 1781,
är något emot detta tilltänkta ägtenskap att påminna, bör det inom den tid Kongl. Brefwet af den 26 Oct. 1791 föreskrifwer, hos undretecknad anmälas; som andra gången kungöres Stockholm den 29 Nov. 1796 Eric Bergsten, Kyrkoherde vid Catharina.
(Posttidningar 1796-12-10)

1800-talet:

1843 Föddes på Fredriksdal, Ebba Augusta Hägerflycht,
vars minne idag är namnet på församlingshemmet.
1868 I Sörmlands läns kalender år 1868 står om Vagnhärads socken bla. att läsa:
Pastor: G. Anell, Komminister: L.Andersson;
Skollärare, Klockare, Orgelnist och Vaccinatör: C.W. Westrell
Ordförande i:
– Kommunalstämman: f. Handlanden L.G. Lindström i Öfvermölna;
– Kommunalnämnden: Hemmansägaren E.G. Ersson i Berga;
– Brandstodskommitén: Godsägaren P. Isoz;
Fjärdingsman A.Edlund;
Nämndemän: G.Larsson i Stene och A.Ersson i Ytterhunga;
Barnmorska Sofia Hellström
Hantverkare:
– Byggmästaren A.G. Gustafsson i Brostugan;
– Muraren G.Lindmark i Presttorp.
Verk och inrättningar: Ödesby qvarn med 3 par stenar, under Åda i Wagnhärad, tax.v. 500Rdr; Öfvermölna qvarn och såg jemte ålfiske tax.v.11,000Rdr; Mölna qvarn, under Thureholm, tax.v. 6,000 Rdr.
Fornlämning: På backen vid Långbron, runsten.
Hemmantal: Frälse 20 5/8 mantal; Skatte 6 3/4 mantal; Krono 2 1/2 mantal.
Folkmängd:947
1884 Startades två alldeles nybyggda skolor, en i Skåäng och en på Lökholmen.
Skolhusen var nästan precis lika och innehöll en större skolsal och en mindre för slöjd etc, samt en lägenhet för läraren.
1875 Wid Hölebo härads senast hållna winterting utsågs till häradsdomare tjenstgörande kabinettskammarherren Victor Ankarcrona pä Tureholm, hwilken äfwen mottog det honom sålunda lemnade förtroendeuppdraget, säger Södermanlands Allehanda.
(Dalpilen 1875-04-10)
1891 Explosion i gästabudssalen. Från Trosa skrifves i S. A.: I torsdags afton hade hr Holmberg på Vappersta i Vagnhärad till en festlighet med bal inbjudit ett antal personer dels från Trosa och dels från landsbygden. De fleste inbjudne hade anländt, och man väntade endast på ett herrskap ifrån Trosa för att begifva sig upp i festsalen, då derifrån plötsligen hördes en förfärlig knall med starkt buller och klingande af fönsterrutor. Sedan den första förskräckelsen lagt sig, skyndade man att efterse, hvad som inträffat, och fann vid inträdet i salen kakelugnen totalt söndersprängd och kakelugnsluckorna fastslungade i den motsatta väggen, hvarjemte 80 fönsterrutor befunnos söndersplittrade. Det var tydligt, att en stark explosion här egt rum, och det antogs, att denna uppkommit af någon från förre egarens tid i kakelugnen qvarglömd dynamitpatron eller annat explosivt ämne. Man hade ej i vinter eldat i detta rum förrän nu.
En lycka var, att ingen befann sig i rummet, då explosionen skedde.
(Tidning för Wenersborgs stad och län 1891-01-20 )
1889 Torparen H. Lundström lyckades för någon tid sedan infånga 12 stycken ungräfvar, hvilka inbringade honom den lilla nätta summan af 24 kr. i skottpengar och därtill ett tacksamt erkännande af alla hönsägare i trakten. (Tidningen Dalpilen 1899-07-25)

1900-talets första decennium:

1900 Beträffande sockenmagasinet, beslöt sockenstämman den 29 oktober att uppdraga åt nämnden att inom 1901 års utgång, försälja densamma och sätta stenmuren i skick. Magasinet låg vid kyrkan och var gememsamt för båda socknarna.
1900 Arbetarbostad uppförd vid Nygård. Ekonomibyggnader renoverade. Gården Nygård var belägen vid nuvarande Gärdesvägen, Bronsåldersvägen.
1903 Den 25 oktober. Till sockenombud för att måndagen 26 oktober kl. 11 f.m. med sammanträde inför Kronofogden L. Rökman, för att höras i det förslag som vägstyrelsen för Hölebo väghållningsdistrikt till Kungl. Maj:t ingivit underdånig framställan om tillstånd till upptagande av färj- och roddavgifter vid överfart med färja eller båt vid Pålsundet och Skanssundet, valdes arrendator R. V. Åkerblom, Lagnö.
1905 Startade Sveriges första bilposttrafiklinje Trosa – Järna, med uppehåll i Vagnhärad.
1907 Första stakningen för järnvägen gjord, Järna – Nyköping.
1908 Köpte herr C. L. Lundberg Husby kvarn av Fredriksdals gård. Lundberg hade arrenderat kvarnen sedan 1867. Efter hans död övertogs rörelsen av sterbhuset. Sedan 1933 arrenderar Carl Lindgren, vars fader tidigare arrenderat i ett 10-tal år. Tre personer fast anställda.
1909 Hjalmar Olsson köper gårdarna Wäsby och Browäsby.
1909 Rallarna kom till byn för att bygga järnväg
och Vagnhärad förändrades för alltid.

1910-talet:

1910 Skåängsskolan tas i bruk.
1912 Järnvägsstationen stod klar. Arkitekt var Folke Zettervall.
1911 Ett vildt uppträde i Trosa. Två friherrar Fägerskiöld svårt misshandlade då ett vildt gatutumult uppstod i lördags afton vid hamnen i Trosa.
Ett halftjog arbetare från Anderviks kalkbrott utanför Trosa trängde där ombord på ångare Nya Hållsviken och ställde till oreda, hvarför befälet tillkallade polis. Mot denna började emellertid orostiftarna gå bröstgänges till väga, så att polisen på Östra gatan måste draga blankt för att försvara sig. Den trånga gatan blef härunder alldeles afstängd af tummultet, och i detta indrogos, utan från dem gifven anledning, den kända jämvägshyggaren 70-åriga friherre Knut H. Fägerskiöld och dennes son Carl Fägerskiöld hvilka båda blefvo ganska illa åtgångna. Sedan den sistnämnde erhållit flera svåra slag i hufvudet, bl.a. af en literbutelj som krossades, och varit nära alt bli strypt af en af bråktstakarna, hotade han med en revolver. som af en äldre Trosabo nyss förut stuckits i hans band. När hotet icke hade verkan, sköt han ett skott, som genomborrade hans antagonists ena lår. I af blodförlust ganska medtaget tillstånd fördes den sårade, arbetaren Gustaf Eriksson från Andervik, hemmahörande i Västmanland, till sjukstugan, där blodflödet hämmades, hvareftir Eriksson skjutsade i hem. Vid skottets lossande afstannade tumultet, därvid det befanns, att poliskonstapeln O. Andersson förlorat sin sabel och blifvit rätt svårt misshandlad samt slutligen kastad öfver en häck in på en gård.
(Kalmar tidning 1911-09-09)
1913 Den 9 oktober. Barnmorskan Fru Anna Green hade till Vagnhärads socken inkommit med en vördsam skrivelse om att årligen erhålla från socknen ett bidrag av 30 kronor till rikstelefon.
Ledamöterna i nämnden var av olika meningar angående Fru Greens begäran beslöts att ett bidrag av 20 kronor skulle lämnas årligen och för år 1913 ett bidrag på 10 kronor, skulle till henne utbetalas.
Den 10 juli 1917 begär Fru Green avsked, och får bidrag från Trosa stad, Vagnhärads och Trosa lands socknar till sin pension som endast är på 140 kronor per år.
1913 Turisthotellet står klart, nuvarande Stationsvägen 8. Hotellet inrymde också frisersalong och en sybehörsaffär.
När annexet stod klart 1938 fanns förutom sex garage en verkstad där skomakaren höll till. Polisstation och kommunalkontor fanns också i lokalerna
1913 Den 15 juni instiftades Logen 4427 Facklan av IOGT. Initiativtagare var bl.a. landstingsman A. Halvarsson och mjölnaren Karl Karlsson med fru Tekla Karlsson.
1913 Ekmanska villan, nuvarande Stationsvägen 6 byggdes och där öppnades en livsmedelsaffär.
Vagnhärads centrum som förut legat söder om ån flyttade nu till stationsområdet.
1913 Den 1 december stannar första tåget i Vagnhärad.
1913 Den 15 december flyttade posten in på järnvägsstationen.
1914 Fick IOGT egen lokal, Logen, ett tidigare mejeri på Länsmansvägen 3 (Mejeriet flyttade över ån till Strömma, Åvägen 14). Lyckebo i kvarteret Kräftan. Logen 4427 Facklan köpte arrendekontraktet till fastigheten av Stockholms Mjölkförsäljnings AB för 500:- En årlig arrendeavgift till Staten på 50 kr i 10 år. Arrendet erlades fram till 12 juni 1943.
Den första Telegrafstationen hade lokaler på övervåningen, 11 abonnenter fanns.
Nu finns Scouterna i lokalen.
1915 Ville kommunen hyra lokalen till småskola och var villig att betala en årshyra av 150kr.
En orgel inköptes då till småskolan för 180kr och 55 öre.
1915 till 1964 fanns det böcker att studera och låna hos Logen Facklan.
Det var Vagnhärads första bibliotek med cirka 3000 böcker.
1915 Gustaf Nilssons Mekaniska Verkstad startar. I Rosa Villa, Brovägen 22.
1917 Etablerades en livsmedelsaffär på Åvägen 14 av köpmännen Rickard Johansson och Alfred Gustafsson.
1918 Rosenbergs Hönsgård på Hasselvägen startar, innehavare Gustaf Johansson. 400 höns.
1918 Uppfördes fabriksbyggnaden Ådala, 210 kvm på Nygård vid
nuvarande Bronsåldersvägen – Järnåldersvägen.
1919 Började Vagnhärad Elektrifieras .

1920-talet:

1920 Startade Gottfrid Johansson biograf i Föreningshuset Mimershov, som låg på Åvägen 6. Han drev denna biograf till 1950
1920 Öppnades Vagnhärads telegrafstation i Lövhyddan på Kvarnvägen nr 3.
1920 Startade Kumlin & Johansson snickerifabrik. Ägare fabrikör C. E. Kumlin och K. E. Johansson.
Firman startade i en hyrd källarlokal i Föreningshuset, Mimershov, Åvägen 6, med en arbetsstyrka på 2-3 man.
Rörelsen omfattade tillverkning av likkistor, möbler, köksskåp, fönster samt gjorde reparationsarbeten.
1920 Startade Östblads skridskofabrik i fabriksbyggnaden vid Ådala.
Den tillverkningen flyttades senare till Järna och istället blev det Kroghs försilvringsfabrik som flyttade ner från Stockholm, där den varit sedan 1864.
1930 övertogs firman av AB Nygårds Tenn & försilvringsfabrik. Ägare 1932 – 44 var Alfred Engström, Gustaf Abrahamsson och Carl Carlsson.
Tillverkningen bestod av idrottspriser såsom pokaler, ljusstakar, skålar m.m. Fabriken hade 9 – 12 anställda.
Tillverkningen flyttades till Trosa 1944 och blev Trosaverken AB med 85 anställda. Det blev Trosas första industri.
Den gamla fabriksbyggnaden i Trosa är numera bostäder.
Ådala fabriksbyggnad slutade som snickeri och verkstad för Nygård.
1920 1921 Uppfördes mangårdsbyggnaden vid Kroka, moderniserad 1940, innehållande 5 r. o. k.
Ekonomibyggnaderna, bestående av stall, ladugård, magasin, och vagnslider uppfördes I slutet av 1800-talet.
Det var ett så kallat ecklesiastiskt löneboställe.
1921 Henrik Axman var första prästen som flyttade in i nya prästbostaden vid Trosa lands kyrka.
1921 Bildades Vagnhärads sportklubb, 7 april på Rydings konditori. Nuvarande Brovägen 17. Ordf. var Ivan Korsell. Träningsplan fanns vid Nora.
1922 får Vagnhärads Sportklubb inträde i Riksidrottsförbundet. Det första terrängloppet genomförs.
1924 delades in i fotboll och allmän idrottssektion. Även Bandyserien startades.
1939 bildades en ungdomssektion och Orientering infördes på programmet.
1942 bildades en särskild sektion för damer.
1936 segrade herrarnas fotbollslag i Södra distriktserien och
1938 fick man tredje och slutliga inteckningen i Trosapokalen.
1922 Hyr Logen 4427 Facklan festplats i Husby Hage på 5 år.
75 kr. i hyra per år. Byggmästare Kjellberg lovade bygga dansbanan billigt och elektrisk belysning sattes upp.
1922 Startar Alfred Engström Taxirörelse. Gunnsbo.
Skolvägen 6 numera.
1922 Bildas Vagnhärads arbetarekommun.
1923 Den 1 sep. Tillsätts en arbetslöshetskommitté på tre personer. Då Anderviks kalkbruk avskedat många samt att pågående vägarbeten inom kommunen också avskedat många.
1923 Övertar Algot Jansson Albybro handel. Affären får namnet Algot Janssons Speceri- & Diversehandel. Algot får smeknamnet ”Knallen” troligtvis för att han saluför fyrverkerier. Algot innehar affären till 1947 då sonen Per-Gunnar övertar rörelsen.
1924 Kalkbränneri & Kalksten AB startas. Fänsåkers kalkbruk. Endast en kalkugn fanns då, senare blev det tre ugnar.
Ca 60 personer är anställda och leveranser görs till hela landet.
Styrelsen består av: dir. R. Carlsson och disp. Sten Carlsson.
1924 Upphör Åby gästgiveri och skjutsstation.
1924 Den 8 maj Startar Konsum Vagnhärad under namnet Vagnhärads hushållsförening. Posten inrymdes i gavellokaler mot hotellet. Idag Stationsvägen 10.
1924 Den 25 juni kom drottning Wilhelmina av Holland på statsbesök. Steg av tåget i Vagnhärad för vidare transport till Tullgarn. Det sägs att vid detta besök fick fruarna runt stationen värma vatten till ett varmt bad, som drottningen ville ta innan fortsatt färd till tullgarn.
1925 1925 Uppfördes en ny fabriksbyggnad vid Åvägen 16 och firman Kumlin och Johansson, som förr varit inrymd i Mimershov, flyttade in 1926 i de nya lokalerna.
Arbetsstyrkan utökades till 8-12 man. Firman utförde byggnadssnickerier, tillverkade inredningar samt hade försäljning av allt som hörde till branschen. Leveranserna gick till Stockholm samt Vagnhärad med omnejd.
Den 1 januari 1946 övertogs rörelsen av A. B. Hector & Co Stockholm. Under den nya regimen har arbetsstyrkan utökats till 30-40 man.
Firman har gått in för specialtillverkning av lamelldörrar. Företaget åtager sig dessutom försågning av timmer för ortsbehov.
1925 Startade Alfred Engström busstrafik mellan Vagnhärad och Trosa.
1925 Startade byggnadsfirman Bröderna Gustafsson av bröderna Algot, Herbert, Valfrid och Alvar Gustafsson.
1925 Kommunalstämma 25 oktober:
§5 Föredrogs arbetarekommunens framställning att bli befriade från att erlägga nöjesskatt före sin sommarfest den 6 & 7 juni i år, vilket kommunalnämnden behandlat men hänskjutit den till stämmans afvgörande. Stämman beslöt att befria arbetarekommunen från att betala nöjesskatt för sin fest den 6 och 7 juni i år.§11 Stämman beslöt att nästa års ordinarie kommunalstämma skall hållas i kommunalrummet tredje dag jul samt annonseras på anslagstaflorna. Beslöts att extra stämmor hålles på tid som ordförande. Dock bör de hållas på söndags e.m. eller och på någon vardagsafton.
1926 Den 1 januari sammanslogs Vagnhärads församling och Trosa landsförsamling till Trosa-Vagnhärad församling.
1926 Upphörde Gamlebo som fattigstuga.
1926 Den 26 juli stod det nya ålderdomshemmet, Ekgården, vid Solberga, klar till en kostnad av 45 792: 80kr. Därav 10.000kr. för vatten, avlopp, värme och belysning. Gamlingarna fick bo två i varje rum. Inga egna möbler fick de ha med sig. Möblemanget bestod av var sin säng ett bord med två stolar och en byrå med fyra lådor.
1927 Ivan Thor övertar busstrafiken mellan Vagnhärad och Trosa efter Alfred Engström.
1927 En distriktsskötersketjänst inrättas efter många turer i kommunalnämnden. Denna sköterska (syster Amy Karlsson) upprätthöll tjänsten till 1963. Först i ett provisorium, sedan i sin villa på Västra kyrkvägen. Mottagningen hade hon i ett rum som kommunen hyrde av henne, sedan blev det landstinget.
1927 Startade Fänsåkers kalkbruk.
1927 Restaureras Vagnhärads kyrka, och kyrkogården utökas mot söder. Samtidigt hittas fem murade gravkamrar under golvet i kyrkan. Sammanlagt 12 kistor från ätterna Barclay, von Jacobsson, Siegroth och Theet.
1928 Startade Edvin Wärlander skrothandel vid Britteborg. Där järnvägen går under bron mot Studsvik. Till vänster när man kommer över bron låg skrothandeln.
1928 Statligt nödhjälpsarbete, anlade gamla Riksettan söderut.
1928 Anderviks kalkbruk läggs ner.
1929 Vägen till Trosa via Åda byggs och begreppet ”Trosa, Världens Ände” förlorar lite av sin mening.

1930-talet:

1930 Restaureras Trosa-lands kyrka och en orgel på 15 stämmor installeras.
1930 Övertog Oskar Boström och Emil Carlsson livsmedelsaffären på Åvägen 14. Verksamheten omfattar försäljning av charkuterier och specerivaror samt uppköp av slaktboskap i Trosa – Vagnhärads socken. 4 personer sysselsätts i rörelsen.
1930 Lades Nygårds mejeri ned och fastigheten såldes av NeN:s mjölkcentral i Stockholm för 1.000:- till köpman J. Algot Jansson. Planering av tomten c:a 4.000:- 5.000:- för en stor villa med 2 lägenheter med rinnande vatten som pumpades upp för hand från ån till en stor cistern på vinden. Dricksvattnet hämtades i hink från gårdsbrunnens pump.
1930 Målerifirman Elis Johansson på Dammvägen startar. Två anställda.
1931 Togs Husby skola i bruk. Byggkostnad 80 000:-
1932 Upphörde Länsmansgården som bostad till Länsman. Övre Åby.
1932 Startade Krogs försilvringsfabrik.
1932 Startade Folke Kogners fiskaffär, Augustendal, infarten till Trosa. Senare i Centrumhusen. Försäljningen bedrivs i Daga, Hölebo, Öknebo häraden. Varorna transporteras med bil direkt till kunderna. Strömmingen tas från A. B. Sörmlands fisk i Trosa och Nyköping annan fisk från Göteborg, Karlskrona och Simrishamn Kogner är ägare till Augustendal uppförd 1913 restaurerad 1939-46 5 r o k 1913 uppförd ladugård och loge numera garage.
1932 Elektrifierades järnvägen genom Vagnhärad.
1934 Utgavs ”Porträttgalleri från Sörmland” med några av bygdens herrar: http://runeberg.org/pgsoder/0405.html
1934 Startade Edvin Wärlander ett åkeri lades ned 1943.
1934 Köpman Viktor Ekman avlider. Ekman hade donerat mark till kyrkan. 1984 års kyrkogård.
1934 Den 11 mars bildades Filadelfiaförsamlingen. Består av 25 st medlemmar. Tomten skänktes av Eriksson i Nygård. Lokalen består av en stor och en liten sal plus ett kök på nedre botten. Ett rum och kök på övervåningen.
1935 Den 11 augusti. Två hästar ihjälkörda av södergående tåg på järnvägsbron över Trosaån.
1935 Övertar Gustaf Hedström Turisthotellet Tre Kronor efter Erik Magnus Widell. Rörelsen har sedan dess upparbetats och sysselsätter 8 personer. Hotellet inrymmer 6 resanderum, kafé och matsal samt en större sal, vilken upplåtes för föreningsverksamhet. En tillbyggnad 1938 med garage finnes för 6 bilar.
1936 Friherre Ragnar Tamm förvärvar Nygård.
1936 Bildades Trosa-Vagnhärad hembygdsförening.
1936 startade Lillgårdens Hönsfarm av Birger Kindblad.
1947 överlåter han den till Gunnar Wikström. Farmen har 600 höns som lägger 246 ägg per år. Hönsen är vit och brun leghorn samt svart minorka. Hönsen nyrekryteras vart tredje år för att undvika inavel. Farmen förfogar över en äggkläckningsmaskin som rymmer 1600 ägg och omkring 250 fullgoda kycklingar kläcks per vecka. Tuppkycklingarna levereras till restauranger och har då en levande vikt på 0,5 kg. Säsongen räknas från februari till augusti.
1936 Flyttar familjen Delblanc in vid Övre Mölna.
1937 Flyttade posten in i Kungliga väntsalen och var där till 1969.
1938 Byggs bron över Å-ravinen.
1938 Lövsta Skolhem uppförs på ägorna av Lövsta samt 12 st. villor för gifta befattningshavare. Ett skyddshem för 90 elever. Dessa elever fick arbeta på gården. Rättare vid denna tid var: Karl Ludvig Eriksson.
1938 Hade Lastbilscentralen 19 åkare och en omsättning
på 350 000kr.
1938 Slutade ångloken gå genom Vagnhärad
1939 Övertog Elis Carlsson köpman K. V. Lidgrens el. firma och 1 maj samma år inregistrerades det nuvarande firmanamnet. Rörelsen flyttade 1940 till Rosa Villa där verkstad och förrådslokaler inretts på nedre botten och en bostadslägenhet om 3 r. O. K. I övre våningen. Firman utför alla slags installationer och reparationer av elektriska maskiner samt försäljning av el.artiklar. Omsättning per år 120.000kr. 12 personer sysselsätts.
1939 Bilägarnas Inköpsförening startas. Bensin och servicestationen byggs, den inrymmer smörjhall och plats för två bilar samt tvättplatta. Fyra man anställda. Fullständig bilservice.
Styrelsen består av: ordf. Alfred Engström, v, ordf. Ernst Larsson, Harry Engström och Ernst Carlsson ledamöter.
1939 Ernst Larssons Lastbilsåkeri, Gunnebo. Numera Skolvägen 6.
1939 Lövsta Kalkbruk hade 60 arbetare. Carl Gustav Ekberg var inspektor.
Ca 18 000 – 20 000 ton/år utvanns.
1939 Konditoriet (Trollet) byggs och den förste bagaren heter Birger Axelsson.

1940-till idag:

1942 Spårade 13 tågvagnar ur och lokföraren på provtåget omkom
1947 Mecman flyttar från Hägersten till lokal på Fabriksvägen (där Radio Nova sedan var). Tillverkningen var lednycklar mm verktyg.
1957 18 maj, brinner Nygårds andra huvudbyggnad ner.
1965 Mecman köps av Bacho och en ny fabrik byggs i Lånesta industriområde.
1972 22 maj slutar tågen stanna på stationen.
1974 Vagnhärad tillsammans med bla Trosa och Västerljung går upp i Nyköpings kommun.
1976 Dog bygdespelmannen Arvid (Petterson) 93 år gammal den 5 febr.
1977 Vagnhäradsbornas gemensamma fryshus bakom hotellet brann. Det återställdes inte då frysar i hemmen nu inte var orealistiskt längre.
En stor kund hade varit försvaret som förvarade film och batterier där.
1978 Trosavägen rätas ut och går nu öster om Trostorp.
1984 Motorvägen förbi Vagnhärad öppnas och samhället blir väsentligt lugnare.
1985 Radio Nova grundades. Var under 10 år en populär närradiostation.
Den var en s.k. piratradiostation eftersom Sveriges Radio på den tiden hade totalt monopol på alla rundradiosändningar i Sverige.
1989 Vagnhärad får simhall, ”Safiren”.
1991 Den 19 augusti stannar tågen åter på station efter 19 års uppehåll.
1992 Trosa kommun bildas. Trosa, Vagnhärad och Västerljung bryter sig ur Nyköpings kommun och bildar egen med Trosa som centralort.
1994 Den Kungliga väntsalen är restaurerad
genom ett s.k. ALU projekt startat på initiativ av Vuxenskolan och Vagnhärads Hembygdsförening..
1997 Ett flertal hus rasar mitt i natten ner mot ån ungefär där ån går under järnvägen.

2000-talet:

2012 Verksamheten vid Mecmans fabrik i Lånesta upphör.
2012 Första Hedebyloppet genomförs den 9 juni (kan ju bli historia)
Lite bilder
2013 Järnvägen firar i september 100år med pompa och ståt.
2013 Nya centrumtorget invigs december efter omfattande arbete.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter