Litteraturlista sammanställd av Lars M Larsson och Hans Philip


Sammanställd av Lars M Larsson med tillägg av          Hans Philip, ca. år 2013

Ahlén, Hugo & Källstig, Mats

En Socken och En sjö , Södertälje 2003

Andersson, Dan

Ängelsberg, kulturmiljöbeskrivning , Västmanlands läns museum, 1995

Antonsson, Bengt

Brukskamrerns Wirsbo, Eget förlag 2009.
Berättar på sid 166-170 om Trummelsberg

Attman, Artur

Svenskt järn och stål 1800 - 1914, Jernkontorets bergshistoriska kriftserie 21, Södertälje 1986

Backlund, Ann-Charlotte

Boken om Bergslagen , Skinnskatteberg 1988

Berggren, Bonzo

Strömsholms kanal, utgiven 1977 av Rabén och Sjögren

Bjerg, Anne Marie

Frihet, en novell om Spannebo Anna, ingående i boken Friste Livet, Gyldendal 1985 Om Novellen Frihet

Blomkvist, Nils

Läsa landskap , Sveriges Utbildningsradio, Stockholm 1993

Brännström, Nils,
Jonsson, Marita

Världsarv Engelsbergs bruk, Stockholm 2003

Bursell Barbro

Träskoadel, Nordiska museets handlingar 85, Lund 1975

Ekomuseums Guidebok

Guidebok

Eriksson, Ann-Greta

Uppsats om Halvarsviken, Riksantikvarieämbetet

Furuhagen, Hans

Mercurius och Vulcanus, Jernkontorets bergshistoriska skriftserier Nr 32, Kristianstad 1997

Grau, Olof

Beskrifning öfver Wästmanland med sina Städer, Härader och Socknar. Vesterås 1754, ny upplaga Vesterås 1904

Gunnarsson, Ann Marie

Hus av slagg, Jernkontorets bergshistoriska Utskottsserie H53, Kristianstad 1994

Gustafsson, Lars

Mannen på den blå cykeln. Utgiven 2012. En novell som på sitt sätt handlar om Västervåla, bland annat.

Hansson, Staffan

Teknik-historia, Luleå 1987

Hildebrandt, Karl-Gustaf

Svenskt Järn, Sexton- och sjuttonhundratal. Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie 20, Södertälje 1980

Hjärtner-Holdar, Eva

Järnets och metallurgins introduktion i Sverige, Uppsala 1993

Holtze, Bengt, m fl

Swedish Industrial Archaelogy, Engelsbergs Ironworks, A Pilot Project. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 18, 1975

Jansson, Erik

Mest om Järn, STFs årsbok 1989

Järnbrukskursen

Brevskolan, Stockholm 1955

Kumlien, Kjell (red)

Norberg genom 600 år, Uppsala 1958

Lindstén, Carl Anders

Sevärt i Bergslagen, Örebro 1992 (med bl a beskrivning av Röda jorden och Dunshammarmuseerna

Larsson, Karin E

Ängelsbergsbygden i korthet, Ängelsberg 2005

Larsson, Karin E

Arkitekter i Ängelsberg .... och i världen, Södertälje 2004

Nisser, Marie

Engelsbergs bruk, Ängelsberg 1992

Norberg, Petrus

Engelsbergs bruk, Stockholm1934

Nordström, Alf

Bergsmän och brukspatroner, Stockholm 1987

Nyström, Louise

Svenska Bilder, Carlsson bokförlag.

Pettersson-Jensen, Ing-Marie

Norbergs bergslag, Atlas över Sveriges besgslag. Jernkontorets bergshistoriska utskottet, serie H101, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1994

Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen.
Avhandling vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2013.

Pettersson, Jan-Erik (red)

Svenskt järn under 2 500 år, Daedalus 1997

Rydberg, Sven (red)

Svensk Teknikhistoria, VÄrnamot 1989

Ström, Krister

Byggnadsminnen i Västmanland, Västerås 2004

Sundin, Bosse (red)

I teknikens backspegel, Malmö 1987

Sveriges Nationalatlas

Kulturminnen och Kulturmiljö, SNA 1994

Tegmyr, Nils

Bergslagen, Borås 1993

Tillhagen, Carl-Herman

Järnet och människorna, verklighet och vidskepelse, Falköping 1981

Tschud-Madsen, Stephan

Världsarv i Norden, RAÄ 1998

Västmanlands Läns Fornminnesförening

Årsskrift LIII 1975

Västmanlands Läns Fornminnesförening

Bergslagens Pulsåder, Strömsholms kanal 200 år, Årsskrift 72, 1995

Wincent, Eva,
Ohlsson, Stefan

Turism i Västervåla församling, tvåbetygsuppsats vid Kulturgeografiska Inst. Stockholms Universitet 1974

Ångman, Johan A.

Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern-Bergslag. Västerås 1835, nytryck Hedemora 1925

   

Nedanstående titlar gäller Oljeön

Andersson, G

Kraft och kultur, Stockholm 1920

Dolson, Hildegard

Det stora oljeäventyret, Karlstad 1960

Furuland, Lars

Ljus över landet, Elektrifieringen och litteraturen, Daedalus 1984

Gartner, Jan

Anden i Lampan, Borås 1993

Giddens, Paul H

Early Days of Oil, Princeton, New Jersey 1948

Hedin, Gunnar

De svenska oljepatronerna, Stockholm 1980

Holde, D.

Untersuchung der Mineralöle und Fette, Berlin 1905

Johannesson, Lena

Den massproducerade bilden, Stockholm 1980

Johnsson, Kurt

Västsvensk petroleumindustri, doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola, Gbg 2004

Jonsson, Urban

Petroleumutvinning i Dalarna under slutet av 1860-talet, artikel i Sancte Örjans Gille's skrift Med hammare och fackla, Nr XXIX, Stockholm 1985

Kollberg, Kersti och Ullhagen, Björn Oljeön

Ett industriminne i Engelsberg, Balkong förlag

OK Petroleum

Oljeön i Ängelsberg, Stockholm 1991

Larsson, Lars M

Oljeön, Ängelsberg/Uppsala 1988

Andersson, Mårten W. m fl

Ljus och lykta, Kulturen 1983, Anderslöv 1983

Nynäs Petroleum

Oljeraffinaderiet i Nynäshamn 50 år Pionjärtiden, Stockholm 1978

Pollack, Martin

Nach Galizien, Wien 1984

Sandin, H (red)

Kemi, åk 7 - 9, Italien 1992

Svenska Shell

Tekniska Kommersiella Ekonomiska Fakta, nr 54, Solna 1978

Upton, Sinclair

Olja, (svensk översättning), Stockholm 1954

Tolf, Roobert W

Tre generationer Nobel i Ryssland, Borås 1977

Yergin, Daniel

The Prize, London 1991

Ågren, Per et al

Engelsbergs oljefabrik. Rdogörelse för på uppdrag av generalkonsul Axen Ax;son Johnson utför restaurering av Engelsbergs Oljefabrik. Nynäshamn 1952

Ågren, Per

Engelsberg's Oil Factory, särtryck ur Daedalus 1967

Ågren, Per

Engelsbergs oljefabrik, artikel i kemisk tidskrift, nr 5. 1975

Åsbrink, Brita

Ludvig Nobel: "Petroleum har en lysande framtid", Värnamo 2001

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Olsson (2019-03-31 09:44:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Eriksson (2019-08-31 14:29:50) Kontakta föreningen