Årsberättelsen 2020


UTÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande: Eva Schröder. Ledamöter: Marianne Kajerdal, Anne-Sofie Kärsrud, Margareta Johansson, Ann Wallin.
Ersättare: Nicklas Lidström, Curt Forsmark, Carina Karlsson, Thomas Näsström. 
Revisorer: Maria Woxén, Sif Blomquist.
Valberedning: Carina Nilsson,  Karl Olof Jönsson och Thomas af Petersens.
--------------------------------------
Föreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och arbetar därmed i enlighet med hembygdsrörelsens syften. Föreningen har genom förbundet en egen hemsida på internet samt försäkring för Hembygdsgården. Föreningen deltar i samråd med Haninges övriga hembygdsföreningar.
Möten och medlemmar
Årsmöte hölls 25 januari 2020 och 14 personer deltog. Därutöver har hållits 1 konstituerande möte samt 4 styrelsemöten och 2 digitala informationer via mail. Föreningen har under året 2020 haft 204 medlemmar varav 18 är barn och ungdom och 3 är hedersmedlemmar.
Styrelsens verksamhet
Arbete med digitalisering av föreningens föremål och dokument pågår. Styrelsen har besvarat frågor från släktforskare. Vi är representerade i Skärgårdsgruppen, möten där ansvariga politiker för skärgårdsfrågor möter representanter för skärgårdens föreningar samt i Destination Utö. Föreningsinformation har delats ut i juni till alla postlådor på ön och julutskick har gjorts till samtliga föreningsmedlemmar. Information i tidningen UtöKontakt sker kontinuerligt. Hemsidan www.hembygd.se/uto uppdateras ständigt med information.
Studiecirklar
Bokcirkel pågår i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Få träffar under hösten pga Coronapandemin. Tre styrelsemedlemmar har deltagit i Hembygdsförbundet kurs "Säker föreningsgård" med syfte att höja kunskaperna kring de vanligaste skaderiskerna i vår föreningsgård, hur dessa förebyggs och hur försäkringen gäller. Utbildningen har  skett digitalt. 
Aktiviteter, utställningar o.d.
Öppet hus har skett vid 3 tillfällen, men övriga aktiviteter har varit stängda eller inte kunnat genomföras pga Coronapandemin.   Föreningen har tagit fram en skrift "Ålö - en ö i förvandling", en antologi om människorna på Ålö från 1880-tal till nutid samt en utställning i sjöboden vid Ålöfladen. 

Utö Hembygdsgård
Under året har arbete pågått med arkivgenomgång och digitalisering. Sedvanlig städning inomhus och utomhus. 
Gräsklippning har utförts vid Hembygdsgården och vid Hälsokällan, som ägs av Haninge kommun. Ett väderskydd uppförs vid gården för utställning 2021.
Hembygdsgården har i mycket stark begränsning använts för cirklar, möten, forskning mm.
Utö Gruvmuseum
Gruvmuseet har varit helt stängt under året. Dock har dykarna från UnderWaterUndeLand träffat några av styrelsen för att informera om en planerad utställning 2021 om de dykfynd som gjorts. En video om Gruvmuseet och dess omgivningar har tagits fram och  kan ses på YouTube. 
Gåvor
Under året har vi tacksamt erhållit penninggåvor, som är till god hjälp i hembygdsarbetet.
Ideellt arbete
Många timmars ideellt arbete utförs i föreningens verksamhet.

Utö i januari 2021
Styrelsen i Utö Hembygdsförening

 

 

 

Förening:

Utö Hembygdsförening

Ändrad av: Utö Hembygdsförening (2021-01-31 14:54:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Utö Hembygdsförening (2018-11-08 14:58:19) Kontakta föreningen