Lämna synpunkter på planförslag


Styrelsen anser det vara viktig att ge föreningens synpunkter på aktuella planförslag från kommunen. Det gör vi genom att lämna ”remissvar” på de aktuella planförslagen i Upplands Väsby.

Lagar och regler

I plan- och bygglagen (PBL) är de viktigaste plantyperna översiktsplan och detaljplan.

Översiktplan

Översiktplanen anger de övergripande målen för kommunens markanvändning och utveckling. Till exempel har "Förslag till en ny översiktsplan" och "Väsby stad 2040" varit ute på samråd under vintern 2017.

Detaljplan

Detaljplaner reglerar användningen av marken för ett mindre område, ibland bara för en fastighet. I detaljplanen slås fast hur mycket som får byggas och hur byggnaderna ska utformas. En detaljplan kan även innehålla skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Detaljplanerna framarbetas i flera steg vilket gör att ett planärende ofta sträcker sig över flera år. De olika stegen är:

 • PROGRAMSKEDE (utgår om förslaget är förenligt med översiktsplanen eller om förslaget är av begränsad betydelse)
   
 • DETALJPLANESKEDE i normalt två steg (i enklare planer endast ett steg)
   
 • SAMRÅD
   
 • UTSTÄLLNING
   

Läs mer om planarbetet på Upplands Väsby kommuns webbplats genom att trycka på följande länk.

Kommunens information om fysisk planering

Då förslagen är aktuella finns de att läsa på informationscentrum i kommunalhuset och på biblioteket. Äldre planer finns dels hos Hembygdsföreningen, dels i kommunarkivet.

Har du frågor kontakta styrelsens planansvarige Klas Lundkvist på telefon 070 673 63 47 eller via e-post till styrelsen.

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-12-17 11:03:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2018-12-17 15:29:38) Kontakta föreningen