Stadgar


§ 1 Föreningens namn är Upplands Väsby Hembygdsförening.

Föreningen är medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Upplands Väsby kommun.

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden. allmännyttig ideell förening.

§ 2 Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare:

humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö och därvid bidra till att alla invånare ges hembygdskänsla.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för att

medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen
hävda betydelsen av kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring
samarbeta med kommunala organ och inom verksamhetsområdet aktiva föreningar
organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annan verksamhet som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.


§ 3 Hembygdsföreningens organisation

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som på olika sätt är intresserade av att stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

Föreningens högsta beslutande organ är åsmötet som utser styrelse för föreningen.. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande organ.

Föreningens verksamhetsår är kalenderår

§ 4 Medlemskap

Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften har betalats.

Föreningens styrelse kan besluta vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

Juridisk person kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

§ 5 Avgifter

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.

§ 6 Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse som också beslutar om föreningens representation.

§ 7 Ordinarie årsmöte

Årsmöte skall hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Stödjande medlem (juridisk person) har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i fråga om ansvarsfrihet tör styrelsen, inte heller vid val av revisorer.

Kallelse till årsmöte tillställes medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Medlem som så begär skall kunna få årsmöteshandlingarna sig tillsänt.

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen.

Motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet.Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionerna.

I yttrandet skall finnas till- eller avstyrkan av motionen och motiv för styrelsens ställningstagande.

Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personvalskall denna ske genom sluten omröstning.

§ 8 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när 25 % av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

Kallelse till extra årsmöte skall ske minst fyra veckor före mötets hållande.

Extra årsmöte kan endast besluta i ärende som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 9 Dagordning vid ordinarie årsmöte
 

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av årsmötesfunktionärer

mötesordförande
mötessekreterare
två protokollsjusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll
två rösträknare

5 Årsredovisning

verksamhetsberättelse
bokslut
fastställande av resultat och balansräkninar
föredragning av revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

7. Val av:

ordförande för ett år
ordinarie styrelseledamöter för två år, hälften av antalet ledamöter
ersättare för två år, hälften av antalet ersättare
två revisorer för ett år
två ersättare för revisorerna för samma period
ombud till regionala hembygdsförbundets årsmöte
tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande.

8. Behandling av till styrelsen inkomna motioner och styrelsens förslag.

9. Fastställande av årsavgifter till föreningen för nästkommande verksamhetsår

10 . Meddelanden.

11. Mötet avslutas

§ 10 Hembygdsföreningens styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut.

Härutöver åligger det styrelsen att:

fastställa delegationsordning avseende styrelse och utskott.
svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel.
till riksförbund och regionala förbund lämna de uppgifter dessa begär
upprätta och hålla aktuellt medlemsregister
upprätta och till årsmötet förelägga förslag till verksamhetsplan och budget.
till årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

Styrelsen har sitt säte i Upplands Väsby.

Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande, samtliga väljs på ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen kan härutöver utse verksamhetsledare för utskotten.

Antalet ersättare är samma antal som ordinarie ledamöter.

Styrelsen beslutar om ersättares deltagande i sammanträden dock att ersättare alltid skall kallas in när ordinarie ledamot har förfall.

Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses så att hälften väljs vartannat år.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter från närstående organisationer och myndigheter. Dessa representanter har ej rösträtt vid sammanträden där de medverkar.

Styrelsen sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde skall alltid hällas när hälften av ordinarie ledamöter så begär.

Ordförande kallar genom sekreterare till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av styrelsen

Teckning av föreningens bank- och postgiro sker på sätt som regleras i attestordningen fastställd av styrelsen.

Av föreningen tryckt eller digitalt material som faller under tryckfrihetsförordningen är utgiva ren ensam ansvarig för.

Utgivaren utses av föreningens styrelse.

Personuppgiftsansvaret åligger styrelsen.

§ 11 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.

Styrelsen skall senast den sista februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 15 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelse med tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

Stadgeändring skall gälla från datum vilket årsmötet beslutar.

§ 13 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.

Vid vardera årsmötet skall minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet.

Kallelse till det senare åsmötet får ej ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

Är föreningens upplösning beslutad skall dess ekonomiska tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning.

Hembygdsföreningens arkivalier och museiföremål överlämnas till Upplands Väsby Folkrörelsearkiv respektive Upplands Väsby kommun.

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-11-16 06:59:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2018-12-17 06:19:15) Kontakta föreningen