Stiftelsen Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond


Stiftelsen Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond har sitt ursprung i det gåvobrev från den 3 september 1952 varigenom Landshövdingen Hilding Kjellman tillskjutit 25 750 kronor för bildandet av fonden, som Upplands fornminnesförening (och hembygdsförbund) förvaltar enligt givarens önskan.

I gåvobrevet sägs det bl a att ”Fondens uppgift skall vara att inom Uppsala län ekonomiskt stödja hembygdsvård och alla sådana därmed besläktade strävanden, som kunna befordra människors känsla av samhörighet med hembygden. Den för varje år disponibla avkastningen skall sålunda användas till bl a äldre byggnaders bevarande och återställande, lokala folkminnesinventeringar, hembygdsgårdars inrättande och inredning, bygdegårdars utrustning och utsmyckning samt folkligt bildningsarbete och ungdomsverksamhet. Inköp av museiföremål bör endast i undantagsfall förekomma.” Vidare anges att ”av avkastningen skall vid varje kalenderårs slut minst tio procent läggas till kapitalet”.

Hilding Kjellman (1885-1953) var landshövding i Uppsala län åren 1943-1952. Under åren 1944 till 1952 var han också Upplands fornminnesförenings ordförande.

Är stipendiet utlyst och ni vill söka? Beskriv verksamheten eller projekt kortfattat (inklusive inriktning, syfte, upplägg, tidplan och ekonomisk kalkyl) och skicka ansökan via e-post till [email protected]. Ange gärna "Kjellmans hembygdsfond" som titel/ämne. 

 

Stipendium på totalt 75 000 kr är nu utlyst! Se ovan vad som gäller för att söka. Sista ansökningsdag är 5 augusti 2020.

 

Några som mottagit stipendiet:

2019 - Danmarks hembygdsförening: 10 000 kr för utgivning av boken "Ortnamn i Danmark socken".
2019 - Söderfors hembygdsförening: 35 000 kr för upprustning av snickerier på smedstugorna samt material för framställande av hembygdsdräkter.
2019 - Hagby hembygdsförening: 10 000 kr till utgivning av boken "Hagby kapitel, kyrka och socken 1220".
2019 - Tierp sockens hembygdsförening: 10 000 kr till en bod som ska användas som dass.
2019 - Valö-Forsmarks hembygdsförening: 30 000 kr till material för takbyte på Lundhuset.
2018 - Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförening: 45 000 kr för installation av ny köksinredning och wc i kaffestugan i Gammelgården.
2018 - Raggarö hembygdsförening: 20 000 kr till inrättande av ett mindre visningsrum i den befintliga möteslokalen på Raggarö.
2018 - Rasbokils hembygdsförening: 22 000 kr som delfinansiering av takomläggning på soldattorpets lada.
2018 - Veckholms Pastorats hembygdsförening: 33 000 kr för renovering av övervåningen i gamla prästgården i Veckholm.
2017 - Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförening: 25 000 kr för installation av bredband till sammanträdesrum och arkivlokal, för att kunna bedriva bygdeforskning och studiecirklar.
2016 - Olands hembygdsgille: 8 000 kr för omläggning av golv i huvudbyggnadens gamla kök.
2016 - Torstuna hembygdsförening: 55 000 kr till renovering av fönster på mangårdsbyggnaden vid Härledsgården.
2016 - Valö-Forsmarks hembygdsförening: 16 000 kr för återställande av Dannebogården efter sanering av hussvamp.
2015 - Kristina Berglund: 10 000 kr till tryckning av boken "Tensta och Lena socknar - från forntid till nutid".
2015 - Harbo hembygdsförening: 15 000 kr för materialinköp till renovering av Laggarstugans tak.
2015 - Tegelsmora hembygdsförening: 15 000 kr för utrustning till den s k Fattigstugan. 
2015 - Frösåkers hembygdsförening: 20 000 kr till renovering av taket på den s k Loftboden på hembygdsgården.
2014 - Älvkarleby hembygdsförening: 45 000 kr för omläggning av vasstak på lada vid Gammelgården.
2014 - Hökhuvuds hembygdsförening: 25 000 kr för återställande av yttervägg på båtmanstorp.
2013 - Järlåsa hembygdsförening: 150 000 kr för reparation och omläggning av mangårdsbyggnadens tak vid Lövhagen.
2013 - Enköpings Stads hembygdsförening: 20 000 kr till utgivning av boken "Fanna i våra hjärtan" om det gamla Enköping.
2012 - Altuna hembygdsförening: 45 000 kr till nya elinstallationer i hembygdsgårdens mangårdsbyggnad.
2012 - Lagga hembygds- och fornminnesförening: 50 000 kr som delfinansiering av nya vingar till Väsby väderkvarn.
2012 - Tillinge hembygdsförening: 10 000 kr till informationsskyltar vid soldatgravar på Tillinge kyrkogård.
2012 - Valö-Forsmarks hembygdsförening:  15 000 kr till upprustning av hembygdsgårdens gärdesgård.
2012 - Östervåla hembygdsförening: 30 000 kr till inköp av material för renovering av spismuren på Backastugan.
 
Editerad av: Marie Andersson (2020-05-13 08:17:51)