Linbasta och ädellövskog


Linbastan är belägen i Sutaremåla

Linbastan är en relativt stor stenbyggnad med välmurade väggar. Den användes för beredning lin som odlades i bygden. Byggnaden användes fram till ca 1910 då taköverbyggnaden av trä ödelades genom vådeld. Efter återuppbyggnaden är avsikten att bastan ska utrustas med traditionellt använda redskap för linberedning.
Restaureringen har utförts ideelt av av medlemmar från hembygdsföreningen.
Raserade delar av linbastans väggar har återuppförts och ny taköverbyggnad har pålagts. Taktäckningen utgöres av torv på ett underlag av björknäver. Denna är importerad från Ryssland, eftersom björknäver i tillräcklig omfattning inte kan anförskaffas i Sverige. Också brötugnen har återuppförts.

Interiör från linbastan

Interiör med lite information

 

Bengt Andersson och Henning Jonasson tar paus i arbetet med linbastan. Bilden tagen 2007

Området är rik på ädellövskog och beskrivande text är uppsatta på skyltar vid olika träd.
Inom ramen för programmet Lokal och kommunal naturvård, till vilket statligt bidrag utgått, har ett 13000 kvadratmeter stort markområde med ädellövskog restaurerats.
Trädskiktet innehåller flertalet av i landet växande lövskogsarter såsom ask, alm, ek, lönn, avenbok, al, björk, asp, lind, fågelbär och vildapel med flera.
I buskskiktet dominerar hassel som är rikligt förekommande i området.
Markfloran har lundkaraktär med riklig förekomst av blåsippa, tandrot, storrams, liljekonvalj och vitsippa.
Genom röjning och utglesning av trädbeståndet har ljus- och värmeförhållandena förbättrats så att befintliga arter och insekter ska gynnas.
Skyltar har uppsatts vid ett 20-tal av vardera träd- och blomväxter.
Avsikten är att skolklasser och allmänhet ska bibringas en ökad naturkunskap och därmed ökat engagemang för naturvård.
Arbetet har utförts i samråd med Karlskrona kommun och Länstyrelsen i Blekinge län.

 

Förening:

Tvings Långasjö Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-26 09:06:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvings Långasjö Hembygdsförening (2019-01-24 08:40:37) Kontakta föreningen