Två uttalanden vid SHF:s riksstämma 2015 i Falun

Riksstämman 2015 beslöt enhälligt att göra två uttalanden:

1. Uttalandet om svensk ­vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten, belyser en allvarlig negativ miljökonsekvens som vattenförvaltningen kan medföra. Tillvaratagandet av biologiska värden i vatten hotar att förstöra vattennära kulturmiljöer, så som äldre dammar, dammvallar, byggnader och andra vattenanläggningar. Eftersom många hembygdsförenin2015gar värnar sådana kulturmiljöer, vill stämman genom uttalandet uppmana föreningar och länsförbund att både bevaka förändringen och driva den breda dialogen. SHF anser självklart att naturvärden ska tas tillvara, men att det behöver ske utifrån en helhetssyn på landskapets många värden.

2. SHF:s avsiktsförklaring om ELC – den europeiska landskaps­konventionen:
”Landskapet i alla dess former är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Där möts alla värden och intressen, ekologiska, sociala och ekonomiska, av betydelse för en hållbar utveckling.

Den europeiska landskapskonventionen framhåller betydelsen av medborgarinflytandet och stärker hembygdsrörelsen som nationell folkrörelse och lokal kraft. Konventionen betonar behovet av bättre skydd, förvaltning och planering av landskap och anknyter väl till hembygds­rörelsens tradition, ändamål och verksamhet.

SHF avser att vara drivande för att konventionen används som verktyg, nationellt, regionalt och lokalt, för dialog och samverkan, för medborgarnas livskvalitet och inflytande över sin livsmiljö.”