Tryserums gamla kyrka


Med en bedårande utsikt över Kyrksjön i Västertryserum, högt uppe på en kulle låg den gamla kyrkan som brukats under minst 600 år. Ruinerna går att beskåda än idag. Nedanför kyrkkullen ligger Siverska flygeln.

Image

Beskrivning: Illustration av Erik Ihrfors i boken Smolandia Sacra

Ruinen av den medeltida kyrkan ligger överst på kyrkkullen på den gamla kyrkogården. Den och kyrkogården förvärvades år 2014 av Tryserums Hembygdsförening från Valdemarsviks församling tillsammans med den s k såghustomten nere vid vägen.

Efter kristendomens intåg byggdes antagligen på 1100-talet en kyrka vid Kyrksjön i Västertryserum. På samma plats byggdes sedermera och förmodligen i slutet av 1200-talet en ny kyrka som renoverades och byggdes ut under årens lopp. En omfattande brand 1660 förstörde kyrkan nästan totalt, endast yttermuren fanns kvar. Allt byggdes dock snart upp igen med hjälp av donationer, bland annat av kung Karl XI som skänkte 500 daler kopparmynt.

1628 hade klockstapeln 3 klockor. 1657 omstöptes de två största till en. De två klockorna smälte ner i branden 1660 och omgjöts till en mindre. 1673 fick kyrkan en ny, större klocka som ringdes sönder 1753 och måste gjutas om. Denna klocka togs ner 1784 och fördes till tornet på den nya kyrkans som nu byggts i östra sockendelen.

I början av 1700-talet rämnade den västra gaveln på kyrkan och återuppfördes med ekonomisk hjälp av kollekten. Några år senare byggdes koret ut på bekostnad av greve Arvid Horn på Fågelvik, varunder det Hornska gravkoret lades. Ett Gyllenstiernskt gravkor fanns redan sedan 1500-talet. Här begravdes Nils Gyllenstierna 1720 som den siste i sin ätt.

Mellan 1739 och 1743 genomförs en större interiörreparation. Kyrkan målas och nya bänkar kommer på plats. Och några år senare, 1746, invigs en ny orgel bekostad av greve Adam Horn på Fågelvik.

Det mesta av kyrkans interiör var gåvor från traktens rika bönder och de största donatorerna var herrskapen på Fågelvik, Hornsberg, Vittvik och Snällebo. Här fanns bland annat en förgylld predikstol, snidade skulpturer, målade tavlor, ljuskronor, ljusarmar, lampetter, kyrksilver och skrudar.

Under den stora folkökningens tid på 1700-talet blir kyrkan för liten och man diskuterar länge om kyrkan skall utökas eller om en ny skall byggas på samma plats. Traktens nye patronus, greve Gustaf Horn, föreslog en nybyggnad och dessutom att man placerade den nya kyrkan i östra Tryserum, närmare hans gods. Sockenstämman var oense om frågan, men vid votering vann hans förslag då hemmantalet som räknades vid voteringen var större i de östra delarna. Beslutet överklagades till högre ort, men fick avslag.

Inventarier liksom kistorna i Gyllenstiernas och Horns gravkor flyttades över till den nya kyrkan. Att flytta de 22 kistorna var inte ett lätt företag. Flera av kistorna var av marmor och för stora och tunga att ta upp ur de trånga gravkoren. Kistorna fick tas isär och sättas ihop igen i det nya koret. 46 par hästar och 150 man samlades ihop för denna transport.

Image

Nya klockstapeln

Om man ser klockstapeln från vägen när man kommer från Valdemarsvik, ser det ut som att klockstapeln lutar åt vänster, men det är en synvilla. Det är östra gaveln på kyrkoruinen som lutar framåt alltså mot öster, därav denna synvilla. Klockstapeln är garanterat i vattring.

Klockstapeln byggdes 2014-2016 av hembygdsföreningen. Själva klockan fanns tidigare i byn vid samlingssalen (fd skolan) någon kilometer öster om ruinen från 1974 fram till 2010. Västertryserums Kyrkliga Syförening bidrog då till stor del att klockan kunde införskaffas. Kyrkan sålde 2010 lokalen och tog ner klockan. Efter förhandlingar 2014 går kyrkan med på att klockan kommer tillbaka till Västertryserum. Östergötlands Museum kontaktas och är behjälplig på olika sätt.

ImageImage
 
 
 
 

Arbetslaget byggde en liten skalenlig modell 1:10. Utvalda tallar togs ner redan på hösten 2014 och sågades till. På försommaren 2015 är virket färdigtorkat. Själva bygget sker inomhus och enbart efter den lilla modellen, inga ritningar finns. Stapeln tjäras under hösten 2015 för att ligga på tork under vintern på en loge i Stinghult. Under tiden tillverkas takspån som även de är tjäras. Stenstolpar läggs på plats på kyrkkullen där stapeln ska förankras. Ingen markgrävning får förekomma på den gamla kyrkogården. I början av april 2016 fraktas stapelstockarna till kyrkkullen och den sex meter höga klockstapeln reses utan problem. Klockan, som väger 85 kg, sätts på plats med hjälp av ett spel. I mitten av juni står allt klart.

2 juli 2016 invigdes en ny klockstapel vid den gamla kyrkoruinen i Väster och den 31 juli samma år välsignades den av Gudjon Gudjonsson. Det är 231 år sedan en klocka klämtade på kyrkkullen.

Många har bidragit ekonomiskt till klockstapelbygget. Cirka 20.000 kr har samlats in som enbart gått till materialkostnad. Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse utdelade 2015 års kulturpris, 5000 kronor, till projektet. Andra som skänkt pengar är Anne-Marie & Åke Andersson, Sven-Inge Andersson, Ing-Britt Berg, Susanne Berg Jonsson & Lars Jonsson, Tanja & Sven Bråkenhielm, John Eriksson, Ylva & Magnus Henriksson, Ulf Hjulström, Irene & Ulf Johansson, Arne Jonsson, Henrik Jonsson, Björn Lindkvist, Göran Nilsson, Nils-Göran Nilsson, Bengt Nord, Lars Nyberg, Agneta & Tommy Pedersén, KJ & E Stark, Svenska kyrkan i Valdemarsvik och Ringarum, Södra Skogsägarna, Håkan Svensson, Västertryserums Kyrkliga Syförening, Anders Öhlund och Per Öhman.

Arbetslaget i hembygdsföreningen som byggde klockstapeln bestod av Håkan Svensson, Arne Jonsson, Sven Bråkenhielm, John Eriksson, Ulf Johansson, Björn Steiner och Göran Nilsson.

Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-10-08 11:27:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Ivarsson (2018-12-04 19:56:05) Kontakta föreningen