Stadgar

§ 1
Föreningens namn är Tryserums Hembygdsförening, och dess verksamhetsområde är Tryserums socken. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2 Ändamål.

§ 2
Ändamål:
– att väcka kärlek och intresse för hembygden och betona sockensamhörigheten
– att medverka till bevarande av natur, kultur och fornminnen
– att vårda föreningens mark, hus och inventarier
– att hävda traditioner och landskapsmiljö
– att samarbeta med kommunen, kyrkan, skolan och andra föreningar och stimulera till initiativ som gagnar bygden
– att organisera studiecirklar, kurser och utflykter

§ 3
Styrelsen
– Föreningens verksamhet utövas genom styrelsen, som består av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter, samt särskilda kommittéer för de verksamhetsgrenar som föreningen behöver för sin verksamhet.
– Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
– Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
– Föreningens firma tecknas var för sig av två personer, ordförande och kassör, som utses vid konstituerande styrelsemöte.

§ 4
Föreningsmöten
Föreningen ska hålla årsmöte före 15 mars. Årsmötet ska kungöras minst två veckor före och motioner inlämnas minst en vecka före. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så beslutar.

§ 5
Medlemsavgiften bestäms på årsmötet. Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret. Beslut om större utgifter och förändringar i föreningens verksamhet fattas på årsmöte eller extra föreningsmöte.

§ 6
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. fastställande av röstlängd
 3. frågan om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
 4. val av protokolljusterare
 5. styrelsens förvaltningsberättelse
 6. revisorernas berättelse
 7. fastställande av resultat och balansräkning
 8. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. val av ordförande för ett år
 10. val av övriga ledamöter för två år
 11. val av revisorer jämte suppleanter för ett år
 12. val av valberedning jämte suppleanter för ett år
 13. val av olika funktionärer och kommittéer för ett år
 14. behandling av inkomna motioner
 15. övriga på mötet väckta frågor

§ 7
Stadgeändring beslutas av årsmötet.

§ 8
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande årsmöten, som också beslutar hur samlingar och övriga tillgångar ska hanteras. Beslutet ska fattas med 3/4 majoritet av närvarande medlemmar.

§ 9
Dessa stadgar är antagna av årsmötet 1 mars 2002 med ändringar vid årsmötet 13 mars 2015.