Årsberättelse

Verksamhetsberättelse för Tryserums hembygdsförening 2015.

Föreningen har under året haft 10 styrelsemöten, 1 årsmöte samt 1 konstituerande möte.Våra möten har i år mycket präglats av diskussioner kring bidragsansökan till omläggning av taket på Siverska flygeln och ev. hjälp från Valdemarsviks församling att bygga toalett och att renovera fönster. Dessa diskussioner har dragit ut på tiden och ingenting av detta är klart ännu.
Vi har också vid varje möte hållits underrättade om byggandet av klockstapeln, som kommer att sättas upp och invigas vid kyrkoruinen någon gång i sommar. Information om årsboken är också en paragraf vid varje styrelsemöte.

Årsmötet hölls den 13 mars i närvaro av 30 personer. Johan Spetz och Inger Fahlén invaldes i styrelsen i stället för Karin Berg och Ingrid Kindkvist, vilka hade avböjt omval. Ett par nya ansvarsområden beslutades, Göran Segergren som blev redaktör för Bygdeband och Hemsidan, och senare under året också har öppnat facebooksidan ”Du vet att du är från Tryserum”. Efter mötet visade Sven Bråkenhielm en film om Axel Dahlström från Räffla och ”Det stora tabberaset” av Astrid Lindgren.

Valborgsmässoafton firades på Krongården i Skrickerum. Vårtal av Anders Bockgård och visning av Krongården.

Torpvandringen vid Lillsätter – Räffla lockade 54 personer.

Kristi Himmelfärdsdagen var det som vanligt öppet hus med bokförsäljning och tipspromenad.

På Majtorget i Skeppsgården var föreningen representerad med försäljning av de nya årsskrifterna.

13 juni var det öppet hus i Siverska flygeln i samband med helgmålsbönen i kyrkoruinen.

14 juni ansvarade Sven tillsammans med andra lokala blomsterkännare för ”De vilda blommornas dag” i Skrickerum.

Kyrkkaffet efter Midsommardagens gudstjänst lockade endast elva personer.

Efter ”Musik i sommarkväll ” den 8 juli serverades 40 personer kaffe.

Slåttern den 11 juli besöktes av ca 45 deltagare varav 18 arbetade med lie och räfsa, övriga var åskådare och kökspersonal. För första gången hade vi musik under arbetet. Lars-Peter Eriksson underhöll med passande dragspelsmusik. Sillbordet efter arbetet var som vanligt delikat.

Den 17 juli dansade vi i Vallby vägkors. Lars-Åke Carlsson och Sven-Erik Larsson stod för musiken på dragspel och gitarr. Man dansade på asfalten eller bara satt och njöt av musik och härlig sommarkväll.

2 augusti var det mässa i kyrkoruinen och öppet hus i Siverska flygeln.

5 och 6 september. För andra gången deltog vi i Östgötadagarna. Temat var ”Från lie till limpa”. Man slog med lie, slagtröskade, sållade och rensade säd och avslutade med att mala på den gamla stenkvarnen. Inne bakades bullar, limpor och skorpor i den stora ugnen. Och vi hade en liten utställning av hoplånade hattar.

Per-Inge Lindfors och Sven Bråkenhielm ansvarade för höstvandringen vid Käggla den 12 september.

Den 24 september informerade Göran Segergren om Hemsidan och Bygdeband samt berättade att en facebooksida var på gång.

På brasaftonen den 6 november var temat ”dikter”. Flera av de närvarande hade tagit med dikter som de läste.

Verksamhetsåret avslutades med julottekaffe för 45 personer.

Nedanstående är en del av de aktiviteter som görs utanför den schemalagda verksamheten.

Sven Bråkenhielm har, förutom att vara redaktör för årsskriften, även gjort ett person- och platsregister till samtliga årsskrifter. Dessa finns tillgängliga på hemsidan www.hembygd.se/tryserum och utskrivna i Hembygdsgården och i Siverska flygeln.

Taket på Hembygdsgården har befriats från mossa. Ett räcke har satts upp vid vägen ned till Hembygdsgården. Vi har skött om Östgötaleden på den del som går genom Tryserum.

Vi har deltagit i två samverkansmöten med andra hembygdsföreningar i kommunen samt närvarat vid Valdemarsviks Hbf:s 70-årsjubileum.

I både Hembygdsgården och Siverska flygeln har vi haft beställda visningar och det har observerats spontana besök vid kyrkoruinen.

Vi har delgivit länsstyrelsen att vi inte önskar två av vindkraftverken vid Skönero om man måste använda Kungsvägen som tillfartsväg vid bygget av dessa.

Hembygdsgården har under vinterhalvåret varit uthyrt 2 timmar per vecka till tjejlunkenstickarnas stickcafé samt några gånger till poesiaftnar med Ann-Christin Andersson som ledare.

Vi har från Tryserum- Östra Eds kyrkliga syförening, som numera är nedlagd, mottagit en kaffeservis att förvaras och användas i Hembygdsgården.

Byabladet har sponsrats med 3000 kronor.

Underhållsarbete och förbättringar ute och inne vid båda ställena inte att förglömma.

Till sist tackar föreningen för de sponsorpengar som givits till klockstapeln. Styrelsen gratulerar klockstapelbyggarna till det kulturpris de fått av Tryserum- Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse.

Tryserums Hbf

Lilian Nilsson, sekr.

Detta är en kortversion av verksamhetsberättelsen. En längre version finns att läsa i årsbok 2016, eller kan erhållas efter kontakt med sekreteraren.