Årsberättelse

Verksamhetsberättelse för Tryserums hembygdsförening 2017

Under 2017 fick föreningen äntligen bidrag till renoveringen av Siverska flygelns tak och det färdigställdes under hösten. Ska hembygdsföreningen köpa hembygdsgården eller ej – det har varit den dominerande frågan under alla möten.

Föreningen har under året haft ett årsmöte, ett konstituerande möte och tio styrelsemöten. Möten har också hållits med Valdemarsviks kyrkoråd angående ett eventuellt köp av hembygdsgården.

Under våren fick förening 145 000 kronor av Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet i projektstöd till att renovera taket på Siverska flygeln. Syftet är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla 1700-tals byggnaden. Renoveringen skedde under uppsikt av antikvarie Ann-Charlotte Hertz. Det enkupiga takteglet fick vi i gåva från Härad.

Arbetet med renoveringen pågick under hösten 2017 under Tryserums Byggs entreprenörskap. Underlaget till taket var sämre än väntat på några ställen, liksom vindskivorna. Taket har nu fått ny nock, nytt underlag och nya vindskivor. Skorstenarna har renoverats, putsats och plåtbelagts.

Hembygdsgården fick under våren en ny varmvattenberedare.

Swish har införskaffats för att underlätta besökarnas betalning av fika och böcker.

28 gamla gravkors som finns i Västertryserum och i Tryserums kyrka, har varsamt rengjorts och dokumenterats av Håkan Svensson och Sven Bråkenhielm. Korsen förevisades under Östgötadagarna i vapenhuset i kyrkan. Göran Segergren har kartlagt vem korsen tillhör. Vi vill gärna ställa ut några av gravkorsen i kyrkan och en sådan förfrågan har ställts till Länsstyrelsen.

Under hela året har diskussionen om ett eventuellt köp av hembygdsgården pågått. Vi har träffat både kyrkoråd och andra ansvariga inom kyrkan för diskussion om hur vi gör på bästa sätt. Om vi kommer fram till ett gemensamt förslag, kommer det presenteras på föreningens årsmöte i mars 2018 så alla medlemmar får vara med och besluta.

Under året har kyrkan haft evenemang i hembygdsgården där vi samarbetat, ibland även med andra föreningar. Det har varit Sopplunch, Grötlunch och Samtalsträff om Luther.

Årsmötet hölls 17 mars och 25 personer kom. Johan Spetz och Inger Fahlén gick ur styrelsen och in kom Arne Jonsson och Christoffer Östling. Lilian Nilsson berättade avslutningsvis om en del av inventarierna i storstugan där vi satt.

Valborgsmässoaftonen firades i Västertryserum vid Korsgata. Cirka 120 personer kom där Christer Hennum höll vårtalet. Lars-Peter Eriksson och Gudjon Gudjonsson ledde allsången.

Vårvandringen förlades vid Vittvik. Slakteriet och herrgården visades. Tolv personer kom.

Hemvändardagen drog som vanligt mycket folk till hembygdsgården och årets upplaga av årsboken börjar säljas.

Under året har vi samarbetat med Tryserums Friskola under ett par tillfällen.

Under våren; Årskurs 1 och 2 fick göra en vandring till Ingelstalund där Lilian Nilsson och Marie Carlsson berättade om husen som varit affär, polisstation och sjukstuga. Sven Bråkenhielm träffade barnen i kyrktornet där de fick rita av gravkorsen. Marianne Larsson berättade om kyrkan i kyrksalen.

Under hösten, Kulturarvsdagen; Årskurs 2 och 3 fick under ledning av Lilian Nilsson prova på gammaldags skola under en lektion.

De vilda blommornas dag förlades i Ramm. 25 personer kom och 49 arter visades under ledning av Jan Aronsson.

Lars-Peter Eriksson och Ingalill Ivarsson höll i ett musikquiz vid kyrkoruinen. 25 personer deltog på det evenemanget.

Dans bort vid vägen i Vallby drog i år 55 personer där Lars-Åke Karlsson och Sven-Erik Larsson som vanligt stod för musiken.

Till den traditionella slåttern med slåttergille kom 45 personer.

Ett par friluftsgudstjänster hölls under sommaren vid kyrkoruinen och ett 30-tal personer kom varje gång.

Under juli håller vi hembygdsgården öppen efter kyrkans evenemang, musik i sommarkväll, för kaffeservering. Vår förening stod för fikat under tre kvällar och Tryserums Röda Korskrets och före detta Tryserums Kyrkliga Syförening stod för de andra två kvällarna.

Under Östgötadagarna hade vi öppet hus i hembygdsgården under lördagen. Folkskolan firade i år 175 år, så under ledning av Lilian Nilsson och Birgit Njord Westerling kunde besökarna delta på skollektioner som det kunde vara under början av 50-talet. De sex platserna under tre lektioner fylldes av både barn och vuxna.

Sven Bråkenhielm och Håkan Svenson visade upp gravkors i kyrkans vapenhus och berättade om dem för ett trettiotal besökare.

Gudjon Gudjonsson visade kyrkans inventarier och berättade om kyrkans historia. 40 personer besökte detta evenemang. Avslutningsvis spelade Gudjon på kyrkans orgel.

24 personer kom till byavandringen i Ingelsbo under ledning av Lilian Nilsson.

Till brasaftonen i hembygdsgården kom 26 personer och lyssnade på David Fogelberg som berättade om knektar, torpare, statare, daglönare och backstugusittare.

Arbetslagen har som vanligt varit flitiga. Utedasset vid hembygdsgården har renoverats; det har isolerats och el har dragits in, så nu finns det både ljus och värme på dasset. Kyrkoruinen har fått ett nytt staket. Åtskilliga koppar kaffe har bryggts och många bullar har bakats. Och Östgötaleden har rustats. Det är dessa fantastiska frivilliga insatser som håller föreningen levande. Som ett litet tack för alla insatser, bjöd föreningen alla i arbetslagen och styrelsen på en kort rundvandring i Söderköping och lunch på Wennerberga Gård under hösten.

Tryserums Hbf

Ingalill Ivarsson, sekr.

Detta är en kortversion av verksamhetsberättelsen. En längre version finns att läsa i årsbok 2018, eller kan erhållas efter kontakt med sekreteraren.