Om vår förening

Den 30 juni 1963 hölls ett sammanträde i Tryserums kommunalrum med syfte att bilda en hembygdsförening. Mötet var utlyst av Kalmar läns Norra hembygdsförbund. Ordförande var riksdagsmannen och lantbrukaren Ivan Svanström, Lofta, och sekreterare riksdagsman Arvid Hellebladh, Tryserum. Josef Eriksson och Linnea Karlholm, båda Tryserum, hörde också till pionjärerna. Tryserums Hembygdsförening grundades och trettio personer blev genast medlemmar.

Efter ansökan hos kommunen fick föreningen, inte äga men väl disponera det före detta fattighuset med uthus (se bild ovan), beläget nedanför kyrkan. Därefter har föreningen levt i symbios med dessa byggnader och lagt ned mycket arbete på underhåll, om- och tillbyggnader för att de ska fungera som hembygdsgård med museum och samlingslokaler. Sedan 1976 disponerar och underhåller Hembygdsföreningen även den s k Siverska flygeln från 1700-talet vid gamla prästgården i Västertryserum med många museiföremål.

År 2014 förvärvade föreningen för en symbolisk summa den gamla kyrkogården med kyrkoruinen samt den s k såghustomten av Valdemarsviks församling. Sommartid hålls här friluftsgudstjänster, som numera sammankallas av klockan i den 2016 uppförda klockstapeln framför kyrkoruinen. Klockstapeln har byggts av en arbetsgrupp i hembygdsföreningen. Klockan hängde tidigare vid det före detta församlingshemmet i Västertryserum. Kyrkogården hålls öppen med årlig slåtter, varvid slåttergille anordnas i anslutning till Siverska flygeln. Såghustomten används framför allt som parkeringsplats vid evenemangen, men lämpar sig också som festplats. Hela den gamla kyrkbyn, inklusive Prästgården, är ett omtyckt utflyktsmål, som blivit än mer attraktivt sedan klockstapeln rests.

Föreningen har genom åren ordnat med en mängd aktiviteter för medlemmar och allmänhet, bland annat torpvandringar och andra utflykter, valborgs- och midsommarfirande, föredrag och braskvällar, slåtterdagar, verksamhet för skolbarn och studiecirklar. Sist men inte minst har föreningen sedan 1994 gett ut en årsbok och bekostat ett nytryck av den s k Tryserumsboken.

För närvarande har Tryserums Hembygdsförening cirka 300 medlemmar.
Hembygdsföreningen ser som sin främsta uppgift att väcka och stimulera
intresset hos gamla och unga för Tryserums sockens historia, kultur och natur.
Viktiga uppgifter är att

  •  fortsätta dokumentera socknens historia och samtid genom att ge ut en årsskrift
  • vårda, förvalta och visa en del av det historiska arvet i form av Hembygdsgården, gamla kyrkogården med ruinen och Siverska flygeln med dess samlingar
  • för allmänheten, inte minst skolbarnen, arrangera aktiviteter av olika slag.

I menyn till vänster kan du klicka dig fram för information om Hembygdsföreningen och dess verksamhet.