Föreningens bildande 1930


Annons i ortens tidning den 30 juli 1930 "Hembygdsförening bildas i Trönö.  Alla för bildandet av en hembygdsförening i Trönö intreserade inbjudes till möte i kväll kl. 8 i logen Thoröns lokal, där man kommer att försöka realisera den goda avsikten."

Så gick det till när föreningen bildades.

Föreningens förste ordförande blev lantbrukare P M Persson Daglysa.

P M Persson var ordförande fram till sin död 1965, alltså i 34 år.

Klipp från ortens tidning:

Från Trönö. En hembygdsgård, ett bygdemuseum i Trönö ha några intresserade platsbor satt som ett önskemål och därför låtit inbjudan utgå inom socknen att medverka till förverkligandet av detta mål,först genom bildandet av en hembygdsförening.

Nu kan det ju vara så att i vår tid då föreningsväsendet är så ut vecklat, många gripits av föreningsleda och hälst skulle önska starta en enda sammanslutning: "Föreningen bort med alla föreningar".

Emellertid ges väl inte gärna någon annan väg till ett stort allmänt mål som detta-alla äro nämligen knappast gripna av hembygdstanken eller veta vad den närmare innebär.Under sådana förhållanden måste saken tas om hand av en på enskild initativ tillkommen organisation.

Hembygdsrörelsen bör i Trönö ha de bästa och naturligaste förutsättningar. Här är gammal historisk mark; här är gamla kyrkan, ett kulturminnesmärke av oskattbart värde; här finns gamla gårdar och icke ringa tillgångar till fornminnen.

Bevarandet av det som belyser och beskriver bygdebefolkningens liv och öden i gångna tider är en uppgift, omkring vilken vi alla i endräkt böra kunna mötas från alla samhällsklasser. Må vi för en stund lämna våra meningsskiljaktigheter för att bygga ett helgat minnenas tempel, för att skapa en bild av fädernas liv under sekler som svunnit. Låt oss gemensamt så småningom söka timra upp en hembygdsgård och till den samla alla de produkter av gammal hederlig allmogekultur, som det är oss möjligt att uppbringa.

Vi som leva i denna jäktets tidsålder, behöva så väl någon gång komma i beröring med de gamla, enkla redskapen som tala till oss om de gamlas idoghet och arbetsglädje. Hembygdsgården skall visa oss och kommande släkten med vilka primitiva redskap våra förfäder måste reda sig vid utförandet av sina sysslor. Vi skola i den få tillfälle att beundra den smak och konstnärliga uppfattning, om vilken de många hemslöjdarbetena bära vittne. Hembygdsgården skall, om också i sammanträngd form,utgöra en avbild av vår bygd, sådan den varit och växlat under århundraden. Till den kunna vi samlas, när vi vilja komma bort från oron och hetsen i våra dagars samhällsliv.

Alla kulturellt intresserade böra sålunda "gå med" i den förening, som vill taga till sin uppgift att resa ett minnesmärke över hänsvunna släkten i vår hembygd. En gammal gård på gammal grund, där svunnen tids folkliv vore återspeglat är något värt att samlas omkring och arbeta för.

Föreningen har idag över 200 medlemmar.

Förening:

Trönö Hembygdsförening

Skapad av: Jan Olov Westlund (2012-03-03 20:01:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Trönö Hembygdsförening (2019-11-25 13:55:46) Kontakta föreningen