Välkommen till Torsö Hembygdsförening!

Logo

I föreningens stadgar, som antogs den 7 oktober 1982, står som första paragraf bl a: ”Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygden, sprida kännedom om bygdens historia samt medverka till att föremål och byggnader som belyser bygdens folkliv och odlingshistoria bevaras”. Ett djupt engagemang och intresse från medlemmarna har utvecklat och stärkt föreningen och vi lever väl upp till vår portalparagraf!
Föreningen har en styrelse som sköter föreningens löpande verksamhet samt en rad olika kommittéer där medlemmar är välkomna att bidra allt efter intresse och tid. Som exempel kan nämnas kommittén för fastighetsunderhåll, torpinventering, bildarkiv och naturligtvis också festkommittén.

Hulan 1Torsö hembygdsförening äger sedan 1983 det gamla fiskartorpet Hulan. Torpet omnämndes redan 1695 och en obruten ägarlängd har forskats fram. Hulan är idag Torsös äldsta bevarade gård. Gården har rustats upp och här finns en del av föreningens samlingar. Alla föremål har inventerats och katalogiserats. En del saker finns kvar sedan gården byggdes.

Sandbäcken högFotograf: Sandbäcken hög
Våren 2004 fick hembygdsföreningen hela fastigheten Sandbäcken i arv efter Erland Andersson, som ville att allt skulle bevaras för framtiden. Gården har förutom boningshus, ladugård, svinhus, magasin och vedbod även
ca 1 ha jord och 4 ha skog. Byggnaderna var i stort behov av underhåll och ladugården/logen har fått nytt tak och nytt golv. Underhållsarbeten har också gjorts på övriga byggnader. Hembygdsföreningens strävan har varit att bevara gården enligt Erland Anderssons önskan och idag är den en efterlängtad och uppskattad hembygdsgård för Torsö.

Strandgården 1Torsö omfattar inte bara själva ön Torsö utan även Fågelö, Dillö, Brommö, Onsö, Kalvöarna med flera öar och längst ut mitt ute i Vänern ligger Djurö som också räknas till Torsö. Många föremål har skänkts av öborna till hembygdsföreningen och dessa har katalogiserats och samlats i föreningens museum Strandgården.

I vårt arkiv finns Nils Forssells släktbok om Torsö, gamla gästböcker från kyrkan, kyrkböcker och tidningsurklipp. Ett bildarkiv med för närvarande 2286 fotografier som skannats och lagts upp i digitala register finns också. I arkivet finns också en mängd historiska dokument som t ex skeppsdagböcker, sjukjournaler, examenskataloger, skoldagböcker, gårdsbeskrivningar mm – en fin källa för hembygdsforskning i framtiden.

Torsö hembygdsförening är en synnerligen levande förening och här är alla välkomna att bidra till att utveckla Torsö genom att lära, ta vara på kunskaper och föra dem vidare till kommande generationer.

Torsö hembygdsförening hälsar dig välkommen som medlem att delta i våra aktiviteter och vår gemenskap!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter