Holmbergsparken 2016

Holmbergsparken 2016
Holmbergsparken i augusti 2016.